Ocenenie "Európske hlavné mestá inklúzie a diverzity"

Koncom roku 2021 vyhlásila komisárka pre rovnosť Helena Dalli nové ocenenie pod názvom „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“. Cena je jednou z iniciatív akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025.

Ak vaše mesto alebo región presadzuje inovatívne politiky v oblasti rozmanitosti a začlenenia, potom je toto ocenenie pre vás!

Ocenením „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ sa uznáva práca, ktorú vykonali mestá alebo regióny Európy na podporu začlenenia a na budovanie spoločností bez diskriminácie. Ocenenie je otvorené miestnym orgánom, ktoré sa môžu prihlásiť, a poskytuje príležitosť ukázať svetu, čo tieto ‘hlavné mestá začlenenia‘ robia preto, aby vytvárali rozmanitejšie a začleňujúce priestory pre svojich občanov.

O ocenenie sa môžu uchádzať všetky miestne orgány v EÚ, ktoré budujú spravodlivejšie spoločnosti podporovaním rozmanitosti a začlenenia, pokiaľ ide o:

  • pohlavie
  • rasový alebo etnický pôvod
  • náboženstvo alebo vieru
  • zdravotné postihnutie
  • vek
  • príslušnosť k skupine LGBTIQ

Kategórie ocenenia

Stanovené sú dve hlavné kategórie:

  • miestne orgány s menej ako 50 000 obyvateľmi
  • miestne orgány s viac ako 50 000 obyvateľmi

V roku 2022 bude udelené aj osobitné ocenenie za podporovanie začleňovania Rómov.

Termín

Prihlášku môžete podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ do 15. februára 2022 do 12:00 SEČ. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 28. apríla 2022.

Viac informácií o pravidlách a prihlasovaní