Charta diverzity SR

Charta diverzity Slovensko

Charta diverzity Slovensko bola slávnostne spustená 30. mája 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. Na Slovensku sa tvorbe Charty diverzity venovala organizácia Diversity PRO, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku zameriavajúc sa na témy LGBTI+, spolu so skupinou firiem v rámci Centier zdieľaných služieb pri Americkej obchodnej komore. V roku 2017 Chartu ako jednu zo svojich iniciatív prebralo združenie Business Leaders Forum a jej národným administrátorom sa stala Nadácia Pontis.

Podpi­som Charty diverzity sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Tým nielen napomáhajú eliminovať riziko sťažností z hľadiska diskriminácie, ale snaha organi­zácie o rôznorodosť znamená tiež budovanie pozitívneho obrazu organizácie pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi.


Prečítajte si celý text

Charty diverzity Slovensko

Diverzita je jadrom nášho úspechu. Chceme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.
Diverzita je tiež efektívny nástroj pre posilnenie našej reputácie a budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi na Slovensku a vo svete.
Okrem snahy o diverzitu sa snažíme podporovať aj inkluzívnu kultúru tým, že vytvárame pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a rozumie jej, je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. V takomto pracovnom prostredí sa cítime prijatí, rešpektovaní a vypočutí.
Veríme, že podpora diverzity a inkluzívneho prístupu sú dôležité predpoklady pre to, aby sme boli konkurencieschopní a ekonomicky úspešní.
Preto sme sa rozhodli prijať princípy Charty diverzity Slovensko.

Podpisom tejto charty sa my,
zástupcovia a zástupkyne spoločností a organizácií, zaväzujeme:
Rešpektovať diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;

Nerobiť kompromisy v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania; chrániť naše zamestnanectvo pred diskrimináciou;

Zachovať a posilňovať diverzitu v pracovnom prostredí; neustále podporovať inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zraniteľným skupinám v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;

Oceňovať diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií;
Začleňovať riadenie diverzity a inklúzie do stratégií ľudských zdrojov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu. Podporovať princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením;

Ísť príkladom a byť ambasádormi diverzity a inklúzie. Komunikovať naše aktivity a napredovanie v podpore diverzity dovnútra aj navonok. Vzdelávať a odborne viesť našich zamestnancov a zamestnankyne a ostatných relevantných partnerov v témach inklúzie a diverzity a zapájať ich do procesu realizácie týchto aktivít.