Charta diverzity SR

Charta diverzity Slovensko

Prečítajte si celý text Charty diverzity Slovensko

Diverzita je jadrom nášho úspechu. Chceme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Diverzita je tiež efektívny nástroj pre posilnenie našej reputácie a budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi na Slovensku a vo svete.

Okrem snahy o diverzitu sa snažíme podporovať aj inkluzívnu kultúru tým, že vytvárame pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a rozumie jej, je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. V takomto pracovnom prostredí sa cítime prijatí, rešpektovaní a vypočutí.

Veríme, že podpora diverzity a inkluzívneho prístupu sú dôležité predpoklady pre to, aby sme boli konkurencieschopní a ekonomicky úspešní.

Podpisom tejto charty diverzity sa my, zástupcovia spoločností a organizácií, zaväzujeme:

Rešpektovať diverzitu

a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;

Nerobiť kompromisy

v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania; chrániť našich zamestnancov pred diskrimináciou;

Zachovať a posilňovať diverzitu

v pracovnom prostrední; neustále podporovať inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zastúpeným skupinám na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;

Oceňovať diverzitu

Oceňovať diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií;

Začleňovať riadenie diverzity

a inklúzie do stratégií ľudských zdrojov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu. Podporovať princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením;

Ísť príkladom

a byť ambasádormi diverzity a inklúzie. Komunikovať naše aktivity a napredovanie v podpore diverzity dovnútra aj navonok. Vzdelávať a odborne viesť našich zamestnancov a ostatných relevantných partnerov v témach inklúzie a diverzity a zapájať ich do procesu realizácie týchto aktivít.