Philip Morris Slovakia

firma

Philip Morris Slovakia
Adresa

Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava

https://www.pmi.com/markets/slovakia/sk

Kontaktná osoba

Marcela Krajčová
Manager People & Culture

marcela.krajcova@pmi.com


Počet zamestnancov:

140

Popíšte hlavné činnosti organizácie:
PMI je popredná medzinárodná tabaková spoločnosť. Vo svojom portfóliu má šesť z top 15 medzinárodných značiek na svete a svoje produkty predáva vo viac ako 180 krajinách. Okrem výroby a predaja cigariet sa PMI zaoberá vývojom a komercializáciou výrobkov so zníženým rizikom (ďalej len “RRP”). RRP je termín, ktorý PMI používa na identifikáciu výrobkov, ktoré predstavujú, mohli by predstavovať, alebo majú potenciál predstavovať znížené riziko pre fajčiarov, ktorí prejdú na tieto výrobky v porovnaní ak by naďalej fajčili. Prostredníctvom multidisciplinárnych schopnosti pri vývoji produktov, špičkového vybavenia a popredného vedeckého dokazovania, si PMI kladie za cieľ poskytnúť portfólio výrobkov RRP, ktoré spĺňajú široké spektrum preferencií dospelého fajčiara a prísne regulačné požiadavky. Viac informácií nájdete na stránkach www.pmi.com a www.pmiscience.com.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?
Naša spoločnosť zdieľa hodnoty, ktoré podporujú diverzitu nakoľko veríme, že práve rozdielne názory, skúsenosti, perspektívy z rôznorodých skupín podporených inkluzívnou firemnou kultúrou prispievajú k inováciám, riešeniam problémom a robeniu správnych rozhodnutí.
Riadime sa heslom “We are different and we do make a difference.” Náš program Diverzity a inkluzívneho prístupu funguje na základe jasne stanovených merateľných ukazovateľov výkonu zamestnancov. Celkovo je inklúzia široko poňatá a to bez limitácií či už vzhľadom na vek, etnicitu, národnosť, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, spôsobilosti, vzdelanie a technické zručnosti. Inklúzia je ponímaná ako spôsob prístupu k jednotlivcom spravodlivo a rovnocenne za účelom maximalizácie ich potenciálu a výkonu. Zároveň je to o nastavení, správaní, hodnotách, a zamestnávateľských praktikách, ktoré podporujú a implementujú rôznorodosť, učenie sa od druhých a pod.
Súčasťou našej stratégie, je zvýšiť podiel žien na manažérskych pozíciách na úroveň 40 percent do roku 2022.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?
Našim základným pilierom v oblasti diverzity je Kódex správania, ktorý má v našich firemných hodnotách kľúčovú rolu. Zamestnanci majú k dispozícii dedikovanú Integrity help-line. Máme prepracované programy pre rodičov pri návrate do zamestnania po rodičovskej dovolenke, ktoré umožnia udržať vyváženosť pracovného života aj po návrate do zamestnania. Podporujeme rôzne aj znevýhodnené skupiny a tak im napomáhame navrátiť sa do plnohodnotného života. Zároveň sa naša spoločnosť venuje témam ako rodová rovnosť, viac-generačná pracovná sila, rovnosť odmeňovania, kultúrna diverzita, sexuálna diverzita a pod.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?
Už štvrtý rok v poradí je spoločnosť Philip Morris Slovakia ocenená certifikáciou Top Employer. Posledné ocenenie Top Employer 2018 získala spoločnosť vo februári tohto roka.
V marci 2018 sme sa stali súčasťou certifikačného procesu Equal Salary, pod záštitou Equal Salary Foundation, sídliacej vo Švajčiarsku. Udelenie certifikátu potvrdzuje rovnosť v odmeňovaní, oceňovaní, v rovnakých príležitostiach týkajúcich sa napríklad kariérneho postupu, odborného či osobnostného rastu, prístupu k informáciám a podobne.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?
Naša spoločnosť je súčasťou združení, nadácií, prípadne zakladajúcim členom so zameraním na diverzitu či už na medzinárodnej alebo lokálnej úrovni. Nižšie uvádzame pár príkladov členstva Philips Morris International v medzinárodných organizáciách:
International Dual Career Network => kultúrna diverzita a adaptácia na nové kultúry
Womanity Foundation => podpora prístupu k vzdelaniu, ekonomické príležitosti a empowerment žien
Safe Horizon => Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?
Podporujeme viacero programov určených na prevenciu fajčenia detí. Okrem toho máme tiež program charitatívnych aktivít, ktorý podporuje viacero spoločenských iniciatív, vrátane financovania projektov zameraných na boj proti domácemu násiliu, projektov na podporu diverzity, hospodárskeho rozvoja a prístupu k vzdelávaniu.

Sme hrdým partnerom VIA BONA Slovakia.