Ekonomická univerzita v Bratislave

iná

Ekonomická univerzita v Bratislave
Adresa

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

https://euba.sk/

Kontaktná osoba

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Predsedníčka Etickej komisie

gabriela.dubcova@euba.sk


Počet zamestnancov:

1020

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Vysokoškolské vzdelávanie a výskum

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

V zmysle všeobecných zásad a podmienok platných pre výskumných pracovníkov v rámci Európskej charty výskumných pracovníkov, ku ktorej sa Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) hlási:
– “zamestnávatelia a/alebo organizácie financujúce výskumných pracovníkov nesmú žiadnym spôsobom diskriminovať výskumných pracovníkov na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, národnosti alebo sociálneho pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, sexuálnej orientácie, jazyka, hendikepu, politických názorov, sociálnych alebo hospodárskych podmienok”,

– “zamestnávatelia a/alebo financujúce organizácie musia zabezpečiť, aby pracovné podmienky výskumných pracovníkov, vrátane hendikepovaných výskumných pracovníkov, umožňovali podľa potreby flexibilitu, ktorá sa považuje za nevyhnutnú pre úspešné vykonávanie výskumu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Musia sa zamerať na zabezpečenie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženským aj mužským výskumným pracovníkom skĺbiť rodinu s prácou, deti s kariérou. Zvláštna pozornosť sa musí okrem iného venovať pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, práci na diaľku a dlhodobému voľnu výskumných pracovníkov, ako aj potrebným finančným a administratívnym opatreniam, ktorými sa riadia takéto dohody”,

– “zamestnávatelia a/alebo financujúce organizácie sa musia zamerať na reprezentatívnu rovnováhu pohlaví na všetkých úrovniach pracovníkov, vrátane dozornej a riadiacej úrovne. To by sa malo dosiahnuť na základe rovnakých príležitostí pri nábore a v následných štádiách kariéry, avšak bez toho, aby došlo k uprednostňovaniu na úkor kvality a schopnosti. Aby sa zabezpečilo spravodlivé jednanie, vo výberových a hodnotiacich komisiách by malo byť vyvážené zastúpenie oboch pohlaví”.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V zmysle všeobecných zásad a podmienok Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, ku ktorému sa EU v Bratislave hlási:

– “výberový proces musí posúdiť celý rad skúseností uchádzačov. Pri zameriavaní sa na ich celkový potenciál ako výskumných pracovníkov je potrebné zohľadniť aj ich tvorivosť a úroveň nezávislosti. To znamená, že vlastnosti sa musia posudzovať kvalitatívne aj kvantitatívne so zameraním sa na vynikajúce výsledky v rámci rozmanitej kariérnej cesty a nie iba na základe počtu publikácií. V dôsledku toho by mal byť význam bibliometrických ukazovateľov primerane vyvážený v rámci širšieho radu hodnotiacich kritérií, ako učenie, dohľad, tímová práca, prenos vedomostí, riadenie výskumu a inovácie a činnosti spojené s informovanosťou verejnosti. Pokiaľ ide o uchádzačov z prostredia priemyslu, zvláštna pozornosť by sa mala venovať akémukoľvek prispeniu k patentom, vývoju alebo vynálezom”,

– “akákoľvek skúsenosť s mobilitou, napr. pobyt v inej krajine/regióne alebo inej výskumnej inštitúcii (štátnej alebo súkromnej), alebo zmena jedného odboru alebo sektora za iný, či už ako súčasť počiatočnej odbornej prípravy v oblasti výskumu alebo v neskoršom štádiu kariéry v oblasti výskumu, alebo skúsenosť so skutočnou mobilitou, by sa mali považovať za cenné prispenie k profesionálnemu rozvoju výskumného pracovníka”,

– “zamestnávatelia a/alebo financujúce organizácie musia zabezpečiť primerané ocenenie a hodnotenie akademických a odborných kvalifikácií, vrátane neformálnych kvalifikácií všetkých výskumných pracovníkov, najmä z hľadiska medzinárodnej a odbornej mobility. Mali by sa informovať a úplne pochopiť pravidlá, postupy a normy, ktorými sa riadi uznávanie takýchto kvalifikácií a v dôsledku toho preskúmať platné vnútroštátne právne predpisy, dohody a zvláštne pravidlá o uznávaní týchto kvalifikácií prostredníctvom všetkých dostupných ciest”.

EU v Bratislave sa taktiež hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum – v súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

– rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
– odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
– rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.
– Okrem rešpektovania vyššie uvedených hodnôt a princípov univerzita podporuje a oceňuje v správaní a v postojoch učiteľov, zamestnancov a študentov najmä:
– morálnu integritu,
– povedomie spoločenskej zodpovednosti a jej aktívne uplatňovanie,
– snahu o neustály integrálny osobnostný rozvoj a celoživotné vzdelávanie bez rozdielu pozície na univerzite,
– dodržiavanie zásad profesijnej etiky vo vzťahu dovnútra univerzity i vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu,
– medziľudskú empatiu, vzájomnú úctu a toleranciu, ochotu viesť konštruktívny dialóg a diskusiu.

