Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

iná

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Adresa

Laurinská 18
811 01 Bratislava

http://www.snslp.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Pavlíčková
vedúca kancelárie výkonného riaditeľa

pavlickova@snslp.sk


Počet zamestnancov:

16

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

právna pomoc a právne zastupovanie, vzdelávanie

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len „Stredisko“) je národnou inštitúciou na ochranu a podporu ľudských práv a národným antidiskriminačným orgánom na Slovensku. Stredisko bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „zákon o zriadení Strediska“), ktorý bližšie upravuje jeho kompetencie v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania. Zákon o zriadení Strediska bol prijatý na základe medzinárodnej zmluvy, konkrétne Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995 Z. z.). Stredisko vykonáva svoj dvojitý mandát v zmysle hodnôt medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, a hodnôt vyplývajúcej z medzinárodnej a národnej antidiskriminačnej legislatívy, osobitne zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon).
Hodnoty rovnosti a inklúzie Stredisko vyznáva tak vo svojej činnosti, ako aj pri výbere svojich zamestnancov. Zamestnanci Strediska pochádzajú z rôznych ekonomických a sociálnych pomerov, z rôznych kútov Slovenska, viacerí každý deň dochádzajú z miest a obcí mimo Bratislavy. Stredisko má tiež tri regionálne kancelárie (Banská Bystrica, Žilina, Košice), čím rozširuje svoju pôsobnosť do regiónov. Kolektív zamestnancov je rodovo vyvážený, na vedúcich pozíciách sú zastúpené ženy aj muži. Funkciu výkonnej riaditeľky v súčasnom funkčnom období vykonáva žena. Medzi zamestnancami majú zastúpenie ako mladší (25 rokov), tak aj starší (70+ rokov), a takisto je vyvážený počet slobodných zamestnancov a tých, ktorí už majú rodiny. Stredisko dáva pravidelne šancu sa vzdelávať a získavať skúsenosti mládeži prostredníctvom svojho stážového programu a dohôd o spolupráci uzavretých s viacerými fakultami vysokých škôl na Slovensku.
Aj keď Stredisko momentálne nezamestnáva osoby so zdravotným postihnutím ani osoby inej rasy či etnicity a nie je mu ako zamestnávateľovi známe, či zamestnáva osoby hlásiace sa k LGBTI komunite, tieto kritériá nie sú prekážkou na pracovných pohovoroch. Stredisko víta ambicióznych uchádzačov a uchádzačky o prácu bez ohľadu na ich rod, etnicitu, národnosť, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, manželský alebo rodinný stav, sociálny alebo ekonomický pôvod, náboženské vyznanie či vieru, politickú príslušnosť alebo iné osobné charakteristiky definované ako chránené dôvody v antidiskriminačnom zákone. Priestory Strediska sú prispôsobené na bezbariérový prístup a pracovné prostredie je inkluzívne a otvorené.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Kľúčovou úlohou Strediska ako národného antidiskriminačného orgánu je odstraňovanie diskriminácie z bežného života a to prostredníctvom vzdelávacích aktivít, vypracovávania odborných stanovísk vo veci diskriminácie, právneho zastupovania pred súdom a iných osvetových aktivít.
Stredisko presadzuje hodnoty rovnosti pri vybavovaní podnetov namietajúcich porušenie zásady rovného zaobchádzania, právnom zastupovaní obetí diskriminácie, ako aj pri poskytovaní právnej pomoci zamestnávateľom pri nastavovaní interných predpisov tak, aby rešpektovali zásadu rovného zaobchádzania. Prípady namietajúce diskrimináciu sa Stredisko snaží riešiť aktívne, efektívne a pokiaľ možno formou mimosúdneho riešenia.
V prípade identifikácie diskriminačných ustanovení v navrhovanej alebo platnej legislatíve sa Stredisko snaží o ich odstránenie. Stredisko vo svojich každoročných správach o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike adresuje orgánom verejnej správy a iným subjektom odporúčania na odstránenie alebo predchádzanie opatreniam, predpisom a praktikám, ktoré považuje byť v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.
Prostredníctvom novozriadeného Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva sa Stredisko snaží motivovať podnikateľské subjekty na Slovensku vyznávať tieto hodnoty a šíri osvetu o inklúzii a diverzite na pracovisku.
V rámci vzdelávacích aktivít ponúka Stredisko viaceré moduly na tému rodovej rovnosti a nediskriminácie, v ktorých sa zaoberá priblížením dôvodov pre diskrimináciu a predsudky v spoločnosti a rámcami zákonnej ochrany v slovenskom právnom systéme. Ponuka vzdelávacích aktivít je dostupná pre základné, stredné a vysoké školy, no takisto aj formou školení pre súkromné subjekty alebo subjekty verejnej správy.
Pracovný poriadok Strediska obsahuje viaceré opatrenia na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Stredisko v praxi vyhovuje žiadostiam svojich zamestnancov o úpravu základnej pracovnej doby, v prípade, ak o to požiadajú, napr. z rodinných dôvodov alebo z iných oprávnených dôvodov. Medzi opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života zamestnancov Strediska patrí poskytovanie dovolenky nad rámec zákona, viaceré úpravy vo vzťahu k pracovným cestám, či poskytovanie pracovného voľna s náhradou mzdy z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci nad rámec zákonom stanoveného rozsahu v nasledujúcom rozsahu:
a) z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení podľa § 141 ods. 2 písm. a) bod l v rozsahu najviac na osem dní v kalendárnom roku, pričom nevyužité dni sa neprenášajú do ďalšieho kalendárneho roka,
b) z dôvodu narodenia dieťaťa zamestnancovi v rozsahu dvoch pracovných dní, pričom zamestnanec má nárok čerpať’ ho najneskôr do 1 mesiaca veku dieťaťa,
c) z dôvodu prípravy svadby zamestnanca v rozsahu jedného pracovného dňa, pričom zamestnanec má nárok čerpať’ ho v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci alebo nadväzujúci na deň konania vlastnej svadby,
d) z dôvodu sprevádzania dieťaťa zamestnanca, ktoré nastupuje do 1. ročníka l. stupňa základnej školy, v prvý školský deň v rozsahu jedného pracovného dňa,
e) z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zamestnanca (tzv. zdravotné voľno/sick day) v rozsahu troch pracovných dní počas kalendárneho roka, pričom nevyužité dni sa neprenášajú do ďalšieho kalendárneho roka.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Stredisko je aktívne zapojené do výborov Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pracovných skupín a delegácií tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. V rámci svojej činnosti vo výboroch sa Stredisko sústredí na témy rodovej rovnosti, šikany, diskriminácie a ďalších. Stredisko však nie je držiteľom žiadneho podobného ocenenia, no je signatárom viacerých dohôd o spolupráci šíriacich hodnoty rovnosti.
Pre samotné Stredisko je najväčším ocenením dôvera kľúčových aktérov v jeho odbornosť a nezávislosť, vďaka ktorej participuje na príprave viacerých štátnych politík, čím sa snaží podporovať aj diverzitu a inklúziu, ako aj pozitívna spätná väzba od osôb, ktorým Stredisko poskytuje právnu pomoc v oblasti ochrany rovného zaobchádzania (vrátane bezplatného právneho zastupovania v antidiskriminačných sporoch).

