Accenture Slovensko

Accenture Slovensko
Adresa

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

http://www.accenture.com

Kontaktná osoba

Alena Kanabová
Senior Manager, CCC Lead

alena.kanabova@accenture.com


Počet zamestnancov:

Lokálne cca. 1600

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Kombináciou jedinečných skúseností a komplexných znalostí viac ako 40 odvetví a všetkých podnikových procesov – a s podporou najväčšej siete delivery centrier na svete – dokáže Accenture prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu. S približne 425,000 zamestnancami poskytuje Accenture služby klientom vo viac ako 120 krajinách sveta a prináša inovácie, ktoré pomáhajú zlepšovať spôsob práce a fungovanie prostredia v ktorom pôsobíme. Viac informácií na www.accenture.com.

 

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Inklúzia a diverzita sú základnou súčasťou našej firemnej kultúry a kľúčových hodnôt. Veríme, že nikto nesmie byť diskriminovaný z dôvodu svojej odlišnosti, ako napr. vek, etnická príslušnosť, zdravotné postihnutie, rodová identita, pohlavie, viera alebo sexuálna orientácia. V Accenture tiež uplatňujeme zákonné normy, regulácie a business praktiky, ktoré sa riadia princípmi diverzity, inklúzie a rovnoprávnosti. Zatiaľ čo legislatíva v krajinách, kde Accenture pôsobí, môže byť odlišná od našich princípov, bez ohľadu na ňu sme sa zaviazali vytvárať inkluzívne pracovné prostredie podporujúce diverzitu, kde sa ľudia môžu cítiť komfortne, a aj takto prispieť k ich produktivite.
https://www.accenture.com/us-en/company-diversity
https://www.accenture.com/us-en/gender-equality-research-2017

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Globálne sme spravili viacero verejných záväzkov v tejto oblasti, napr. prostredníctvom podpisu ‘Paradigm for Parity‘ (s cieľom pracovať na odstránení nerovnosti v platoch medzi mužmi a ženami do roku 2030) a predovšetkým s cieľom mať do roku 2025 globálne 50:50 pomer mužov a žien medzi zamestnancami.
Špecificky v oblasti diverzity zameranej na ženy máme tiež globálny program pre podporu žien v rozvoji ich kariéry pod názvom “Definuj úspech svojím spôsobom“. Aby sa v Accenture podporili ciele a ašpirácie žien, snažíme sa poskytnúť ženám prostredie a kultúru, ktoré podporia ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách a dosahovanie úspechov.

Program zahŕňa:
– špeciálne školenia a možnosti rozvoja, ktoré pomáhajú ženám spoznať úspešné ženy vo vedúcich pozíciách, definovať svoje kariérne ciele, rozšíriť ich sociálnu sieť a posunúť ich na vyššiu úroveň
– proaktívne plánovanie nástupcov, ktoré pozicionuje ženy do riadiacich pozícií a poskytuje im podporu, ktorú potrebujú, aby v týchto pozíciách uspeli
– mentoring a sponzorské iniciatívy, ktoré pomáhajú ženám zaistiť dostatočný kontakt so senior lídrami a líderkami, ktorí im môžu poskytnúť cenné poradenstvo v oblasti kariéry a príležitostí
– štvrťročné virtuálne fóra “Definícia úspechu”, ktoré sa konajú v jednotlivých regiónoch a zúčastňujú sa na nich líderky, ktoré zdieľajú svoj vlastný prístup k rôznym aspektom ich kariérnej cesty
– viac ako 85 rôznych lokálnych ženských združení v 32 krajinách, ktoré podporujú naše ženy a pomáhajú im nadväzovať a udržiavať dobré kontakty a vzťahy
– globálny interný portál “Accenture Women’s Network”, ktorý spája ženy v Accenture na celom svete a poskytuje užitočné zdroje, ktoré im pomáhajú definovať víziu ich úspechu prostredníctvom vzdelávania, rôznych multimediálnych nástrojov a diskusií

Viac informácií ohľadne našich cieľov a aktivít pre jednotlivé skupiny, na ktoré sa v rámci diverzity zameriavame, je možné nájsť na našich webových stránkach:
Ženy https://www.accenture.com/us-en/company-diversity-workforce
LGBT https://www.accenture.com/us-en/company-lesbian-gay-bisexual-transgender
Osoby s postihnutím https://www.accenture.com/us-en/company-persons-with-disabilities
Diverzita dodávateľov https://www.accenture.com/us-en/company-supplier-inclusion-diversity

