Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o

firma

Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o
Adresa

Galvaniho 7
821 04 Bratislava

https://www.hpe.com/emea_europe/en/home.html

Kontaktná osoba

Valentína Seserová
Social Impact Lead

valentina.seserova@hpe.com


Počet zamestnancov:

215

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Informačné technológie

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Oceňujeme rozmanitosť, vo všetkých aspektoch na všetkých organizačných úrovniach a vo všetkých programoch. Uznávame a ctíme základnú hodnotu a dôstojnosť všetkých jednotlivcov. Zaväzujeme sa vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré rešpektuje rozmanité tradície, dedičstvo a skúsenosti. Rozmanitosť zahŕňa okrem iného rod, farbu, rasu, etnickú príslušnosť, náboženstvo, národný pôvod, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a prejav, postihnutie, tehotenstvo, chránený genetický status, chránené genetické informácie a politickú príslušnosť ako aj vzdelanie, skúsenosti, perspektívy a kultúru.
Inklúzia hodnotíme, rešpektujeme a podporujeme; zabezpečujeme, aby sa každý človek mohol zúčastňovať a prinášať svoje vlastné ja do práce a každý deň maximalizovať svoj osobný prínos pre spoločnosť Hewlett Packard Enterprise.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Spoločnosť Hewlett Packard je známa ako jedna z prvých firiem, ktorá začala zamestnávať skupinu zamestnancov s vytvorením ERG skupiny a podporou lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transsexuálovv a čiernych afroamerických a amerických zamestnancov v polovici sedemdesiatych rokov. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise bude naďalej podporovať naše ERG, pretože je rozhodujúcou súčasťou našej celkovej stratégie v oblasti diverzity & inklúzie a úspechu našej spoločnosti.
Oficiálne uznané ERG skupiny spoločnosti HPE patria do nasledujúcich kategórií a sú otvorené pre všetkých zamestnancov.
Černosi/ Afroameričania
Znevýhodnení zamestnanci
Generácie
Lesby, homosexuáli, bisexuáli, transsexuáli
Multikultúrne rozdiely
Ženy
Lokálne sme sa zúčastnili programu “Ženy v IT”. Zameranie bolo priniesť viac žien do IT obchodu.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

• Spoločnosť Hewlett Packard získala 100% v indexe podnikovej rovnosti v rámci kampane za ľudské práva
• Spoločnosť Hewlett Packard bola vymenovaná za jednu z najlepších 100 firiem podporujúcich pracujúce matky za rok 2015 (25 rokov v tomto zozname)
• 2015 čitateľská voľba “Top 50 zamestnávateľov” v časopise Minority Engineer Magazine
• Spoločnosť HP bola umiestnená na # 2 v sekcii kariéra v časopise DISABLED 2015 “Top 50 zamestnávateľov”
• HPE bola # 4 spoločnost v rebríčku Top 10 firiem podporujúcich rozmanitosť dodávateľov v roku 2012.
• • Transgender zdravotná starostlivosť a daňové zvýhodnenie v roku 2012 v USA
• Ascend: sponzorský program HPE
• HPE sa stáva platformovým partnerom s využitím lekárskych vzdelávacích nástrojov v oblasti kultúrnej kompetencie pre všetkých zamestnancov HPE prostredníctvom univerzity HPE, posilňuje schopnosť vedúcich pracovníkov v celosvetovom meradle a podporuje začlenenie pracovnej sily.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Projekt Elderly je venovaný miestnej komunite ľudí, ktorí žijú v domove dôchodcov Rača. Reaguje na problém miestnej komunity seniorov, ktorí majú obmedzenú možnosť sociálnych interakcií. S pravidelným školením a kurzami pomáhajú naši pracovníci starším ľuďom získať základné zručnosti v oblasti počítačov, ktoré im umožňujú vykonávať každodenné činnosti alebo pomáhať im pri prístupe k rodinám. Taktiež organizujeme výlety a akcie, ako je prehliadka v továrni na čokoládu alebo popoludnie s našimi dobrovoľníkmi.