The Rock / The Slovak Spectator

firma

The Rock / The Slovak Spectator
Adresa

Lazaretská 12
811 08 Bratislava

https://spectator.sme.sk/

Kontaktná osoba

Ján Pallo
Riaditeľ vydavateľstva

jan.pallo@spectator.sk


Počet zamestnancov:

5

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť The Rock vydáva The Slovak Spectator, mesačník o Slovensku v anglickom jazyku. Súčasne publikujeme správy z politiky, ekonomiky, a kultúry, na www.spectator.sk, najväčšom spravodajskom portáli o Slovensku v angličtine. V portfóliu máme aj špeciálne publikácie – ročenky Book of Lists, Investment Advisory Guide, and Career and Employment Guide, ako aj cestovateľských sprievodcov po Slovensku, ktoré vychádzajú pod hlavičkou Spectacular Slovakia v angličtine aj v slovenčine. Spoločnosť The Rock tiež poskytuje služby súvisiace s monitoringom médií pre klientov z diplomacie a z businessu.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naša spoločnosť sa vždy zasadzovala o princípy tolerancie, otvorenosti a inkluzívneho prístupu v rámci svojho tímu aj v komunikácii navonok. Vo vzťahu k zamestnancom, k externým spolupracovníkom aj k obchodným partnerom je našou hlavnou hodnotou profesionalita.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V našej spoločnosti pracuje malý ale rôznorodý tím. Keďže naše výstupy sú určené predovšetkým cudzincom žijúcim na Slovensku, cudzinci pochádzajúci z rôznych kultúrnych prostredí sú zapojení aj do ich prípravy v rámci tímu. Pri výbere našich spolupracovníkov zohľadňujeme ich profesionálne predpoklady. Snažíme sa vytvárať prostredie, v ktorom nikto nemusí mať pocit, že by jeho náboženské vyznanie, sexuálna orientácia, rodinný alebo zdravotný stav mali byť považované za prekážku v práci alebo v začlenení sa do tímu. Máme skúsenosti s kombinovaním pracovného úväzku a rodičovskej dovolenky, a v takýchto ako aj v iných prípadoch zamestnancom zabezpečujeme plnú časovú flexibilitu a možnosť pracovať z domu.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Náš program Pokrývanie diverzity, úspešne absolvovalo 15 účastníkov, väčšinou študentov žurnalistiky. Na tento program sme obzvlášť hrdí, pretože bol v mnohom jedinečný: účastníci sa naučili ako pokrývať témy súvisiace s menšinami a diverzitou a tak získali nielen porozumenie pre tieto citlivé témy, ale aj praktickú skúsenosť s ich pokrývaním. V rámci programu sme kládli dôraz na to, že je dôležité, aby mladí novinári mali potrebné všetky schopnosti a vedomosti potrebné pri tejto práci. Väčšina účastníkov v záverečných hodnoteniach napísala, že program pre nich bol úžasnou možnosťou rásť nielen profesionálne ale aj ľudsky. Ich práce sme vydali v rámci špeciálnej prílohy Reporting on Diversity, ktorú sme distribuovali jednak ako súčasť novín The Slovak Spectator ale aj ako osobitnú publikáciu všetkým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú témami spojenými s rasou, etnicitou, rodom, náboženstvom, a ďalšími aspektami diverzity na Slovensku.