Lokálne:
• Rodová rovnosť:
Usilujeme sa byť lídrom na IT trhu v oblasti vytvárania podmienok pre zamestnávanie matiek malých detí, podpory návratu do práce po materskej a rodičovskej dovolenke, starostlivosti o rodičov pred pôrodom a po pôrode. Príkladom toho, čo robíme, je napríklad existencia detského kútika s opatrovateľskou službou (Detský kútik je k dispozícii pre deti zamestnancov každý deň od 14.00 hod. Detičky majú k dispozícii veľkú miestnosť plne zariadenú hračkami, starajú sa o ne dve opatrovateľky s pedagogickým vzdelaním. Samozrejmosťou sú detské toalety a sprchy.), poskytovanie pružného pracovného času, možnosť práce na skrátený pracovný úväzok, možnosť vykonávania práce z domu, interný firemný Lean-In program pre ženy, ženský klub, rodičovský klub, atď.
• LGBT:
Sme jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá poskytuje prístup k rodinným benefitom (napr. voľno na svadbu, pôrod dieťaťa) pre všetkých svojich zamestnancov vrátane príslušníkov LGBT komunity (nad rámec aktuálnych zákonných možností).
• Zdravotné postihnutia:
Realizujeme podporu chránených dielní, neustále sa snažíme prispôsobovať naše priestory, pracovné prostredie a pomôcky zdravotne postihnutým zamestnancom.
• Všeobecne podpora inklúzie a diverzity:
Realizujeme školenia a diskusie o rôznych aspektoch diskriminácie, naše lokálne vedenie výrazne podporuje aktivity inklúzie a diverzity. Inklúzia a diverzita sú tiež jednou z nosných tém našich aktivít v oblasti sociálnej zodpovednosti (napr. podpora projektov na zlepšenie IT gramotnosti sociálne znevýhodnených skupín, podpora projektov pre pracovné uplatnenie sa ľudí s poruchami autistického spektra).

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Pravidelne sme hodnotení globálne medzi top spoločnosťami podporujúcimi diverzitu:

2017 – boli sme medzi top 15 spoločnosťami podporujúcimi diverzitu podľa tohto rebríčka: http://www.diversityinc.com/the-diversityinc-top-50-companies-for-diversity-2017/
2016 – 16. miesto v rebríčku top 100 spoločností s najvyššou diverzitou a inklúziou: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/september/thomson-reuters-launches-di-index-reveals-top-100-most-diverse-inclusive-organizations-globally.html
Pravidelne sa umiestňujeme medzi spoločnosťami s najvyšším ratingom tzv. Corporate Equality Index, ktorý hodnotí pracovné podmienky vo vzťahu k rovnoprávnosti LGBT: http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com//files/assets/resources/CEI-2017-FinalReport.pdf
Taktiež sa každoročne umiestňujeme na popredných miestach rebríčka zamestnávateľov ústretových k ženám. Za rok 2016 sa spoločnosť Accenture dostala na popredné miesta napr. v rámci nasledovných rebríčkov:
– Working Mother 100 Best Companies
– Best Companies for Multicultural Women (top 5)
– NAFE Top 60 Companies for Executive Women

Lokálne sme napr. získali ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine (2013).

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

V rámci jednotlivých krajín sme členmi rôznych takýchto organizácií, napr.:
Australia – Member of Pride in Diversity, The Pinnacle Foundation
Philippines – Philippine Financial Industry Pride
Germany – Proud at Work
France – AFMD, l’Autre Cercle, IMS
Netherlands- Workplace Pride
Italy – PARKS
Japan – Matsunaka, Gon (I&D Advisory Board Member)
Argentina – RED (red de empresas por la diversida)
Brazil – Fórum de Empresas e Direitos LGBT
Costa Rica – Workshop: LGBTI Toolkit for Companies
Mexico – Pride Connection, COPRED and CONAPRED
South Africa – LGBT+ Working Group (Non Profit)
Latvia – Mozaika
Norway – FRI (Norwegian LGBT Association)
Canada – Pride at Work
United States – Human Rights Campaign (Platinum Corporate Partner and Local Partnerships), Out & Equal (Sander on Board), oSTEM, OPEN Finance, Lesbians Who Tech, Out for Undergrad
Ireland – Transgender Equality Network of Ireland (TENI)
United Kingdom – Stonewall

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Za posledný rok (2017) to lokálne bolo zrovnoprávnenie rodinných benefitov pre LGBT zamestnancov.