Štatút charty

Štatút Charty diverzity Slovensko

Jednou z iniciatív, ktorou sa združenie Business Leaders Forum snaží prispieť k budovaniu kvalitných medziľudských pracovných vzťahov na Slovensku a vo svete, je vytvorenie kultúry vzájomného rešpektu, dôvery a inklúzie prostredníctvom presadzovania záväzkov Charty diverzity Slovensko (ďalej len „Charty“).

Jednotliví signatári Charty si kladú za cieľ a zaväzujú sa integrovať princípy diverzity a inkluzívneho prístupu do ich podnikateľskej stratégie a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach riadenia firmy.

Podpis Charty

Signatárom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Prihlasovací formulár Charty, v ktorom opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu. Údaje z prihlasovacieho formulára budú prenesené do Profilu signatára Charty uverejneného na stránke www.chartadiverzity.sk. Po vyplnení Prihlasovacieho formulára a po schválení členstva Poradným výborom Charty, podpisuje člen Chartu diverzity Slovensko, ktorou sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov uvedených v tomto dokumente. Formálny podpis Charty sa uskutočňuje trikrát ročne vo vopred stanovených termínoch. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Odstúpenie od Charty

Organizácia môže odstúpiť od Charty dobrovoľne na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti. Odstúpenie je platné dňom, kedy bola žiadosť doručená administrátorovi. Organizácia môže byť aj z Charty vylúčená, a to rozhodnutím väčšiny členov Poradného výboru Charty. Návrh na vylúčenie môže podať administrátor, člen Poradného výboru alebo iný signatár, najmä v prípade dôvodného podozrenia z hrubého porušenia princípov Charty. V tomto prípade signatárstvo zaniká dňom, kedy sú známe výsledky hlasovania.

Orgány Charty

Valné zhromaždenie Charty

Signatárske firmy a organizácie sa stretávajú raz ročne na Valnom zhromaždení signatárov Charty. Na zhromaždení sú signatári informovaní o aktivitách Charty za predchádzajúci rok, pripravovaných aktivitách na nasledujúci rok a hlasujú o členoch Poradného výboru. Hlasuje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných signatárov. Pri vopred avizovanej neprítomnosti zástupcu signatárskej firmy alebo organizácie na stretnutí je možné hlasovať aj prostredníctvom e-mailu.

Poradný výbor Charty

Členom alebo členkou Poradného výboru sa môže stať zástupca alebo zástupkyňa signatárskej firmy alebo organizácie Charty, ktorý/á vyjadril/a dobrovoľný a proaktívny prísľub spolupráce na tvorbe aktivít Charty. Poradný výbor má spravidla piatich členov. Ich členstvo je dobrovoľná a neplatená funkcia viazaná na konkrétnu osobu (s možnosťou odovzdania inej osobe v rámci tej istej organizácie), na dvojročné volebné obdobie, maximálne však po dobu trvania zamestnania v signatárskej firme alebo organizácii. V prípade, že členstvo v Poradnom výbore danej osobe skončí, signatárske firmy a organizácie zvolia nového člena/členku na ďalšom výročnom stretnutí. Členovia Poradného výboru sa volia nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných zástupcov a zástupkýň signatárov Charty.

Poradný výbor sa stretáva spravidla dvakrát ročne a poskytuje konzultácie administrátorovi Charty pri príprave stratégií, aktivít a priorít činností Charty. Tiež schvaľuje nových signatárov a môže rozhodnúť o vylúčení firmy alebo organizácie z Charty. Pri vopred avizovanej neprítomnosti zástupcu signatárskej firmy alebo organizácie na stretnutí je možné hlasovať aj prostredníctvom e-mailu.

Administrátor Charty diverzity Slovensko

Administrátorom Charty je združenie Business Leaders Forum. Združenie má na starosti riadenie, organizáciu a rozvoj aktivít Charty, reprezentáciu Charty navonok na stretnutiach a konferenciách na národnej a medzinárodnej úrovni, v médiách atď., napĺňanie cieľov Charty, tvorbu a realizáciu aktivít Charty, aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych nových signatárov Charty a prezentáciu finálnej výročnej programovej správy a finančného reportu na výročnom stretnutí členov v danom kalendárnom roku. Združenie Business Leaders Forum, ktoré je administrátorom Charty diverzity Slovensko, nemá právnu subjektivitu. Správcom združenia, úlohou ktorého je riadenie, organizácia a rozvoj Charty diverzity Slovensko, je Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO 31 784 828.

Práva a povinnosti

Každý signatár má tieto práva:

  1. byť informovaný o aktivitách Charty,
  2. navrhovať a rozvíjať aktivity, ktoré napomáhajú k naplneniu cieľov Charty,
  3. vo svojich materiáloch uvádzať, že je signatárom Charty a logo Charty,
  4. žiadať uvedenie svojej značky (loga) a mena v súvislosti s projektmi týkajúcimi sa Charty, ktoré aktívne podporuje,
  5. zúčastniť sa na výročných stretnutiach signatárov Charty, ktoré sa konajú minimálne raz ročne, spravidla v januári alebo vo februári,
  6. nominovať člena alebo členku Poradného výboru Charty a hlasovať o členoch tohto výboru na výročných stretnutiach,
  7. zúčastňovať sa na workshopoch a seminároch a iných aktivitách Charty.

Každý signatár má tieto povinnosti:

  1. aktualizovať svoj profil umiestnený na www.chartadiverzity.sk, a to vždy do 31. marca príslušného roku,
  2. v Profile diverzity určiť osobu zodpovednú za komunikáciu s administrátorom Charty, ktorá bude mať právomoc hlasovať na výročných stretnutiach signatárov Charty,
  3. ísť príkladom a byť ambasádorom diverzity a inklúzie.

Partneri Charty diverzity Slovensko

Partneri Charty diverzity Slovensko sú organizácie, ktoré dobrovoľnými príspevkami podporujú aktivity spojené s propagáciou diverzity a inkluzívneho prístupu členov.