IKEA Bratislava, s. r. o.

firma

IKEA Bratislava, s. r. o.
Adresa

Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

http://www.ikea.com/sk/sk/

Kontaktná osoba

Roman Bojko
Sustainability Manager

roman.bojko@ikea.com


Počet zamestnancov:

350 v rámci IKEA SK, 3 500 v rámci IKEA CZHUSK

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Predaj bytového zariadenia

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Sme presvedčení, že jedinečnosť každého jedného zamestnanca je pre spoločnosť IKEA prospešná. Budujeme inkluzívne pracovné prostredie, kde si jeden druhého vážime a kde môže byť každý sám sebou. Práve vďaka tomuto prístupu je naša spoločnosť silná a súdržná.
Rovnocennosť považujeme za ľudské právo. Veríme, že každý má právo na spravodlivé zaobchádzanie a rovnosť príležitostí.
Diverzita je v spoločnosti IKEA ukotvená aj v jednej z našich základných hodnôt, ktorou je spolupatričnosť a nadšenie. Uvedomujeme si, že každý jeden človek je pre náš tím prínosom. Preto sme odhodlaní aj naďalej vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, ktoré podporuje našich šikovných a rozmanitých zamestnancov v tom, aby mohli byť sami sebou, používať v práci svoj jedinečný prístup, a prispieť tak k nášmu rastu.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Spoločnosť IKEA je založená na hodnotách. Veríme v ľudí a sme presvedčení, že každý človek má jedinečný talent. K ostatným pristupujeme spravodlivo a poskytujeme našim zamestnancom rovnaké príležitosti, nezávisle od ich veku, rodovej identity, sexuálnej orientácie, fyzickej spôsobilosti, etnickej príslušnosti, rasy, národnosti či akéhokoľvek iného aspektu ich identity.
Každého zamestnanca vnímame ako človeka s jedinečným talentom. Aktívne pracujeme na vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia. Diverzitu a inklúziu považujeme za zodpovednosť každého z nás.

K diverzite a inklúzii máme štruktúrovaný prístup. Pozostáva zo šiestich krokov, prostredníctvom ktorých zapájame princípy diverzity a inklúzie do nášho podnikania a všetkých našich pracovných postupov. Najdôležitejšie je, aby si každý náš zamestnanec uvedomoval, že naše inkluzívne pracovné prostredie je pre všetkých prospešné, a chcel v takom prostredí pracovať. Od každého zamestnanca očakávame, že je schopný postaviť sa za seba a podporiť aj ostatných, aby sa v našej spoločnosti nikto necítil vyčlenený.

Naši zamestnanci sa zúčastňujú seminárov zameraných na diverzitu a inklúziu.
Všetci, ktorí pracujú na vyšších pozíciách, sa zúčastňujú seminárov zameraných na NEVEDOMÉ PREDSUDKY, kde sa dozvedia viac o tom, čo nevedomé predsudky sú a ako nás ovplyvňujú v práci. Zároveň sme odhodlaní podniknúť konkrétne kroky, aby sme takýmto predsudkom predchádzali.

Zúčastňujeme sa konferencie Equal Pay Day („Deň rovnosti platov“), ktorá sa dlhodobo zameriava na tému platovej rovnosti a podporuje ženy v ich kariére.

Oslavujeme Medzinárodný deň žien aj Deň ľudských práv.
Na lokálnej úrovni podporujeme iniciatívu WEmpower („Sila žien“), ktorá pomáha ženám v kariérnom raste.

Zaviedli sme nový systém na podporu zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke a prednedávnom sme sformulovali aj náš postoj ku komunite LGBT.

Vedenie našej spoločnosti je rodovo vyrovnané, t. j. na všetkých vedúcich pozíciách máme 50 % zastúpenie žien.

Zapojili sme sa do siete IWON (IKEA Women Open Network), ktorá sa zaoberá témou rodovej rovnosti a podporuje rovnocennosť a inklúziu v spoločnosti IKEA. Prostredníctvom tejto témy inšpiruje, podporuje, posilňuje a spája ženských aj mužských zamestnancov IKEA po celom svete.

Okrem toho si pripomíname aj IDAHOT – Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Zameriavame sa na to, aby všetci naši zamestnanci dodržiavali naše zásady diverzity a inklúzie, a podporujeme ich v tom, aby ich prenášali aj do každodenného života. Pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia je totiž dôležitý každý jednotlivec. Pre všetkých našich zamestnancov sme zorganizovali aj Týždeň talentov. Cieľom podujatia bolo objaviť v každom jednom zamestnancovi jeho jedinečný talent a čo najlepšie ho využiť.