Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

orgán verejnej správy

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Adresa

Pražská 7
811 04 Bratislava

http://www.slovakaid.sk/

Kontaktná osoba

Lucia Kišš, MSc.
Riaditeľka SAMRS

info@slovakaid.sk


Počet zamestnancov:

15

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a s administráciou projektového cyklu. Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie SlovakAid, uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie.  Agentúru zabezpečuje komunikáciu ideí a poslania oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti v podobe rôznych aktivít externej komunikácie. Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom zapojiť ich do rozvojových programov a projektov.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je pozitívne naklonená inklúzii. Zastávame názor, že rozmanitosť a inklúzia napomáha k zvýšeniu efektivity organizácie a jej reakciám na súčasné výzvy. Medzi naše zásady patria princípy ako je rovnaké zaobchádzanie k zamestnancom bez ohľadu na vek, etnický pôvod, národnosť, sociálny pôvodu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu, jazyk, hendikep, politické názory. Dodržiavame princíp transparentných výberových konaní.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Sme jedinečná organizácia v počte zamestnaných žien. Väčšina zamestnancov sú ženy, vrátane riaditeľky. Všetky pozície majú presne určený plat bez ohľadu na zmienené stavy. Medzi 15 zamestnancami sú osoby rôznych pomerov a rôznej vekovej kategórie. Organizácia sa snaží dávať šancu aj mladým ľudom. Ponúkame dlhodobejšie stáže a tak dávame príležitosť čerstvým absolventom VŠ získať pracovné skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá?

V rámci projektov SlovakAid, ktoré realizujú naši kľúčoví partneri sa snažíme pozitívne zlepšiť, ovplyvniť a vytvoriť lepšie životné podmienky ľudom, rodinám, deťom a komunitám, ktoré žijú v nepriaznivých podmienkach alebo ktorých negatívne ovplyvnil vojnový a iný konflikt. Pomáhame ľudom, ktorí sú na túto formu pomoci odkázaní. Slovensko poskytuje rozvojovú pomoc od roku 2003.