Nadácia Pontis ocenila najzodpovednejšie firmy za rok 2020. Medzi víťazmi aj signatári Charty diverzity.

Poukazujú na akútnu potrebu starostlivosti o duševné zdravie a podporili vznik linky pomoci, pomohli gastro podnikom prežiť prvú vlnu pandémie či systematicky začleňujú znevýhodnených ľudí do pracovného života. Aj toto sú víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2020. Najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania ocenila Nadácia Pontis v siedmich kategóriách. Koncept zodpovedného podnikania spolu s víťaznými projektmi zároveň predstavila širokej verejnosti v televíznom dokumente, ktorý odvysielala RTVS.

Nadácia Pontis už 21 rokov vyzdvihuje príklady zodpovedného podnikania ocenením Via Bona Slovakia. Novinkou tohto ročníka bol televízny dokument odvysielaný na RTVS, ktorý verejnosti priblížil víťazné projekty firiem, ako aj samotný koncept zodpovedného podnikania. „Dokument je pestrou ukážkou toho, ako môžu firmy aktívne prispievať k riešeniu spoločenských problémov a zlepšovať tak krajinu, v ktorej žijeme. Verím, že prispeje k tomu, aby verejnosť vnímala férovosť a zodpovednosť firiem ako normu, nie ako čosi výnimočné,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2020 sa uchádzalo 50 malých, stredných aj veľkých firiem so 70 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 21 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov. Mnohé z projektov reflektovali aj pandémiu koronavírusu, ktorá v spoločnosti ešte viac prehĺbila existujúce nerovnosti.

Okrem siedmich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj dve špeciálne ceny – Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance, a Cenu verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME v online ankete.

Zásadnou zmenou prešla kategória Skvelý zamestnávateľ a špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V aktuálnom ročníku Via Bona Slovakia sa obe ocenenia zlúčili do jednej kategórie – Výnimočný zamestnávateľ, zameranej na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku. „Táto zmena reflektuje aj súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Tá prehĺbila existujúce nerovnosti. Znevýhodnené skupiny na trhu práce sa ocitli v ešte horšej situácii, a zároveň sa objavili nové zraniteľné skupiny, ktoré potrebujú empatický prístup zo strany zamestnávateľa, ako sú pracujúci rodičia maloletých detí či ľudia s duševnými ťažkosťami,“ vysvetľuje Kišša. Práve firmy, ktoré sa snažia vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky pre rôznorodé skupiny zamestnancov a podporovať účinnú inklúziu sa mohli uchádzať o ocenenie Výnimočný zamestnávateľ.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2020

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za dlhodobú stratégiu udržateľnosti, boj proti plytvaniu potravinami a podporu diverzity a inklúzie.

Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktorými sú spokojní ľudia, dostupné zdravé a udržateľné produkty, zveľadené komunity a zdravá planéta. Tesco je zároveň lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. Len za dva roky sa mu podarilo znížiť potravinový odpad v prevádzkach o viac ako polovicu, a tak naplniť jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN. Ľuďom v núdzi cez program darovania Potravinovej banke venovalo už viac ako 6 000 ton jedla. Okrem toho sa mu podarilo znížiť svoju uhlíkovú stopu o 32 % aj vďaka tomu, že využíva 100 % energie z obnoviteľných zdrojov.

Prioritou Tesca počas pandémie bola ochrana zdravia kolegov a zákazníkov, masívne posilnilo aj dostupnosť online nákupov. Zraniteľným skupinám zamestnancov spoločnosť ponúkla platené voľno v týždňoch najhoršej pandemickej situácie a všetkým kolegom v 1. línii opakovane vyplatila mimoriadny bonus. Spoločnosť zároveň kladie veľký dôraz na podporu inklúzie a zamestnávanie znevýhodnených skupín.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť ARES za úspešné začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života.

Za firmou stojí príbeh zakladateľa a spolumajiteľa Jána Drobného, ktorý zostal po autonehode na invalidnom vozíku. Svoj hendikep však premenil na výzvu a dnes sa snaží poskytovať možnosti pre plnohodnotný život ľuďom so zníženou pohyblivosťou. Firma ARES vyrába technologické riešenia na prekonávanie bariér, ako sú zdvíhacie plošiny, zdviháky na obsluhu imobilných osôb či špeciálne úpravy vozidiel.

Zisk využíva firma na vzdelávanie, rozvoj a osvetu v téme zdravotne znevýhodnených. ARES pomáha svojim klientom aj v legislatívnych otázkach – bezplatne im poskytuje informácie o možnostiach štátnych príspevkov. Až štvrtinu pracovníkov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením, spoločnosť prevádzkuje aj chránenú dielňu. Je ukážkou bezbariérovosti firemných priestorov. Aj vďaka tejto starostlivosti sa firma teší minimálnej fluktuácii.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť Sensoneo za vytvorenie inovácie vnášajúcej dáta, transparentnosť a zefektívnenie do odpadového hospodárstva.

