sanofi – aventis Pharma Slovakia

firma

sanofi – aventis Pharma Slovakia
Adresa

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

http://www.sanofi.sk

Kontaktná osoba

Monika Nagyová
HR Business Partner

monika.nagyova@sanofi.com


Počet zamestnancov:

86

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Skupina Sanofi patrí k svetovým lídrom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Získané vedecké poznatky a inovácie transformuje do riešení zdravotnej starostlivosti v oblasti vakcín, zriedkavých chorôb, roztrúsenej sklerózy, onkológie, imunológie, infekčných ochorení, cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Rozmanitosť čiže diverzita v spoločnosti je prirodzená, a preto ju chceme podporovať. Vytvárať prostredie, kde sa ľudia môžu rozvíjať s ohľadom na svoj osobný potenciál a kde existuje vzájomný rešpekt a pochopenie k odlišnostiam. V pracovnom prostredí to znamená posunúť sa nad rámec zákonných noriem a skutočne rozvíjať a podporovať princípy diverzity, založené na vzájomnom rešpekte a ocenení talentu jednotlivca, nezávisle napríklad na pohlaví, národnosti, veku či zdravotného stavu.
Naše hodnoty v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom sú zakotvené v globálnom dokumente „DIVERSITY & INCLUSION – TAKING THE NEXT STEP TOGETHER“.
Spomínaný dokument je platný pre všetky spoločnosti v rámci korporácie.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V rámci spoločnosti sa vyprofilovalo šesť oblastí, ktorým sa spoločnosť venuje, alebo plánuje do budúcna venovať: RODIČIA, ŽENY, GENERÁCIA 50+, NOVÁ GENERÁCIA, ĽUDIA S HANDICAPOM, CUDZINCI.

1. RODIČIA
Nastávajúce mamičky pracujúce v teréne (ako medicínska reprezentantka a pod.) majú možnosť si čerpať pracovné voľno pred odchodom na MD. Uvedené voľno poskytujeme vo výške max. dvoch týždňov pred nástupom na riadnu materskú dovolenku. V rámci podpory rodiny dostávajú rodičia príspevok pri narodení dieťaťa ako aj príspevok pre deti nastupujúce do prvej triedy základnej školy. Zároveň sú zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke informovaní o dianí v spoločnosti prostredníctvom interného časopisu Zoom a eZoom. Je tu možnosť využitia Flexibilného pracovného času a Home officu. Pravidelné aktivity pre rodiny s deťmi ako je Mikuláš v období Vianoc a krasličkovanie v období Veľkej noci. Zamestnanci sa majú možnosť zúčastňovať pravidelných seminárov a prednášok na jednotlivé témy diverzity (ako napr. rozdiely vo výchove chlapcov a detí, finančná zodpovednosť, zvládanie stresu, zdravá výživa atď.). Na intranetových stránkach môžu všetci využívať aplikáciu „Kids bazar“, ktorá slúži na kúpu a predaj opotrebovaného tovaru.

2. ŽENY
Spoločnosť má zavedenú internú smernicu o rovnocenných pravidlách pri nábore, ako aj o rovnakom prístupe k odmeňovaniu. Nastavili sme si prísne KPI’s, kde sledujeme % žien zastúpených vo výberových konaniach, gender balance v rámci identifikovaných talentov a rovnaký prístup v otázkach odmeňovania. Ženy sú bez ohľadu na pozíciu zapájané do medzinárodných projektov a majú rovnaké kariérne príležitosti ako mužská časť spoločnosti. Ako jedna z mála spoločnosti máme v riadiacich pozíciách viac žien ako mužov. Zamestnankyne majú možnosť využívať flexibilný pracovný čas a homeoffice. Pri workshopoch a seminároch v rámci diversity sa zameriavame na témy zaujímavé pre ženskú časť spoločnosti (ako sú napr. výchova detí, ako zvládať rodinu a prácu atď.)

3. GENERÁCIA 50+
Zaviedli sme program Mentoring, v ktorom využívame skúseností a know how kolegov pracovne “seniorskejších”. Títo zamestnanci disponujú cennými skúsenosťami a znalosťami, ktoré môžu odovzdávať mladším kolegom, a využívať ich tak v prospech spoločnosti. Navyše zmiešané tímy prirodzene odbúravajú vžité stereotypy o vekových generáciách. Zamestnanci majú možnosť využívať flexibilný pracovný čas a homeoffice. V rámci diversitných tém sa venujeme tzv. sendvičovej generácií, finančnej gramotnosti a poradenstva. Pravidelne organizované dní zdravia im umožňujú si nechať skontrolovať znamienka, krvný tlak, hladinu cukru a tukov v krvi a pod.

4. NOVÁ GENERÁCIA
Mladí zamestnanci predstavujú budúcnosť našej spoločnosti a vnímame odlišné požiadavky a potreby tejto nastupujúcej generácie k prístupu k práci a k životu celkovo. Podporujeme ich ďalšie vzdelávanie v rámci spoločnosti a aj mimo nej. Majú možnosť mentoringu od seniorskejších zamestnancov, využívanie flexibilného pracovného času a homeofficu. K dispozícií je kariérne poradenstvo na národnej a medzinárodnej úrovni i zapojenie do medzinárodných projektov. Pre nich sú v rámci prednášok k dispozícií témy ako finančné poradenstvo a pod.

5. – 6. ĽUDIA S HANDICAPOM, CUDZINCI
Dve oblasti, ktorým sa do budúcnosti plánujeme viac venovať. Tak ako aj pri ostatní zamestnanci, majú možnosť využívať Home Office, flexibilný pracovný čas, 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, 3 dni Sick days, účasť na aktivitách organizovaných pri rôznych príležitostiach ako sú napr. Deň zdravia, HSE aktivity, atď.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku spoločnosť Sanofi získala v roku 2009 od Ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Ocenenie za 2. Miesto v kategórií Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Na globálnej úrovni sa Sanofi ako spoločnosť hlási k aktivitám zameraným na podporu diverzity a inkluzívneho prostredia.
V rámci Slovenskej republiky sa Sanofi začína zapájať do uvedených aktivít. Jednou z nich je aj podpis Charty diverzity.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V rámci týždňa zdravia si zamestnanci organizujú súťaž v príprave spoločných raňajok. 2-3 oddelenia sa spoja a vlastnoručne pripravia raňajky pre ostatných. Pri príprave raňajok sa naskytuje priestor pre nových zamestnancov pre neoficiálne zoznámenie sa so všetkými kolegami, podporuje sa tímový duch a vytvára príjemná atmosféra v spoločnosti.