Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

iná

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
Adresa

Grosslingová 6-8
811 09 Bratislava

http://www.sapie.sk

Kontaktná osoba

Martin Uhnak
Executive Manager

martin@sapie.sk


Počet zamestnancov:

1

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Prepájanie inovatívneho ekosystému SR a okolitého regiónu

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosti, ktoré sú členmi SAPIE, zväčša pôsobia v oblasti IT, inovácií, prípadne aplikovaného výskumu a vývoja. V týchto oblastiach je diverzita často skloňovaná, keďže IT a výskum a vývoj sú často veľmi homogénne čo do profilu zakladateľov aj zamestnaneckej štruktúry. Niektoré zo spoločností, ktoré sú našimi členmi, sú v oblasti diverzity ďalej, no väčšina z nich nemá stratégiu ani nástroje na podporu diverzných tímov.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V posledných mesiacoch sa snažíme aktívne vyhľadávať ženy – founderky a zapájať ich do platformy SAPIE. Taktiež sme v septembri obmenili board SAPIE, ktorý bol pôvodne 5-členný čisto mužský. Počas nominácie novýc členov boardu bola zohľadnená nielen kvalifikácia, ale takisto diverzita tímu. Do 5-členného boardu tak boli prijaté dve ženy – Lucia Šicková a Zuzana Nehajová. Obe sú vysoko kvalifikované na výkon pozície členky boardu a zároveň prinášajú diverzitu do rozhodovacích procesov.
*Jedným z našich členov je aj Aj ty v IT!, ktorá sa aktívne venuje podpore IT vzdelávania dievčat.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

SAPIE sa osvete v oblasti diverzity nevenuje explicitne, ale sme hrdí hlavne na to, že sme v tak silne homogénnom prostredí inovácií a technológií boli schopní presadiť vyrovnanejšie zastúpenie žien na boarde bez akéhokoľvek kompromisu v oblasti kvality kandidátov. Do každého z našich výstupov sa snažíme zakomponovať diverzitu min. v oblasti gender a SK vs. zahraničných founderov.
Význam zapojenia sa do Charty diverzity vnímame hlavne v oblasti edukácie inovatívnych spoločností o prínosoch diverzných tímov a praktických informáciách v oblasti vytvárania a riadenia diverzných tímov.