Spoločnosť vyvinula systém WatchDog, ktorý pomáha mestám a samosprávam predikovať naplnenosť zberných kontajnerov, vyhodnocovať efektívnosť zvozov, a tým zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Systém je založený na digitálnom zaznamenávaní dát, ktoré optimalizujú zberný proces. Unikátne čipy sú umiestnené na každej zbernej nádobe a poskytujú informácie o ich aktuálnej vyťaženosti. Zberné vozidlo preto nemusí robiť zbytočné výjazdy a ide len tam, kde je to reálne potrebné. Proces je automatizovaný, čím sú náklady na odvoz odpadu aj emisie nižšie až o 63 %.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Tesco Stores SR za autentickú realizáciu princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v praxi.

S takmer 9 000 zamestnancami je Tesco tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Témy ako diverzita a inklúzia sú preto pre spoločnosť kľúčové. Dokazuje to zavedenie školenia o inkluzívnom prostredí, ktorým prechádzajú všetci zamestnanci, ale aj 3-týždňový online Festival rôznorodosti, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2 000 kolegov a kolegýň.

Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. V súvislosti s rôznorodosťou potrieb zaviedlo adresné benefity, ktoré nedávno ešte posilnilo o nadštandardné rodinné benefity. V rámci rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí tiež vypracovalo hĺbkovú správu o rozdieloch v odmeňovaní, ktorú neskôr zverejnilo ako jediný reťazec v SR.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť Orange Slovensko za vyzdvihnutie závažnosti problému duševného zdravia a snahu o jeho systémové riešenie.

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo prehliadaná. Situácia vyvrcholila počas pandémie koronavírusu, keď dramaticky vzrástol počet ľudí, ktorí hľadali poradenstvo na diaľku. Krízové linky boli kapacitne aj technicky poddimenzované, a to aj v prípade občianskeho združenia IPčko.

Orange preto pre IPčko okamžite zriadil krízovú linku pomoci, ktorá do konca roka 2020 vybavila takmer 9 000 telefonátov. Zároveň upravil aplikáciu na video poradenstvo, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Spoločnosť so svojou nadáciou podporila aj ďalšie projekty – linku Nezábudka a Linku detskej istoty. Nadácia Orange tiež podporila vznik Iniciatívy liniek za duševné zdravie, ktorou nielen vzdelávajú o duševnom zdraví, ale aj apelujú na systémové riešenie problému.

Ocenenie v kategórii Spoločensky inovatívna firma získala spoločnosť NATUR-PACK za hľadanie nových príležitostí na komunikáciu dôležitej témy environmentálneho vzdelávania.

Spoločnosť sa dlhodobo profiluje ako inovátor environmentálneho vzdelávania. Kľúčovým nástrojom je youtubový kanál NATUR-PACK. Ide o vôbec prvý samostatný kanál na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá problematikou odpadov a vzdeláva širokú verejnosť, ako aj výrobcov, ktorých sa týkajú povinnosti zo zákona o odpadoch. Vznikol v roku 2013 ako doplnok k fyzickým seminárom, no s rastom popularity sa ukázal jeho skutočný potenciál. Videá sú atraktívne nielen témami, ale aj tým, že zapájajú zaujímavé organizácie, partnerov či influencerov.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Plzeňský Prazdroj za ukážkovú pomoc svojim odberateľom v ťažko skúšanom gastro sektore počas pandémie ochorenia COVID-19.

Po zatvorení barov a reštaurácií počas pandémie bola situácia komplikovaná aj pre Plzeňský Prazdroj. Nepriamo totiž vytvára až 12-tisíc pracovných miest. Vo firme si uvedomovali, že sektor stojí na prevádzkach, ktoré sú najohrozenejšie, preto sa rozhodli rýchlo konať. Exspirované sudy v objeme asi milión pív vymenili na svoje náklady, odložili splatnosti faktúr a zastavili vymáhanie pohľadávok. V rámci iniciatívy #podporsvojpub prispeli k vytvoreniu platformy pre zakúpenie poukazov budúcej spotreby.

Prazdroj tiež poskytol viac ako 3 000 prevádzkam balíček ochranných prostriedkov, ktoré v tom čase chýbali. Aby motivoval ľudí vrátiť sa v lete späť do prevádzok, venoval im k prvému čapovanému pivu druhé na svoj účet. Išlo o jednu z najväčších spotrebiteľských aktivizácií v gastro sektore na Slovensku. Aj vďaka týmto aktivitám prežilo prvú vlnu pandémie až 84 % podnikov.

Víťazom špeciálnej ceny Dobre spravovaná firma sa stala Slovenská sporiteľňaOcenenie získala za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

O Cene verejnosti rozhodovali v priebehu mesiacov august a september čitatelia denníka SME v online ankete a získala ju spoločnosť Tesco Stores SR.