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Stredisko je od roku 2007 súčasťou siete EQUINET, ktorá je Európskou sieťou národných antidiskriminačných orgánov. V rámci tejto siete sa podieľa na činnosti viacerých pracovných skupín (napr. k téme rodovej rovnosti, tvorbe politík, komunikačným stratégiám a praktikám). Stredisko je tiež členom ENNHRI a GANHRI (Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva a Svetovej aliancie národných inštitúcií pre ľudské práva), ktorých činnosť sa vzťahuje v rámci širšej oblasti ľudských práv aj na problematiku rovnosti a diverzity.
Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení, konferencií a seminárov organizovaných týmito sieťami, ako aj inými národnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami na témy rovnosti, nediskriminácie, inklúzie a diverzity.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V roku 2018 zriadilo Stredisko Národné kontaktné miesto pre podnikanie a ľudské práva, ktorého hlavným cieľom je zmierňovať nepriaznivé a škodlivé vplyvy podnikateľskej činnosti na ľudské práva ako aj podporovať implementáciu Hlavných zásad OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv. Zameriava sa teda na dodržiavanie ľudských práv zo strany podnikateľských subjektov a to vo vzťahu k ich zamestnancom, komunitám, v ktorých pôsobia a spoločnosti vo všeobecnosti. Jednou z kľúčových tém, na ktoré sa kontaktné miesto sústredí je práve diverzita, inklúzia a rovné zaobchádzanie zo zamestnancami. Prvé podujatie organizované pre príležitosti zriadenia Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva sa konalo v septembri 2018 a Stredisko ho organizovalo v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku. Témou podujatia bolo efektívne a zodpovedné zamestnávanie cudzincov a jeden z príspevkov bol osobitne venovaný výhodám diverzity a inklúzie v zamestnaní a vzťahom medzi konceptami spoločenskej zodpovednosti podnikov, podnikania a ľudských práv a udržateľného rozvoja.