Východoslovenská energetika Holding a.s.

firma

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Adresa

Mlynská 31
042 91 Košice

http://vseholding.sk

Kontaktná osoba

Veronika Kašteľová
špecialista – personálny marketing

kastelova_veronika@vseholding.sk


Počet zamestnancov:

1549

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

VSE Holding riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.), dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

 

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosť VSE Holding uplatňuje princípy zodpovedného podnikania aj smerom dovnútra firmy, voči zamestnancom. Týka sa to oblastí vzdelávania, kariérneho postupu a odmeňovania, ale aj takých tém ako vyváženosť osobného a pracovného života, ľudské práva, rovnosť príležitostí, zdravie a bezpečnosť zamestnanca.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav? 

Diverzitu a rovnosť príležitostí v Skupine VSE Holding potvrdzuje aj fakt, že v roku 2016 v Skupine pracovalo 27,5 % žien, pričom ženy tvoria viac ako 25 % manažmentu spoločnosti. Aspekty diverzity Skupina implementuje aj v oblasti výberu zamestnancov, realizovali sa rozvojové programy pre absolventov stredných a vysokých škôl, štipendijné programy pre vysokoškolákov, ako aj pracovné stáže v rámci koncernu.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Za program Pre rodiny, ktorého cieľom je vyváženosť osobného a pracovného života, získala Skupina VSE Holding cenu “HR Oscar”.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Spoločnosť VSE Holding a.s. je členom Business Leaders Forum.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Za program Pomoc ženám v núdzi získala Skupina VSE Holding v roku 2016 ocenenie v súťaži Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity. Program Pomoc ženám v núdzi je zameraný na sociálnu inklúziu a konkrétne sa snaží posilniť postavenie ženy v spoločnosti a poskytnúť im rovnaké príležitosti ako majú muži.

Práve ženy, ktoré sa v dôsledku choroby, násilia či absentujúceho rodinného zázemia ocitli na pokraji existencie, podľa spoločnosti VSE Holding potrebujú výraznejšiu pomoc. Zamestnanci sa v pomoci ženám a krízovému centru angažujú prostredníctvom dobrovoľnických prác, ale aj darovaním detských vecí, hygienických potrieb, vybavenia domácností a pod.