Tesco Stores SR, a.s.

firma

Tesco Stores SR, a.s.
Adresa

Kamenné námestie 1/A
815 61 Bratislava

http://www.tesco.sk

Kontaktná osoba

Miroslava Rychtárechová
Country People Lead

miroslava.rychtarechova@tesco.com


Počet zamestnancov:

10 000

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

maloobchod

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Našim cieľom je zamestnávať ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti a vážime si príspevok každého pracovníka bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, etnický pôvod alebo politické presvedčenie.

Našim cieľom je, aby sme všetci v Tescu:
• preukazovali úctu voči svojim kolegom a iným osobám, s ktorými prichádzame do kontaktu, či už ide o zákazníkov, dodávateľov alebo iné strany, bez ohľadu na sociálne alebo kultúrne rozdiely,
• vytvárali prostredie otvorenosti a spolupráce, v ktorom naši kolegovia môžu čerpať z rôznorodosti, vedomostí a skúseností našich pracovníkov,
• vyjadrovali svoje názory a obavy prostredníctvom relevantných kanálov, pričom všetci spoločne pracujeme na tom, aby sa zo spoločnosti Tesco stalo skvelé miesto na prácu,
• poznali pracovné právo a zákony o rovnosti príležitostí a miestnu kultúru, ktorá môže mať vplyv na rozhodnutia na pracovisku a spôsoby práce,
• podporovali iniciatívy na zvýšenie úrovní zamestnania a zručností, keď to bude potrebné.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V našich obchodných jednotkách, čerpacích staniciach, distribučných centrách a kanceláriách prijímame rozhodnutia v súvislosti so zamestnaním výlučne na základe zručností súvisiacich s prácou, výsledkami a výkonmi, pričom používame jasne definované a spravodlivé kritériá.
Zároveň sa snažíme uistiť, že každý môže pracovať spôsobom, ktorý vyhovuje jeho okolnostiam– podporujeme flexibilnú prácu, ponúkame prácu na polovičný úväzok, podporujeme príležitosti na spoločnú prácu a tam, kde je to možné, výmenu pracovných zmien.
Usilujeme sa vytvoriť prostredie rovnakých príležitostí, v ktorom majú naši kolegovia pocit, že ich podiel sa cení, zaobchádza sa s nimi dobre a že sú pobádaní do plného využívania svojho potenciálu.

V roku 2019 sme sa zapojili do kampane Prijateľní, ktorá sa zameriava na poukazovanie nerovnakého prístupu vo výberovom procese do zamestnania, v ktorom na Slovensku majú Rómovia o polovicu menšiu šancu, že na základe svojho životopisu budú pozvaní na pohovor do zamestnania oproti zvyšku populácie.

Príklady
1. Nábor a prijímanie nových ľudí – prebieha len na základe zručností súvisiacich s prácou, podporujeme aj marginalizované skupiny obyvateľstva – napr. v spolupráci s Človekom v ohrození pracujeme na procese adaptácie rómskeho obyvateľstva z marginalizovaných častí Slovenska, ktorí nemajú vybudované pracovné návyky
2. Práca s novými zamestnancami – novo prijatým kolegom poskytujeme prepracovaný 90 dňový program, ktorý im pomáha sa začleniť do kolektívu a spoznať Tesco a naučiť sa všetko o náplni svojej práce. Ponúkame aj systém Buddy, v ktorom už etablovaný Tesco zamestnanec sprevádza nových kolegov popri zaúčaní sa a predstavuje podporný systém pre každého nováčika
3. Networking a sieťovanie – podporujeme našich kolegov v tom, aby boli v práci sami sebou a inšpirovali sa navzájom. Napríklad tento rok vytvárame skupinu Tesco Ženy v biznise na zdieľanie skúseností a vzájomnú podporu.
4. Systém flexibility a práce z domu – každý kolega pracujúci v kancelárii má možnosť práce z domu bez výnimky a z miesta jeho preferencie akýkoľvek počet dní v mesiaci. Takto každý zamestnanec po dohode so svojim vedením môže pracovať z domu neobmedzený počet dní, podľa typu práce a pracovných stretnutí, ktoré je potrebné absolvovať v kanceláriách.
Kolegom pracujúcim na obchode sa zmeny nastavujú individuálne podľa ich potreby, rodinnej situácie, zdravotného stavu a preferencií, s možnosťou pracovať doobeda, poobede či večer, cez víkendy, na polovičný či plný úväzok, prípadne brigádnicky.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

• Na Slovensku bola spoločnosť Tesco nominovaná napríklad na Roma Spirit v roku 2018 svojimi zamestnancami, Roma Spirit oceňuje inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku.
• Tesco Skupina bola nominovaná v roku 2017 na cenu European Diversity Award 2017.
• Tesco UK v roku 2014 získalo Personnel Today Ocenenie pre Výnimočnosť vo vzdelávaní a rozvoji.
• Tesco Írsko získalo v roku 2018 ocenenie Gender Diversity Champion na konferencii Planet Women.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Tesco Anjel
Projekt Tesco Anjel je výnimočným projektom, ktorý uviedli do života kolegovia Tesco na Slovensku ešte v roku 2013, kedy kolegyňa z Prievidze následkom úrazu upadla do bdelej kómy a kolegovia z okolitých prevádzok jej prispeli na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1 819 EUR. Odvtedy sa Tesco Anjel stal silným systémom podpory, ktorý pravidelne pomáha kolegom v núdzi.
Vzájomná pomoc a podpora spočíva v získavaní finančných prostriedkov formou každoročnej finančnej zbierky a tiež prostredníctvom príspevkov od kolegov, ktorí sa rozhodnú zasielať dobrovoľnú finančnú čiastku jedenkrát mesačne, alebo podľa možností. Túto sumu, ktorú kolegovia vyzbierajú za rok, Tesco z vlastných prostriedkov vždy zdvojnásobí. Financie sú každý mesiac prerozdelené tým žiadateľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá pre pridelenie príspevku. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec.
Nadácia Tesco, ktorá túto finančnú zbierku spravuje, takto pomôže v priemere 80 – 100 kolegom v ťažkých životných situáciách v priebehu roka.