Slovenské ženy zarábajú o 18 % menej ako muži – ako dosiahnuť rovnosť platov?

Podľa Indexu rodovej rovnosti zarábajú ženy v EÚ v priemere o 16 % menej ako muži. Na Slovensku tento rozdiel predstavuje 18 %. Vo výsledku to štatisticky znamená, že presne od 25. 10. 2018 budú ženy s priemerným zárobkom pracovať do konca roka zadarmo. Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR poukazuje na tento problém Dňom rovnosti v odmeňovaní, ktorý bol ustanovený práve na 25. október. 

Rovnaký plat za rovnakú prácu je základným ľudským právom. Napriek tomu v spoločnosti dlhodobo rezonuje pálčivá téma rovnosti platov a príležitostí pre ženy a mužov. Podľa Eurobarometra je práve súčasné či budúce materstvo často dôvodom, prečo sú muži uprednostnení pri vedúcich pozíciách. Ženy tak čelia nižším hodinovým zárobkom, menšiemu počtu odpracovaných rokov a nižšej miere zamestnanosti v dôsledku prerušenia kariéry z dôvodu starostlivosti o deti alebo príbuzných. Mnohým ženám sa po materskej dovolenke už na svoju pracovnú pozíciu nepodarí vrátiť.

Závažnosť témy vidno aj na samotnom prístupe Európskej komisie. Tá vytvorila akčný plán pre roky 2018 a 2019, v ktorom požaduje zlepšiť rešpektovanie zásady rovnakej odmeny pozmenením smernice o rodovej rovnosti.

Najvýraznejšie rozdiely sú na riadiacich pozíciach

Podľa Oľgy Pietruchovej, riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR by rovnosť platov mala byť nielen prirodzená, ale ide najmä o povinnosť zo zákona. Paragraf § 119a Zákonníka práce totiž zakotvuje mzdu za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty pre ženy a mužov.

Ako to však momentálne vyzerá v praxi? „Najnižšie rozdiely v platoch sú vo verejnej správe, v školstve od materských škôl až po stredné školy, čo je spôsobené aj tým, že tam pracuje veľmi málo mužov. Principiálne platí, že najnižšie rozdiely sú pri najnižších zárobkoch. Naopak, najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. V riadiacich pozíciách v doprave, logistike a poštových službách bol tento rozdiel viac ako 50 % v neprospech žien, teda ženy zarábajú polovicu platov mužov,“ hodnotí Pietruchová.

Úroveň vzdelania u žien je pritom v súčasnosti vyššia ako u mužov, rodovo stereotypné rozhodnutia dievčat pri výbere štúdia a povolania však predurčujú, že ich investícia do vzdelania nebude adekvátne ohodnotená. Rozdiel medzi zárobkom IT pracovníka a sociálnou pracovníčkou či zdravotnou sestrou je enormný, hoci všetci majú vysokoškolské vzdelanie.

Ne(za)platená práca žien

Rovnosť platov je širokospektrálna téma, ktorá v sebe odráža všeobecné, a často zastarané, nazeranie na postavenie ženy v spoločnosti. Svedčia o tom aj ďalšie výsledky Indexu rodovej rovnosti. Za posledné roky narástli rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnaké činnosti vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, podľa indexu sa to týka až 77 % žien, pričom tieto činnosti má na starosti iba 47 % mužov. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, mužov iba 16 %.

Podľa najnovších výsledkov Indexu rodovej rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat, rozdiely medzi mužmi a ženami (na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou) sa v Európskej únii postupne znižujú. Na Slovensku sa však situácia za desať rokov mierne, ale zhoršila. V rovnosti medzi pohlaviami sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ. Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 16 – 18 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie. Firmy by preto mali uvažovať a implementovať opatrenia, ktoré reflektujú rovnocenné odmeňovanie žien a mužov,“ konštatuje programový riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Ako na situáciu reagujú firmy?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každý druhý rok organizuje súťaž pre firmy Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Efektívnym opatrením sa tiež ukázalo byť zvýšenie príspevku počas materskej dovolenky a umožnenia čerpania aj otcom.

Oľga Pietruchová vidí možnosť zlepšenia súčasného stavu v transparentnosti: „Rozhodujúcim faktorom sa ukazuje transparentnosť v odmeňovaní, k čomu by malo slúžiť aj zverejňovanie mzdy pri pracovných inzerátoch. Zvyšovanie minimálnej mzdy a platov vo verejnom sektore je ďalším dôležitým krokom. Rozdiel v odmeňovaní však neznížime, pokiaľ v riadiacich pozíciách nebude adekvátne zastúpenie žien, rovnako to platí pre najlepšie platené sektory ako sú IT.“ K tejto vízii sa pomalými krokmi približujú niektoré zo spoločností.

