T-Systems Slovakia

firma

T-Systems Slovakia
Adresa

Žriedlová 13
040 01 Košice

https://myt-systems.sk/

Kontaktná osoba

Juraj Probala
Head of Communication, Marketing and PR chapter

juraj.probala@t-systems.com


Počet zamestnancov:

3898

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť T-Systems Slovakia je poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosť T-Systems Slovakia podporuje rovnováhu medzi prácou a osobným životom, organizujeme aj množstvo športových podujatí. Podporujeme našich zamestnancov aj v športových aktivitách, napríklad hokej, futbal a beh (T-Systems Slovakia hradí našim zamestnancom určitý počet štartov na rôznych bežeckých podujatiach ako napr. Košice Night run, Medzinárodný maratón mieru, Runway run, Farbám neujdeš atď).  Náš hokejový tím sa zúčastnil na najväčšom európskom hokejovom turnaji v Rige. Máme firemnú kapelu T-Band, ktorej členmi sú naši interní zamestnanci. Naši „T-systemáci“ vyhrávajú lístky na koncerty a do kina, na valentína dostanú sladký muffin, v decembri oslavujú vianoce a „téčkovskú“ rodinu si samozrejme užívajú aj deti na Kids Day a Mikuláša. T-Systems Slovakia má svojich dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s komunitnými aktivitami v Košiciach. Spoločnosť T-Systems Slovakia vedela zvyšovať počty zamestnancov aj časoch, kedy všetci ostatní stavy znižovali. Podporili sme množstvo detských domovov, krízových centier a neziskové organizácie z Košíc a východného Slovenska. Naša spoločnosť je veľmi aktívna v rámci CSR aktivít v košickom regióne.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

 • Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá zamestnáva rôzne národnosti, európske aj neeurópske. Oficiálnym firemným jazykom je angličtina. Kultúra je diverzifikovaná a je bežné, že naši slovenskí zamestnanci pracujú vo virtuálnych tímoch s kolegami iných národností, preto to možno tak nerozlišujeme ako lokálne slovenské spoločnosti. Vo firme máme aktuálne 64 cudzincov.
 • Našim zamestnancom poskytujeme Work-life coaching – ako pomoc v rôznych situáciách, kedy potrebujú odborné alebo osobné poradenstvo od psychológa, finančného poradcu atď.
 • Mobile work benefit – možnosť pre mužov a ženy, ktorí majú deti do 12 rokov alebo tehotné ženy, pracovať z domu 7 dní do mesiaca.
 • Možnosť pracovať na skrátený pracovný úväzok.
 • Benefit “Going home earlier” – možnosť pre rodičov s deťmi do 12 rokov ísť posledný pracovný deň pred Veľkou nocou a Vianocami skôr domov po dohode s priamym nadriadeným
 • Work life balance:
  • rôzne druhy zliav poskytované zamestnancom v nasledovných oblastiach: Development, Family& Kids, Food& Drink, Health, Residence & Living, Leisure time, PC products, Services, Sport, Other.
  • organizovanie zájazdov na vianočné trhy.
  • organizovanie detských táborov v období letných prázdnin.
 • Podporujeme taktiež ženské zastúpenie v manažmente – aktuálne máme 25% žien z celkového manažmentu.
 • Zaviedli sme nový benefit pre čerstvých oteckov: každý muž, ktorý sa stane otcom má nárok na 1 paid day off.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

 1. Najzamestnávateľ  2016 v kategórii IT a telekomunikácie – Najzamestnávateľ  je celoslovenská anketa spoločnosti Profesia odrážajúca vnímanie kultúry, imidžu, atmosféry či benefitov firiem pôsobiacich v krajine. Ako uvádza oficiálna stránka súťaže cieľom je “jednoducho zverejniť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím férovým prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú.”
 2. Via bona 2014 – V roku 2014 sme sa prihlásili do súťaže o titul Zodpovedná veľká firma, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Pontis v Bratislave. T-Systems Slovakia získala Ocenenie za inšpiratívny prístup. Porotcovia vyzdvihli naše silné stránky ako napríklad manažment zodpovedného podnikania a silnú etiku podopretú o výroky samotných zamestnancov.
 3. V roku 2012 dostala T-Systems Slovakia čestné uznanie v kategórii Skvelý zamestnávateľ – Via Bona Slovakia 2012 za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov (T-Band, T-Gallery) a realizáciu Work Life Coachingu.
 4. V roku 2012 sme dostali Cenu Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory za dodržiavanie etických princípov v podnikaní.
 5. T-Systems Slovakia získala aj ocenenia od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za dlhodobú a systematickú pomoc deťom a rodinám v ohrození, za finančné príspevky, interné zbierky vo firme a priamu fyzickú prácu. Rôznymi darmi sme pomohli deťom na východnom Slovensku.
 6. Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2011 bolo udelené od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za aktívne využívanie flexibilných foriem práce, predovšetkým pružného pracovného času a kratšieho pracovného času.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

ÁNO (Charta der vielfalt association).

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá?

Spoločnosť T-Systems Slovakia sa snaží udržiavať neustály kontakt s mamičkami a oteckami (momentálne máme 22 chlapov na materskej dovolenke) materskej/rodičovskej dovolenke. Informuje ich o vačšine firemných aktivít, ktoré sa chystajú, napríklad Kids day alebo Year-End večierok, či iné dôležité podujatia. Pravidelne dostávajú poštou najnovšie vydanie interného firemného časopisu Community. Dôvodom je snaha o udržanie dobrého kontaktu, tok informácií a zabránenie pocitu odlúčenia od pracovného prostredia. Tieto drobnosti pomáhajú rodičom plynule sa vrátiť do pracovného prostredia po ukončení rodičovskej dovolenky.