Squire Patton Boggs s.r.o.

firma

Squire Patton Boggs s.r.o.
Adresa

Zochova 5
811 03 Bratislava

https://www.squirepattonboggs.com/en/

Kontaktná osoba

Silvia Belovičová
Partner

silvia.belovicova@squirepb.com


Počet zamestnancov:

20

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Poskytovanie právnych služieb

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

• napomáhať pri zavádzaní zásad diverzity pri prijímaní zamestnancov, ich ďalšom zotrvaní v spoločnosti a ďalšom uplatnení našich právnikov a zamestnancov;
• rozširovať a prehlbovať povedomie v oblasti diverzity v rámci spoločnosti; a
• upevniť postavenie spoločnosti pri šírení zásad diverzity v rámci komunít, ktorým slúžime./

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Squire Patton Boggs si dlhodobo cení a rozvíja hodnoty spojené s diverzitou na pracovisku. Naším záväzkom je podporovať multikultúrne prostredie, šírenie diverzity s ohľadom na podporu zamestnávania talentovaných zamestnancov bez ohľadu na pohlavie, vek či národnosť. Squire Patton Boggs je už desiatky rokov lídrom v rozmanitosti a naším trvalým odhodlaním je ponúknuť prostredie, ktoré podporuje rozmanitosť medzi našimi zamestnancami. Dôkazom podpory diverzity je aj množstvo ocenení, napríklad nedávno sme boli ocenení ako „Diversity Leader“ v Diversity Journal, ďalej sme boli zaradení medzi “Top Firms for Diversity” v The American Lawyer alebo Family Friendly Office.

Ako konkrétne príklady z praxe v mene bratislavskej kancelárie uvádzame:

• podpora žien vo vedúcich pozíciách a pomoc pri budovaní ich osobného a kariérneho rozvoja (príkladom je séria našich úspešných podujatí zameraných na ženy vo vedúcich pozíciách pod názvom „Women on Boards“)
• mentoring
• podpora zamestnávania starších zamestnancov
• work life balance – snaha o vyvážanie pracovného a súkromného života, napríklad prostredníctvom flexibilného pracovného času/

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

• časopis Law360 zaradil Squire Patton Boggs medzi 100 najvýznamnejších spoločností, ktoré zamestnávajú advokátov pochádzajúcich zo skupinových menšín (Top 100 Firm For Minority Attorneys) v roku 2016.
• časopis The American Lawyer zaradil spoločnosť Squire Patton Boggs medzi najvýznamnejšie americké právnické spoločnosti v oblasti presadzovania zásad diverzity.
• dosiahli sme stopercentné hodnotenie v indexe rovnosti v rámci spoločností (Corporate Equality Index) v roku 2016, ktorý každoročne uverejňuje Nadácia za kampaň pre ľudské práva (Human Rights Campaign Foundation) ako súčasť celonárodného benchmarkového prieskumu a správy o zásadách spoločností a ich postupoch týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania s členmi komunity LGBT.
• organizácia Yale Law Women zaradila spoločnosť Squire Patton Boggs v roku 2015 medzi najvýznamnejšie z hľadiska ústretovosti k rodine. Organizácia každoročne oceňuje tie spoločnosti, ktoré zaujímajú vedúcu úlohu pri vytváraní a zavádzaní zásad ústretových voči rodine, a podporujúcich úlohy žien v rámci spoločnosti.
• organizácia The Military Spouse JD Network (MSJDN) udelilla spoločnosti Squire Patton Boggs ocenenie Member’s Choice Award, ktoré udeľuje zamestnávateľom zamestnávajúcim tých, ktorých rodinní príslušníci sú vo vojenskej službe.
• organizácia The Greater Cleveland Partnership opakovane uviedla spoločnosť Squire Patton Boggs na svojom každoročnom prestížnom zozname Commission 50.
• časopis The American Lawyer uviedol spoločnosť Squire Patton Boggs medzi najvýznamnejších 50 advokátskych kancelárií v rámci uplatňovania zásad diverzity v rámci svojho rebríčka “Diversity Scorecard” v roku 2015.
• spoločnosť Squire Patton Boggs bola v Austrálii označená ako vybraný zamestnávateľ (Employer of Choice)/

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

• Black Solicitors Network Diversity League Table (DLT)
• California Minority Counsel Program (CMCP)
• Employers Network for Equality and Inclusion (ENEI)
• Opportunity Now
• Race for Opportunity
• The Leadership Council on Legal Diversity (LCLD)

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Iniciatíva “Ženy vo vedení” (Women on Boards) – Naša bratislavská pobočka nedávno uskutočnila niekoľko stretnutí určených pre ženy vo vedúcich pozíciách rôznych spoločností, pričom si mohli vymeniť navzájom skúsenosti a nadviazať kontakty (“networking”). Tieto stretnutia sa uskutočnili v rámci nášho záväzku podporovať ženy v “biznise” a vyzdvihnúť ich rovnocenné postavenie a ďalší rozvoj. Partneri pobočky Squire Patton Boggs, pani Jana Pagáčová, Tatiana Prokopová a Silvia Belovičová, založili túto iniciatívu s cieľom podporovať ženy vo vedúcich pozíciách na Slovensku a tiež na medzinárodnej úrovni./