Skanska SK

firma

Skanska SK
Adresa

Krajná 29
821 04 Bratislava

http://www.skanska.sk/

Kontaktná osoba

Magdaléna Dobišová
Chief Officer Ethics, D&I

magdalena.dobisova @skanska.sk


Počet zamestnancov:

788

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Skanska je štvrtou najväčšou  developerskou a stavebnou skupinou na svete a na Slovensku a v Českej republike pôsobí od polovice deväťdesiatych rokov.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naše hodnoty: Záleží nám na živote, Konáme eticky a transparentne, Buďme lepší – spoločne a Sme tu pre našich zákazníkov vyjadrujú, chránia a prehlbujú kultúru spoločnosti Skanska, vyjadrujú, kto sme, ako sa správame a v čo veríme.

V Skanska sme presvedčení, že otvorené pracovné prostredie s kultúrou, ktorá prijíma a rešpektuje  jedinečnosť ľudí s rôznym vzdelaním, vekom, pohlavím a národnosťou, v ktorom sa všetci budú cítiť vítaní a rešpektovaní, je nesmierne dôležitá  nielen pre našich zamestnancov, ale i pre tých, ktorých chceme v budúcnosti prilákať.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

2016:

 • Workshop pre najvyššie vedenie Management Team
 • Workshop pre riaditeľov závodov a oblastných manažérov – Diverzita a Inklúzia a bezpečnosť práce
 • Založenie Ženskej platformy Skanska

2017:

 • Workshop pre vedenie Management Team
 • Workshop pre riaditeľov závodov a oblastných manažérov – Diverzita a Inklúzia a risk manažment 10/2017
 • Projektová Otvorená platforma

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Áno, získali sme niekoľko ocenení vo Veľkej Británii a jedno vo Švédsku.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Sme signatármi Európskej charty diverzity v ČR a na ďalších trhoch, kde pôsobíme.  Sme zakladajúcim členom vo Švédsku a globálnym členom organizácie Catalyst (www.catalyst.org).

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.

Otvorená platforma Skanska:

Začiatkom roka  2016 sme v našej obchodnej jednotke založili Ženskú platformu, v ktorej je celkovo 55 kolegýň z Českej republiky, Slovenska a Rumunska, talentov a manažérok, tím líderiek a vedúcich tímov pracujúcich v oblasti stavebníctva, komerčného developmentu (CD) nebo rezidenčného developmentu (RD).

Hlavným cieľom v roku 2016 bolo:

 • Vnímať tému D&I ako jednu z priorít súčasného business plánu
 • Navzájom sa spoznať a zdieľať svoje skúsenosti
 • Vzdelávať sa

Kvantifikované výstupy a výsledky: 3 tematické stretnutia s témou D&I, zamerané na vzdelávanie žien:

30.3. Komunikácia a psychológia pre manažérov: ako odhadnúť jednotlivé povahy ľudí, prispôsobiť štýl a tak spolupracovať lepším spôsobom a motivovať rôznych ľudí.

21.6. Spätná väzba: ako dávať a dostávať spätnú väzbu, formy spätnej väzby, spôsob, akým pracovať so spätnou väzbou.

6.10. Facilitácia: hlavné princípy, pravidlá, odporúčania, tipy, proces facilitácie v praxi.

Záver: na základe spätnej väzby priamo od  kolegýň a kolegov, bolo našim cieľom transformovať Ženskú platformu na projektovú Otvorenú platformu a posunúť sa z úrovne stretávania, spoznávania, zdieľania a vzdelávania do konkrétnej projektovej práce, na konci ktorej by mohli byť zaujímavé návrhy, nápady, riešenia, ako spraviť Skanska lepšou, otvorenejšou a modernou spoločnosťou. Do projektového tímu a do práce na jednotlivých projektoch má prostredníctvom prihlasovacej aplikácie možnosť zapojiť sa každý zamestnanec Skanska, koho táto téma zaujíma a má záujem na nej s ďalšími kolegami pracovať a rozvíjať ju.

Otvorená platforma 2017

Cieľ v roku 2017: v projektových tímoch a prácach sa zamerať na konkrétne problémy v našej spoločnosti a navrhnúť konkrétne riešenia, ktoré by prispievali k formovaniu a vytváraniu diverzifikovaného a inkluzívneho priestoru Skanska. Predstaviť návrhy riešení členom top managementu pri záverečnej prezentácii.

Vytvorená riadiaca komisia:

Michal Jurka – CEO
Jiří Černík – CFO
Slávka Sedláčková – HR Director
Pavlína Matoušková – HR manager
Magdaléna Dobišová – Chief Officer Ethics, D&I

Témy projektových prác 2017:

 • Ako prilákať viac žien do Skanska výroby?
 • Ovplyvňujú postoje a predsudky kariérny rast žien? (Ak áno, čo s tým?)
 • Nastúpil som do Skanska, a…? (návrh inkluzívneho adaptačného procesu a procesu kariérneho rastu.)
 • Viacgeneračné príležitosti v Skanska
 • Diversity and Inclusion in Skanska – what to do next? (English speaking team)

Každú tému supervízuje člen top managementu.

November 2017 – prezentácia výsledkov projektových prác pre top management

December 2017 – akčný plán implementácie