Slovenská sporiteľňa

firma

Slovenská sporiteľňa
Adresa

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

http://www.slsp.sk

Kontaktná osoba

Janka Steckerová
Corporate Diversity Manager

steckerova.janka@slsp.sk


Počet zamestnancov:

4200

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Bankovníctvo

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naša banka podniká v rámci celého územia Slovenskej republiky a má vyše 4200 zamestnancov. Pri vykonávaní práce ani ich výbere nijako nikoho nediskriminuje. Tak ako si vážime každého jedného klienta, tak si vážime aj všetkých zamestnancov.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V rámci platformy na podporu firemnej kultúry s názvom Modrý motýľ, ktorú sme zriadili pred dvoma rokmi funguje iniciatíva Diverzita. V nej sa zaoberáme témami: kolegovia vo veku 55+, kolegyne na materskej, ženy a zdravotne znevýhodnení.
Pre kolegov vo veku 55+ organizujeme workshopy. Snažíme sa, aby sa necítili v kolektíve mladších ľudí menejcenne. Práve naopak, vyzdvihujeme ich skúsenosť a názory, ktorými dokážu prispieť k lepším riešeniam.
Naše kolegyne na materskej sa snažíme informovať o dianí v banke. Pravidelne im posielame elektronickú verziu nášho časopisu. Tiež pre nich organizujeme workshop, na ktorých sa snažíme okrem odovzdania informácií získať ich pohľad na materskú, návrat a ďalšie fungovanie v našej banke. Ich návrat a skĺbenie práce a rodiny sa snažíme zmierniť aj ponúknutím čiastočného úväzku aspoň po dobu, kým sa na rolu matky a pracujúcej ženy adaptujú.
Pre zdravotne znevýhodnených študentov máme vytvorený vzdelávací program aj potenciálne pracovné pozície, ktoré by mohli v našej banke vykonávať. V tejto oblasti sme už dlhšie v komunikácii s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s ktorou sme chceli projekt pilotovať.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Koordinovane spolupracujeme s našou matkou Erste, ktorá má s diverzitou bohatšie skúsenosti jednak vďaka multikultúrnejšej krajine pôsobenia- Rakúsko ako i know-how z ostatných krajín, kde pôsobia jej dcérske spoločnosti.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V júni tohto roka sme zorganizovali konferenciu pre manažérov banky z celého Slovenska s názvom Večer inšpirácií. Samotné podujatie bolo zorganizované už po ôsmykrát a teší sa veľkej obľube. Tento rok sme mali tému diverzita, ktorú sme sa snažili predstaviť z rôznych pohľadov. Hovorili sme o zdravii a o tom ako aj ľudia s hendikepom môžu byť úspešní alebo dokonca prekonať zdravých ľudí. Na túto tému hovorili Ivo Toman, Petr Koukal a Veronika Vadovičová. O tom, čo sa môžeme naučiť o Rómoch hovorila Janette Motlová. O diverzite v našej banke hovorila naša členka predstavenstva zodpovedná za diverzitu Alexandra Habeler Drabek.
Z vyše 300 hostí sme dostali spätnú väzbu od 167. Všetci konštatovali, že konferencia mala pre nich prínos a často sa opakoval aj názor, že to bol zatiaľ najlepší Večer inšpirácií. Kolegovia sa tiež zhodli na tom, že o téme diverzita musíme hovoriť častejšie.