bnt attorneys in CEE

firma

bnt attorneys in CEE
Adresa

Cintorínska 7
81108 Bratislava

https://www.bnt.eu/sk/

Kontaktná osoba

Zuzana Chudáčková
Partner

zuzana.chudackova@bnt.eu


Počet zamestnancov:

22

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Medzinárodná kancelária pre obchodné právo v strednej a východnej Európe.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naša advokátska kancelária pristupuje k všetkým zamestnancom rovnako, nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Neskúmame žiadne informácie osobného charakteru u zamestnancov. V prípade, ak sa v našom kolektíve aj dozvieme informáciu osobného charakteru, táto informácia nemá vplyv na akékoľvek postavenie, ohodnotenie, či kariérny rast zamestnanca.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V našej spoločnosti dlhodobo inštitucionalizovane podporujeme najmä mladé rodiny. Matkám umožňujeme, aby si príležitostne priniesli dieťa do práce. Jedinou podmienkou je, aby dieťa nerušilo ostatných zamestnancov. Všetkým rodičom umožňujeme úpravu pracovného času, resp. prácu z domu.

V prípade mimopracovných nepovinných spoločenských stretnutí zamestnancov je veľmi časté, že zamestnanci prídu aj s partnermi, resp. s deťmi.

V prípade iných vierovyznaní rešpektujeme slávenie sviatkov a umožňujeme reorganizovať si prácu tak, aby daná osoba mohla slobodne sláviť náboženský sviatok.

Zamestnávame aj mladých právnikov – absolventov práva – z iných krajín (väčšinou z EU), aby takto mohli získať skúseností z práce v advokácii na Slovensku.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Zamestnávanie matiek najmä s malými deťmi tak, aby vedeli pracovať aspoň pár hodín niekoľkokrát do týždňa. Umožňujeme im zachovanie pracovných návykov a najmä odbornosti a to pri zachovaní plnej starostlivosti o deti. Najmä matky právničky veľmi silne pociťujú stratu odbornosti v prípade, ak dlhšie nepracujú a nesledujú právny vývoj. Máme opakovanú dobrú skúsenosť s takýmto zamestnávaním.