Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

orgán verejnej správy

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Adresa

Fraňa Kráľa 5
811 05 Bratislava

https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/slovakia

Kontaktná osoba

Martijn Lambarts
Zástupca veľvyslanca

martijn.lambarts@minbuza.nl


Počet zamestnancov:

9

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Veľvyslanectvo zastupuje Holandsko na Slovensku. Podporuje a usiluje sa o posilnenie bilaterálnej spolupráce so Slovenskom v politickej, hospodárskej, kultúrnej a sociálnej oblasti. Veľvyslanectvo spolupracuje s miestnymi organizáciami s cieľom podporovať spoločné európske hodnoty, posilňovať právny štát a podporovať transparentnosť a ľudské práva. Veľvyslanectvo tiež podporuje holandské spoločnosti v oblasti zodpovedného podnikania.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva aktívne podporuje rozmanitosť, má za cieľ byť inkluzívnou organizáciou a jej cieľom je zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov. Dávame možnosť vyniknúť čo najväčšej rôznorodosti talentov, zručností a znalostí našich zamestnancov. V rámci tímu sa snažíme o rozmanitosť veku, pohlavia, kultúrneho zázemia, orientácie, znalostí a kompetencií. Chceme byť organizáciou, s ktorou naši partneri majú záujem spolupracovať. Spolupráca, prevzatie zodpovednosti a dosahovanie výsledkov sú našimi základnými hodnotami.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Rozmanitosť (ako je opísaná vyššie) sa berie do úvahy pri prijímaní nových zamestnancov. Veľvyslanectvo je nehierarchická organizácia, v ktorej sa každý člen tímu zúčastňuje na rozhodovacích procesoch. V rámci pracovného týždňa veľvyslanectvo uplatňuje flexibilnú pracovnú dobu na podporu lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a s ohľadom na rodinnú situáciu. V roku 2019 začíname zavádzať do praxe pilotný projekt, ktorý umožní pracovať v určitých situáciách z domu.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Naším cieľom je byť zeleným veľvyslanectvom pri zohľadnení zásad udržateľnosti. Ak sa chceme organizáciou s princípmi udržateľnosti, musíme zodpovedne pristúpiť k tomu, čo spotrebujeme. V praxi to znamená riadiť sa princípom: redukovať, opätovne použiť, recyklovať a kompostovať. Cieľom je znížiť našu ekologickú stopu. Na týchto aktivitách sa podieľajú všetci zamestnanci. Darí sa nám to uskutočňovať len vďaka silnej tímovej motivácie, kde sa navzájom podporujeme a inšpirujeme.