Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Signatárstvo je otvorené všetkým firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko a hlásia sa k nasledovným princípom:

Dobrovoľne integrovať do života firmy/organizácie súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.
Budovať vzťah k svojim zamestnancom a zamestnankyniam na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach inklúzie a diverzity na úrovni manažmentu.
Inšpirovať ďalšie firmy/organizácie pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.

Ako sa stať signatárom

Signatárom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Index diverzity a následne Prihlasovací formulár Charty, v ktorom opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu. Po vyplnení Indexu diverzity, prihlasovacieho formulára a po schválení Poradným výborom Charty, podpisuje signatár Chartu diverzity Slovensko, ktorou sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov uvedených v tomto dokumente. Formálny podpis Charty sa uskutočňuje dvakrát ročne vo vopred stanovených termínoch. Signatárstvo Charty je dobrovoľné a bezplatné.

Tie firmy a organizácie, ktoré majú záujem rozvíjať I&D agendu hlbšie, vzdelávať sa v špecifických témach a vymieňať si skúsenosti s inými zamestnávateľmi, sa môžu stať ambasádormi Charty. Ambasádori Charty* sa zúčastňujú a majú tiež možnosť prezentovať svoje príklady z praxe na podujatiach Charty. Ak máte záujem o ambasádorstvo Charty, kontaktujte nás.

*Členovia Business Leaders Forum sa po podpise Charty automaticky stávajú ambasádormi.


Prvý krok:

Vyplniť Index diverzity. 

Druhý krok:

Vyplniť prihlasovací formulár.


Prihlasovací formulár

Charty diverzity Slovensko

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba za Chartu diverzity

  ŽenyRodičiaStarší zamestnanci/zamestnankyneAbsolventiLGBTI+Zdravotne znevýhodneníSociálne znevýhodneníZahraniční kolegovia/kolegyneIné (uveďte nižšie)
  Získanie inšpirácie od ostatných signatárovZdieľanie vlastných príkladov dobrej praxe, možnosť inšpirovať ostatnýchNetworkingPodnietenie aktivity (vyššej angažovanosti) svojich zamestnancov v témach I&DAko súčasť väčšej iniciatívy mať silnejší hlas v presadzovaní tém I&D v spoločnostiPrístup k informačným zdrojom (štatistiky, prieskumy, príručky)Iné (uveďte nižšie)
  Poradenstvo pri pracovnom začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnenímVytvorenie benefitného systému pre zamestnancov tak, aby zohľadňoval aj LGBTI+ zamestnancov a ich rodinných príslušníkovNastavenie procesu návratu rodičov po materskej a rodičovskej dovolenkeBudovanie firemnej kultúry, ktorá podporuje medzigeneračný dialógBudovanie firemnej kultúry, ktorá podporuje medzikultúrny dialógMomentálne nevieme ponúknuť expertné poradenstvo, chceme sa v témach I&D predovšetkým inšpirovať od ostatnýchIné (uveďte nižšie)

  Odoslanie formuláru trvá približne 10 sekúnd. Prosím, neprerušujte tento proces, počkajte na oznámenie o úspešnom odoslaní. Následne Vám bude do e-mailovej schránky zaslaný aj potvrdzujúci e-mail.