Adient Slovakia s.r.o.

firma

Adient Slovakia s.r.o.
Adresa

Štúrova 4
811 02 Bratislava

http://www.adient.com

Kontaktná osoba

Barbora Záhradníková
Manažér

barbora.zahradnikova@adient.com


Počet zamestnancov:

2 300

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Adient je svetovým lídrom v oblasti automobilových sedadiel, ktorý vo svojich 230 výrobných/montážnych závodoch v 32 krajinách sveta zamestnáva až 75 000 zamestnancov.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Hlavný princíp nášho etického kódexu platného vo všetkých krajinách znie:
“Sme naklonení inklúzii, ceníme si rozmanitosť a pomáhame členom našich tímov maximalizovať svoj potenciál.”

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Zameriavame sa na pridanú hodnotu ľudí. Nediskriminujeme na základe rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, tehotenstva, spoločenskej triedy, zdravotného postihnutia, odborového členstva, národnostnej príslušnosti, náboženských názorov či akýchkoľvek iných aspektov chránených zákonom. Každodenný život v spoločnosti sa týmto prísne riadi, akékoľvek porušenie alebo diskriminácia sa považuje za hrubé porušenie etického kódexu spoločnosti s vyvodením zodpovednosti.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

V zahraničí viacero ocenení ako predošlá automotive súčasť Johnson Controls napr.
Corporation of the Year by the Michigan Minority Supplier Development Council 16 years: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996
Corporation of the Year – National Minority Supplier Development Council: 2008, 2003
2015 Great Lakes Women’s Business Council is recognizing us for Excellence in Supplier Diversity Award in the “Emerging” category

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Michigan CEOs join best-practices diversity initiative
Member of Billion Dollar Roundtable, a group of just 23 U.S. companies that each spend more than $1 billion annually with certified minority- and women-owned firms

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V spoločnosti pracuje 27 národností z celého sveta s vekovým priemerom 31 rokov. Sme mimoriadne hrdí na skutočnosť, že bez ohľadu na národnosť všetci sa zapájajú do dobrovoľníckych programov na pomoc komunite na Slovensku (Naše mesto 40% všetkých zamestnancov). Najkrajšou aktivitou sú Víanočné želania, kde zamestnanci z vlastných prostriedkov kupujú darčeky pod stromček sociálne znevýhodneným detičkám alebo detičkám z náhradných rodín. Na tejto aktivite sa významnou mierou podieľajú aj neslovenskí kolegovia.