Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Členstvo je otvorené všetkým firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko a hlásia sa k nasledovným princípom:

Dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku;

Budovať vzťah k svojim zamestnancom na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu;

Inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.

Ako sa stať členom

Členom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Prihlasovací formulár (nižšie) Charty diverzity Slovensko, v ktorom opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu. Údaje z prihlasovacieho formulára budú prenesené do Profilu člena Charty diverzity Slovensko a zverejnené na stránke www.chartadiverzity.sk. Po vyplnení Prihlasovacieho formulára a schválení členstva Poradným výborom Charty, podpisuje člen Chartu diverzity Slovensko, kde sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov uvedených v tomto dokumente. Podpis Charty diverzity Slovensko sa uskutočňuje trikrát ročne vo vopred stanovených termínoch. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Prečo sa firme oplatí byť súčasťou Charty diverzity?

Súlad s právnymi predpismi a ochrana proti poškodeniu povesti. Firmy sa v rámci charty zaväzujú zlepšovať svoju politiku rozmanitosti a tiež aby ich náborové procesy boli v súlade s právnymi predpismi. Tým sa eliminuje riziko sťažností z hľadiska diskriminácie.

Manažment diverzity prispieva k optimalizácii zručností zamestnancov a povzbudzuje ich k väčšej angažovanosti. Znižuje tiež problémy s nedostatkom pracovných síl.

Ukážka záväzku ako spoločensky zodpovednej firmy. Snaha firmy o rôznorodosť znamená budovanie pozitívneho obrazu firmy pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi (významné napr. pri verejnom obstarávaní).

V dlhodobom horizonte prinášajú rozmanité tímy lepšie porozumenie zákazníckym potrebám, rozvíjajú inovačné schopnosti a pomáhajú firmám preniknúť na nové trhy.

Prihlasovací formulár
Charty diverzity Slovensko

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba za Chartu diverzity

Osoba, ktorá bude chartu podpisovať

O Vašej organizácii