Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Signatárstvo je otvorené všetkým firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko a hlásia sa k nasledovným princípom:


Dobrovoľne integrovať do života firmy/organizácie súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.
Budovať vzťah k svojim zamestnancom a zamestnankyniam na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach inklúzie a diverzity na úrovni manažmentu.
Inšpirovať ďalšie firmy/organizácie pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.

Ako sa stať signatárom

Signatárom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Index diverzity a následne Prihlasovací formulár Charty (nižšie), v ktorom opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity, rovnosti a inkluzívneho prístupu. Po vyplnení Indexu diverzity, prihlasovacieho formulára a po schválení Poradným výborom Charty, podpisuje signatár Chartu diverzity Slovensko, ktorou sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov uvedených v tomto dokumente. Formálny podpis Charty sa uskutočňuje dvakrát ročne vo vopred stanovených termínoch.


Prvý krok:

Vyplniť Index diverzity. 

Druhý krok:

Vyplniť prihlasovací formulár.


Prihlasovací formulár

Charty diverzity Slovensko

    Kontaktné údaje

    Kontaktná osoba

    Absolventky/iKolegyne/ovia inej národnosti/etnického pôvoduLGBTI+ ľudiaĽudia so zdravotným znevýhodnenímĽudia zo sociálne znevýhodneného prostrediaRodičiaStaršie kolegyne/oviaŽeny
    Získanie inšpirácie od ostatných signatárovZdieľanie vlastných príkladov dobrej praxe, možnosť inšpirovať ostatnýchNetworkingPodnietenie aktivity (vyššej angažovanosti) svojich zamestnancov v témach I&DAko súčasť väčšej iniciatívy mať silnejší hlas v presadzovaní tém I&D v spoločnostiPrístup k informačným zdrojom (štatistiky, prieskumy, príručky)Iné (uveďte nižšie)


    Odoslanie formuláru trvá približne 10 sekúnd. Prosím, neprerušujte tento proces, počkajte na oznámenie o úspešnom odoslaní. Následne Vám bude do e-mailovej schránky zaslaný aj potvrdzujúci e-mail.