Heineken Slovensko

firma

Heineken Slovensko
Adresa

Novozámocká 2
947 01 Hurbanovo

http://www.heinekenslovensko.sk/

Kontaktná osoba

Veronika Milčíková
Junior Corporate Relations Specialist

veronika.milcikova@heineken.com


Počet zamestnancov:

630

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

  • výroba a distribúcia piva a cideru.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Téma diversity je zakotvená už v globálnom HEINEKEN dokumente “Company purpose – We are HEINEKEN”. V dokumente, ktorý je platný pre všetky HEINEKEN spoločnosti vo svete, deklarujeme, že “ľudia sú srdcom našej spoločnosti. Našou silou je dôvera, rozmanitosť a pokrok.” V lokálnych podmienkach v rámci spoločnosti HEINEKEN Slovensko je téma diverzity zakotvená v našich základných hodnotách, ktorými sú úcta, zodpovednosť, kvalita a nadšenie.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Štuktúra našich zamestnancov v súčasnoti zodpovedá predovšetkým požiadavkám jednotlivých pracovných pozícií. V prípade pracovných pozícii vo výrobe, v obchodnom time alebo v distribučných centrách je aktuálne prevaha mužov vzhľadom k charakteru týchto pracovných činností. V prípade pracovných pozícii v komerčných alebo podporných činnostiach je štruktúra zamestnancov z pohľadu pohlavia aj veku pomerne vyrovnaná. Z pohľadu národností zamestnávame v domovskom regióne nášho pivovaru zamestnancov aj inej (maďarskej) národnosti. Práva rodičov v rámci našej spoločnosti definuje interný dokument tzv. Rodičovský kódex a ďalšie podmienky zároveň zakotvuje kolektívna zmluva.

V súvislosti s meniacimi sa trhovými podmienkami najmä v oblasti pracovného trhu sa témou diverzity z rôznych pohľadov sa začíname téme diversity v našej spoločnosti venovať intenzívnejšie.

 

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

2013: Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, 2. Miesto v kategórii oblast podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života. Ocenenie udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá?

Konkrétny príklad našich hodnôt v praxi – jeden z našich dlhoročných zamestnancov utrpel náhle ťažké zdravotné postihnutie. Počas doby jeho liečenia mu bola poskytnutá zo strany vedenia maximálna podpora, a po ukončení liečby bolo pre zamestnanca vytvorené pracovné miesto, ktoré zodpovedá možnostiam jeho zdravotného postihnutia.