Ambicióznym príkladom je spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o, ktorá prednedávnom ako prvá firma na Slovensku prijala certifikát EQUAL-SALARY udeľovaný švajčiarskou Equal Salary Foundation firmám, ktoré prešli hĺbkovým auditom spoločnosti PwC. Certifikát EQUAL-SALARY oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov a predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. V praxi to znamená, že dané spoločnosti ponúkajú flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje ženám deliť svoj čas medzi kariéru a rodinu. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien.

Marcela Krajčová, Manager People & Culture z Philip Morris Slovakia, konštatuje: „U nás je každá pracovná pozícia rovnako prístupná pre mužov aj pre ženy. Máme ženy obchodníčky, manažérky, právničky a pod. Oddelenie predaja a IT je napríklad riadené práve ženami. Dokonca máme v lokálnom manažmente zastúpených viac žien ako mužov a prevahu žien aj na seniornejších pozíciách. Je to o to zaujímavejšie, že celkovo u nás pracuje viac mužov ako žien.“

Dodržiavanie rodovej rovnosti a hodnôt trvalej udržateľnosti je šľachetné. Je však aj rentabilné? Pre firmy, ktoré váhajú o podnikateľskom zmysle, Krajčová hodnotí: „Philip Morris prechádza bezprecedentnou transformáciou, aby dokázala naplniť svoju víziu bezdymovej budúcnosti, kde cigarety budú nahradené lepšími, menej škodlivými alternatívami bez dymu. K tomu potrebujeme pritiahnuť nové, ale aj udržať už existujúce talenty. Ako zamestnávateľ sa pohybujeme v globálnej konkurencii, a preto musíme mať nastavené vysoké štandardy prístupu k zamestnancom. Čiže nám to jednoznačne zmysel dáva.“

Platová medzera medzi mužmi a ženami sa znižuje

„Slovensko patrí ku krajinám v strede rebríčka Svetového ekonomického fóra (SEF),“ uvádza Ludmila Guerin, HR Consulting Manager spoločnosti PwC. „Podľa dát za rok 2016 má Slovensko rozdiel v platoch približne 14 percent metodikou SEF. Spomedzi krajín strednej a východnej Európy Slovinsko, Maďarsko a Poľsko dosahujú lepšie výsledky, napríklad Slovinsko len 5 percent, takže máme na Slovensku čo doháňať. Oproti Južnej Kórei, Japonsku, Estónsku, Chile, Kanade, USA je na tom Slovensko dosť dobre, pretože tam sa rozdiely pohybujú medzi 20 až 35 percent, je to dané inou kultúrou a legislatívou týchto krajín.“

Podľa dát z MPSVaR SR sa platová medzera medzi mužmi a ženami na Slovensku znižuje z takmer 27% v roku 2005 na súčasných cca 18%.

Prečo sa musí o tejto téme vôbec viesť diskusia a prečo rovnosť platov nie je prirodzená? Ludmila Guerin vysvetľuje: „Ešte nemáme na Slovensku zavedenú kultúru, že zamestnávatelia verejne komunikujú svoj záväzok odmeňovať na rovnakých pozíciách rovnako, aj keď legislatíva EÚ neumožňuje vytvárať rozdiely v platoch na rovnakých pozíciách.“

Firmy si môžu nechať urobiť audit rovnosti v odmeňovaní, kde špecialisti podľa metodiky následne vystavia certifikát o dodržiavaní rovnosti v odmeňovaní platný na určité obdobie. Podľa prieskumu PwC z tohto roku až 48 percent oslovených firiem plánuje zaviesť vo firme interné alebo externé Pay Equal Review. Rovnako by mali firmy komunikovať aj interne aj externe, aké opatrenia realizujú pre dodržiavanie rovnosti v odmeňovaní vo firme.

„Platové rozdiely vznikajú v odvetviach, ktorých mzdové úrovne sú pod priemerom a prevažujú v nich ženy, napríklad v školstve, kultúre, zdravotníctve a naopak v nadpriemerne platených odvetviach ako sú informačné technológie, automobilový priemysel prevažujú muži,“ potvrdzuje Guerin slová Oľgy Pietruchovej.

Spoločensky zodpovedné firmy, ktorým záleží na ich reputácii, by sa mali zaoberať aj rovnosťou v odmeňovaní a tieto svoje záväzky aj verejne komunikovať.

Je priam žiadúce, aby bolo takýchto firiem na Slovensku stále viac a aby sa na tému rovnosti platov nemuseli viesť diskusie. Aby boli rovnaké platy za prácu mužov a žien samozrejmosťou, a nie otázkou.

Viac informácií:

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/chart-of-the-week-equal-pay-remains-a-global-issue

http://www.equalsalary.org/about-equal-salary/vision-and-mission/