Slovak Telekom, a.s.

firma

Slovak Telekom, a.s.
Adresa

Bajkalská 27
817 62 Bratislava

http://www.telekom.sk/

Kontaktná osoba

Tatiana Švrčková
Senior CSR specialist

tatiana.svrckova@telekom.sk


Počet zamestnancov:

2795

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor. Svoje produkty a služby ponúka pod značkou Telekom jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom prostredníctvom pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. V oblasti pevných sietí je najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu v krajine cez optické a metalické siete (FTTX, ADSL, VDSL). Ponúka digitálnu televíziu formou najmodernejšej IPTV a tiež satelitnej technológie DVB-S2.
V oblasti mobilnej komunikácie poskytuje prístup na internet cez GPRS/EDGE, UMTS FDD/HSDPA/HSUPA, FLASH-OFDM a LTE. Jej zákazníci majú k dispozícii roamingové služby v sieťach mobilných operátorov v destináciách celého sveta. Spoločnosť je považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v najnáročnejšom segmente biznis zákazníkov, a to z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich kvality. Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Deutsche Telekom je popredná svetová telekomunikačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby viac ako 180 miliónom zákazníkov v 50 krajinách sveta. Majoritným akcionárom Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s podielom 100 % akcií. Konečnou materskou spoločnosťou Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom AG.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

V rámci Slovak Telekomu sa usilujeme o vytváranie atmosféry akceptovania a vzájomnej dôvery tým, že rešpektujeme individualitu ostatných, vystupujeme otvorene a čestne a zároveň podporujeme rôznorodosť jednotlivcov a kultúrnu rôznorodosť. Staviame na diverzite svojich zamestnancov – a to pokiaľ ide o rozdiel vo veku, v pohlaví, v náboženskom presvedčení, schopnostiach, pôvode alebo sexuálnej orientácii. Netolerujeme žiadnu formu protiprávnej diskriminácie ani obťažovania. Neustále vyhodnocujeme naše aktivity a konanie a zaoberáme sa správaním, ktoré je neetické, protiprávne alebo je v rozpore so stanovenými pravidlami.

Viac informácií o firemnej spoločenskej zodpovednosti je uverejňujeme v Správe o zodpovednom podnikaní:
https://www.telekom.sk/o-spolocnosti-telekom/zodpovedne-podnikanie/sprava-o-zodpovednom-podnikani/

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Priemerný vek zamestnancov Slovak Telekomu k 31.12. 2016 bol 41 rokov.
Percentuálne rozloženie mužov a žien k 31.12.2016 v Slovak Telekome bol 65 % mužov a 35 % žien. Aktuálna prevaha mužov zodpovedá charakteru vykonávaných činností na technicko-prevádzkových oddeleniach.
Slovak Telekom dlhodobo podporuje projekt Aj Ty v IT, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o štúdiu IT odboru medzi dievčatami a podnietiť ich záujem o štúdium.
Dôležitou súčasťou aktivít je W-LAB (woman laboratory) pre ženy, ktoré majú záujem sa intenzívne rozvíjať. Program je zameraný nielen na rozvoj žien, ale aj na tie, čo majú záujem sa posunúť v rámci svojho kariérního rozvoja na riadiacu pozíciu. V rámci W-LAB majú napr. možnosť vyzkúšať si výberové konanie na manažérsku pozíciu na nečisto. Súčasťou je práca na projektech, workshopov na rozvoj manažerských zručností, networking a ďalšie aktivity.
V rámci spolupráce so študentami sa snažíme mladú generáciu pripraviť na ich budúcu karieru. Preto pre nich organizujeme rozvojové workshopy, konferencie, konzultujeme diplomové práce, mame trainee program.
K potrebám zdravotne znevýhodneným kolegom pristupujeme na základe ich požiadaviek a potrieb. Napr. kolegovi so zrakovým postihnutím bol zakúpený špeciálny SW do PC.
Jeden z dôležitých projektov Slovak Telekomu je aj projekt Inkluzívnej starostlivosti pod názvom Neživím predsudky.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Neživím predsudky:
Celkovo 21 zamestnancov Telekomu prešlo v uplynulých mesiacoch unikátnou certifikáciou, ktorú akreditovalo Ministerstvo školstva SR. Súčasťou skvalitňovania zákazníckej starostlivosti sú odbornosť a emocionálna vyzretosť, kľúčové parametre pre komunikáciu so zákazníkom v 21. storočí. Aj preto sme sa v Telekome rozhodli zapracovať do komunikačných štandardov prvky inkluzívnej starostlivosti, ktoré majú odstrániť bariéry a predsudky v medziľudskej komunikácii so zákazníkom. Tie totiž v určitých a špecifických prípadoch (rasové rozdiely, zdravotné postihnutie…) výrazne limitujú pozitívnu skúsenosť takého zákazníka s vybavením jeho požiadavky.
Neživím predsudky nie je iba názov projektu, ktorý v spolupráci s neziskovou organizáciou Od emócií k poznaniu preškolil 21 zamestnancov Telekomu na rôznych pozíciách zabezpečujúcich zákaznícku obsluhu. Rovnaký názov mala aj interná kampaň naprieč celým Slovenskom, do ktorej sa zapojilo takmer 3 000 zamestnancov. Zamestnanci boli v kampani konfrontovaní s nečakanou situáciou, keď ich napríklad pri príchode do práce oslovil „figurant“ v prestrojení za bezdomovca, Rómka alebo zdravotne postihnutý spoluobčan. Skrytá kamera sledovala reakcie ako človek reaguje spontánne v takej situácii. Na podporu boja s predsudkami a stereotypmi Telekom realizoval v lete na Magio pláži podujatie pod názvom Labyrint zážitkov, kde sa počas popoludnia mohla verejnosť rozprávať zoči voči s ľuďmi s telesným postihnutím, predstaviteľmi menšín a ďalšími.
Kto by chcel do témy nazrieť najskôr v pohodlí a komforte, môže si vyskúšať online hru na danú tému, ktorá je na webe www.nezivimpredsudky.sk.