British Council Slovensko

mimovládna organizácia

British Council Slovensko
Adresa

Panská 17
811 01 Bratislava

https://www.britishcouncil.sk/

Kontaktná osoba

Alastair Bassett
Country Director

alastair.bassett@britishcouncil.sk


Počet zamestnancov:

13

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Sme britskou medzinárodnou organizáciou pre kultúrne vzťahy a pracujeme v oblasti vzdelávania, umenia a venujeme sa výučbe anglického jazyka.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

British Council je medzinárodnou organizáciou Spojeného kráľovstva pre kultúrne vzťahy a vzdelávacie príležitosti.
Účinná práca s rozmanitosťou je nevyhnutnou súčasťou našej misie. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby nedochádzalo k neoprávnenej diskriminácii pri výberovom procese uchádzačov o zamestnanie, ich udržaní si, pri školeniach a rozvoji zamestnancov na základe veku, zdravotného postihnutia, pohlavia vrátane transsexuálov, HIV / AIDS, rodinného stavu vrátane občianskych partnerstiev, tehotenstva a materstva, politického názoru, rasy / etnickej príslušnosti, náboženstva a viery, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomického zázemia, odborovej činnosti alebo členstva v organizáciách, pracovného modelu, alebo iných dôvodov, ktoré nie sú relevantné pri rozhodovacom procese.
Naším cieľom je dodržiavať a podporovať právne predpisy v oblasti rovnosti. Snažíme sa vyhnúť neoprávnenej diskriminácii, ktorú chápeme ako prekážku rovnosti, rozmanitosti, inklúzie a dodržiavania ľudských práv.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Príklady
• Uchádzačov o zamestnanie sa vždy pýtame, či majú zdravotné postihnutie, a ak kandidát spĺňa všetky kritériá pre prácu, všetky osoby so zdravotným postihnutím sú automaticky zaradené do užšieho výberu.
• Vo februári 2018 sme v Londýne usporiadali workshopy v oblasti umenia a zdravotného postihnutia. Podujatie sa zameralo na umelcov a skupiny umelcov so zdravotným znevýhodením, ako aj na samotnú bezbariérovosť miest. Podujatie sa uskutočnilo s podporou a osobnou účasťou riaditeľa Fondu na podporu umenia.
• V našom učebnom centre naši učitelia pripravili a dodali hodiny s témami zameranými na diverzitu a inklúziu, ako napr. téma rasy, zdravotného postihnutia, ako aj rodové otázky.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Pobočka British Council v Albánsku získala ocenenie Zlatá cena za LGBTIQ Equality Index 2018

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Na Slovensku v súčasnosti nie sme členmi asociácií, ale plánujeme tak urobiť na základe nášho členstva v iných krajinách. Podpísali sme Charty diverzity v Českej republike, Slovinsku, Rumunsku, Maďarsku a Francúzsku.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Každoročne organizujeme festival krátkych filmov “Five Films For Freedom.” Ide o najrozsiahlejšiu digitálnu kampaň LGBTQ + na svete, ktorá sa po štvrtýkrát uskutočnila počas 21. marca – 1. apríla 2018.
British Council v spolupráci s BFI Flare: Londýn LGBTQ + Film Festival pripravuje päť krátkych filmov s témou LGBTQ +. Následne sú zadarmo dostupné celosvetovo na internete počas 12-tich dní. Program, ktorý tvoria začínajúci tvorcovia filmu z celého sveta, je vybraný préve v spolupráci s BFI Flare. Prostredníctvom našej globálnej siete vo viac ako 100 krajinách povzbudzujeme ľudí, aby sledovaním týchto filmov prejavili solidaritu s komunitami LGBTQ + v miestach, kde sú sloboda a rovnaké práva obmedzené. Zároveň vyzývame divákov, aby zdieľali filmy pomocou hashtag # FiveFilms4Freedom ako uznanie za skutočnosť, že láska je ľudské právo.
V roku 2018 päť filmov videlo 6,3 milióna ľudí v 152 krajinách vrátane častí sveta, v ktorých je homosexualita trestným činom a v niektorých prípadoch je dokonca postihovaná trestom smrti. Program bude pokračovať aj v roku 2019.