Seesame

firma

Seesame
Adresa

Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

https://www.seesame.com/

Kontaktná osoba

Peter Jančárik
Corporate Relations Manager/ Strategist & Partner

jancarik@seesame.com


Počet zamestnancov:

35

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Poskytovanie služieb Public Relations

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Sme otvorení každému, kto robí svoju prácu poctivo a eticky. Tešíme sa z pestrosti našich ľudí a ich záujmov. Dávame im možnosť realizovať svoje občianske iniciatívy a podporujeme ich k tomu, aby spoluvytvárali lepšiu spoločnosť. Vyznávame hodnoty tolerancie, slušnosti a etickosti. Rovnaké princípy uplatňujeme aj v práci pre našich klientov, ktorých motivujeme k tomu, aby ich činnosť mala priaznivé spoločenské dopady. Cudzí je nám iba extrémizmus v akejkoľvek podobe, no extrémistov naša firma ani nepriťahuje.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Sme veľmi rôznorodý tím. Na sexuálnu orientáciu sa nikoho nepýtame, náboženstvo je každého osobná vec, etnický pôvod je nepodstatný. Politické presvedčenie, pokiaľ nie je v rozpore s princípmi slobody a demokracie, je takisto súkromnou záležitosťou každého zamestnanca. Podporujeme však iniciatívy smerujúce k rozvoju demokracie, tolerancie a občianskej angažovanosti.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Máme samostatný Social Impact tím, ktorý sa venuje projektom a kampaniam pre neziskové organizácie, sociálnych inovátorov a spoločensky zodpovedné firmy. Pomáhame im nielen strategicky a komunikačne, ale aj s fundraisingom. Je pre nás dôležité podporovať jednotlivcov a organizácie, ktorí dokážu zo Slovenska spraviť lepšie miesto pre život.