Východoslovenská energetika Holding a.s.

firma

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Adresa

Mlynská 31
042 91 Košice

http://vseholding.sk

Kontaktná osoba

Markéta Hritz
Head of Human Resources

hritz_marketa@vseholding.sk


Počet zamestnancov:

1650

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

VSE Holding riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.), dodávke energetických riešení, elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika a.s. a innogy Slovensko). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

 

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Skupina VSE Holding uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a podpory diverzity. Týka sa to oblastí vzdelávania, kariérneho postupu a odmeňovania, ale aj takých tém ako vyváženosť osobného a pracovného života, ľudské práva, rovnosť príležitostí, zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav? 

Téme diverzity sa venujeme od roku 2012 a jej piliermi sú veková, rodová, interná a medzinárodná diverzita a podpora inklúzie. V jednotlivých oblastiach máme vypracované dlhodobé programy.

Okrem toho každoročne realizujeme aj tzv. Dni diverzity, počas ktorých sa v priebehu 2 týždňov konajú rôzne podujatia podporujúce jednotlivé piliere diverzity.

Rodovú diverzitu a rovnosť príležitostí v Skupine VSE Holding potvrdzuje aj fakt, že v roku 2018 v Skupine pracovalo takmer 30% žien, pričom ženy tvoria viac ako jednu tretinu manažmentu spoločnosti.

Máme vypracované aj programy a opatrenia podporujúce rovnováhu súkromného a pracovného života, ktoré sú zamerané na kolegyne a kolegov na materskej či rodičovskej dovolenke. Tiež realizujeme interné a zahraničné odborné stáže našich zamestnancov, máme úspešné nástupné programy pre absolventov či podujatia pre kolegov, ktorí celý svoj profesijný život spojili s našou spoločnosťou.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Za program Pre rodiny, ktorého cieľom je vyváženosť osobného a pracovného života, získala Skupina VSE Holding cenu “HR Oscar” ešte v roku 2007. Od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme v rokoch 2001 až 2003 získali ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine.  Veľkým úspechom bola aj finálová účasť v súťaži Via Bona Slovakia. Do kategórie Skvelý zamestnávateľ sme vstúpili s projektom Dni diverzity (rok 2017) a s projektom Zaži energiu alebo nábor trochu inak (rok 2018).

Sme veľmi hrdí aj na umiestnenie v ankete portálu Profesia o Najatraktívnejšieho zamestnávateľa. V kategórii Výroba a priemysel sme sa dva roky po sebe umiestnili na 2. mieste (2017 a 2018).

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Spoločnosť VSE Holding a.s. je členom Business Leaders Forum. a zároveň sme signatárom Charty diverzity.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Obzvlášť úspešní sme v oblasti vekovej diverzity. Za 14 rokov sa nám podarilo cez absolventské programy pre stredoškolákov (Practice program) a pre vysokoškolákov (Trainee program) získať až 14% súčasných zamestnancov našej dcérskej spoločnosti VSD. V tejto oblasti máme dlhodobý koncept spolupráce s odbornými strednými školami, za ktorý sme v roku 2010 získali ocenenie HR Gold od Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Minulý školský rok sme vstúpili už aj do spolupráce so základnými školami, kde ukazujeme žiakom hravou formou pestrosť a význam fyziky, prinášame inšpiratívne príbehy našich kolegov technikov a vyzdvihujeme učiteľské vzory.