Ministerstvo spravodlivosti SR

orgán verejnej správy

Ministerstvo spravodlivosti SR
Adresa

Župné námestie 13
811 03 Bratislava

http://www.justice.gov.sk

Kontaktná osoba

Marián Filčík
riaditeľ odboru ľudských práv, Kancelária ministerky a tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

marian.filcik@justice.sk


Počet zamestnancov:

354

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej a ekonomickej, a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

V pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR sú:
• Zbor väzenskej a justičnej stráže,
• Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
• Justičná akadémia,
• Centrum právnej pomoci.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Politika zamestnávania Ministerstva spravodlivosti SR sa riadi zákonom o štátnej službe, ktorý stojí na 9 princípoch. Patrí medzi ne aj princíp rovnakého zaobchádzania, princíp rovnakého odmeňovania, či princíp transparentných výberových konaní. Ministerstvo tiež implementovalo CAF model manažmentu kvality (európsky nástroj pre komplexný manažment kvality) a prijalo Stratégiu manažmentu ľudských zdrojov na roky 2014-2020, ktorej súčasťou je deklarácia hodnôt ministerstva. Všetci zamestnanci ministerstva sú pri plnení svojich úloh v rámci interných aj vonkajších vzťahov zaviazaní rešpektovať hodnoty, ako sú rešpekt k etickým zásadám, rešpektovanie práv a slobôd iných ako aj princíp transparentnosti. Ministerstvo spravodlivosti SR je zodpovedné za koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ľudských práv. Okrem iného táto pôsobnosť zahŕňa gestorstvo antidiskriminačného zákona a zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, slovenského Equality Body.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Ministerstvo, ako inštitúcia zodpovedná za antidiskriminačný zákon, v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovalo Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-2019, ktorý okrem iného zahŕňa záväzok realizovať vzdelávanie o rovnosti a diverzite pre zamestnancov štátnej správy ako aj podporovať chartu diverzity. V rámci dotačnej schémy ministerstvo podporuje projekty mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. Každý rok je na podporu takýchto projektov vyčlenená suma 760 000 eur.
Rovnosť mužov a žien – všetky štyri najvyššie pozície na ministerstve v súčasnosti zastávajú ženy (ministerka, 2 štátne tajomníčky a generálna tajomníčka služobného úradu). Na ďalších riadiacich funkciách sú z 9 generálnych riaditeľov 2 ženy a z 35 riaditeľov odborov je 22 žien.
Zdravotné postihnutie – ministerstvo zamestnáva 11 ľudí so zdravotným postihnutím. Všetky budovy ministerstva sú prístupné osobám s obmedzeniami mobility. Webové sídlo ministerstva má verziu pre slabozrakých.
Sexuálna orientácia a rodová identita – ministerka spravodlivosti predsedá Výboru pre práva LGBTI ľudí, ktorý je expertným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá je stálym poradným orgánom vlády vedeným taktiež ministerkou spravodlivosti. Činnosť výboru sa sústreďuje na zlepšovanie verejných politík v oblasti práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.