Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Členstvo je otvorené všetkým firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko a hlásia sa k nasledovným princípom:


Dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku;

Budovať vzťah k svojim zamestnancom na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu;

Inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.


Ako sa stať členom

Členom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Prihlasovací formulár (nižšie) Charty diverzity Slovensko, v ktorom opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu. Po vyplnení Prihlasovacieho formulára a schválení členstva Poradným výborom Charty, podpisuje člen Chartu diverzity Slovensko, kde sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov uvedených v tomto dokumente. Podpis Charty diverzity Slovensko sa uskutočňuje dvakrát ročne vo vopred stanovených termínoch. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Benefity spojené so signatárstvom (prezentovanie na podujatiach, poradenstvo a pod.) sú pre firmy spoplatnené a tieto firmy sa stávajú „Ambasádormi Charty“. Členovia Business Leaders Forum sa po podpise Charty automaticky stávajú ambasádormi s nárokom na všetky benefity zdarma. Neziskové organizácie, verejná správa, akademické inštitúcie a médiá sú uvádzané medzi signatármi Charty, avšak majú prístup ku všetkým benefitom ambasádorov zdarma.

Partneri Charty diverzity Slovensko sú organizácie, ktoré dobrovoľnými príspevkami nad rámec ambasádorského poplatku, podporujú aktivity spojené s propagáciou diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom.

Prihlasovací formulár

Charty diverzity Slovensko

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba za Chartu diverzity

  ŽenyRodičiaStarší zamestnanci/zamestnankyneAbsolventiLGBTI+Zdravotne znevýhodneníSociálne znevýhodneníZahraniční kolegovia/kolegyneIné (uveďte nižšie)
  Získanie inšpirácie od ostatných signatárovZdieľanie vlastných príkladov dobrej praxe, možnosť inšpirovať ostatnýchNetworkingPodnietenie aktivity (vyššej angažovanosti) svojich zamestnancov v témach I&DAko súčasť väčšej iniciatívy mať silnejší hlas v presadzovaní tém I&D v spoločnostiPrístup k informačným zdrojom (štatistiky, prieskumy, príručky)Iné (uveďte nižšie)
  Poradenstvo pri pracovnom začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnenímVytvorenie benefitného systému pre zamestnancov tak, aby zohľadňoval aj LGBTI+ zamestnancov a ich rodinných príslušníkovNastavenie procesu návratu rodičov po materskej a rodičovskej dovolenkeBudovanie firemnej kultúry, ktorá podporuje medzigeneračný dialógBudovanie firemnej kultúry, ktorá podporuje medzikultúrny dialógMomentálne nevieme ponúknuť expertné poradenstvo, chceme sa v témach I&D predovšetkým inšpirovať od ostatnýchIné (uveďte nižšie)

  Odoslanie formuláru trvá približne 10 sekúnd. Prosím, neprerušujte tento proces, počkajte na oznámenie o úspešnom odoslaní. Následne Vám bude do e-mailovej schránky zaslaný aj potvrdzujúci e-mail.