Prioritou EU v Bratislave je podporovať atmosféru inovatívnosti, tvorivosti, kolegiality, dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancami a študentmi pri vymedzení kompetencií a zodpovednosti, posilňovať medzinárodné a multikultúrne prostredie na univerzite. Univerzita podporuje interdisciplinárny prístup a vo vybraných kategóriách publikačnej činnosti sa udeľuje Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť. Jednotlivé kategórie výstupov výskumnej činnosti zamestnancov univerzity, ako aj ich zapojenie sa do výskumných projektov sú hodnotené v rámci “Konkretizácie pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent”, ako aj v rámci “Konkretizácie pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov EU v Bratislave”. Predmetné konkretizácie pracovných povinností sú formulované tak, aby sa zvýšil dôraz na výstupy v bonitnejších kategóriách publikačnej činnosti v kontexte plnenia si povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti vo väzbe na etablované systémové motivačné mechanizmy. Majú komplementárny charakter ku kvalifikačnému rastu, pričom ťažiskovou naďalej zostáva kontinuálna plošná podpora kvalifikačného rastu.

Výsledky výskumnej činnosti sa premietajú i do pedagogického procesu univerzity – v súvislosti s ktorým sa udeľuje Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť – vo forme inovácie syláb predmetov na jednotlivých stupňoch štúdia či prípravy študijnej literatúry, ďalej etablovaním vedeckých publikácií vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v záujme rozvíjania, uchovávania a šírenia poznania, ako aj vedenia študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, a v neposlednom rade priamym zapájaním študentov 3. stupňa štúdia do výskumnej činnosti na školiacom pracovisku v nadväznosti na témy ich dizertačných prác (na 1. a 2. stupni štúdia sa študenti univerzity zapájajú do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti).

TalentWay predstavuje platformu spolupráce iniciovanú Obchodnou fakultou EU v Bratislave s praxou, ktorá má podobu odborno-vedeckých klubov. Členmi klubov sú študenti, pedagógovia, výskumníci, firmy a inštitúcie rovnakého odborno-profesijného zamerania. Zástupcovia praxe sú súčasťou viacerých vedeckých podujatí určených pre transfer poznatkov a naopak tvoriví zamestnanci participujú na aktivitách mnohých odborných inštitúcií, čo prináša rozvojové impulzy v oblasti projektovej realizácie pre hospodársku prax. V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv dňa 8. decembra 2016 verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová odovzdala Ekonomickej univerzite v Bratislave ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii “Poďakovanie verejnej ochrankyne práv za prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd”, v ktorom uviedla: “Vyjadrujem Vám vďaku za to, že prispievate k odstraňovaniu nerovností a k napĺňaniu podstaty základných práv a slobôd pre všetkých ľudí bez rozdielu. Vážim si Vašu aktívnu účasť na edukačno-podpornom programe – Aj ty máš šancu – Centra pre výskum etnicity a kultúry. Vďaka Vašej práci majú rómski študenti zo znevýhodneného prostredia možnosť získať kvalitné vzdelanie, čím napĺňate podstatu základného práva na vzdelanie a základného práva na prístup k vzdelaniu.”. Podujatie malo za cieľ vyzdvihnúť jednotlivcov i skupiny ľudí, ktorí sa hlásia k podstate Všeobecnej deklarácie ľudských práv a svojím konaním napĺňajú jej obsah.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

EU v Bratislave požiadala o členstvo v prestížnej celosvetovej sieti (podporovanej medzinárodnými akreditačnými inštitúciami ako AACSB, EFMD, AMBA, atď.) uvedomelých vysokoškolských inštitúcií, ktoré reálne napĺňajú poslanie vysokých škôl v oblasti podpory udržateľného rozvoja v spoločnosti, v gescii OSN pod názvom PRME (The Principles for Responsible Management Education).

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala dňa 16. októbra 2017 pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka medzinárodnú vedeckú konferenciu “Diskutujeme o budúcnosti Európy – 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy” za účasti podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka.
Po plenárnom zasadnutí pokračovala konferencia diskusiami v sekciách:
I. sekcia “30 rokov programu ERASMUS+”;

II. sekcia “Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť”;

III. sekcia “Social and Solidarity Economics”, kde bola popularizácia procesov a aktivít sociálnej a solidárnej ekonomiky prezentovaná na príklade výsledkov excelentného medzinárodného projektu pod názvom “Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti v ERR 2015 a ďalej” (http://www.solidarityeconomy.eu/) i z neho vyplývajúcej tézy projektovej manažérky Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Kláry Tóthovej: “Firmy, ktoré podnikajú sociálne a solidárne, sú férové k zamestnancom a aj k životnému prostrediu.”;

IV. sekcia “Diskusia o budúcnosti Európy: investície v EÚ a na Slovensku”.