Salesianer Miettex s.r.o.

firma

Salesianer Miettex s.r.o.
Adresa

Panónska cesta 3943
851 04 Bratislava

https://www.salesianer.sk/

Kontaktná osoba

Andrzej Michal Szyszka
Konateľ

a.szyszka@salesianer.com


Počet zamestnancov:

154

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Servisný prenájom, ktorý zahŕňa obstarávanie, zásobovanie, skladovanie, servis, hygienicky bezchybné pranie textílií a včasné dodávky.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?
Zamestnávame aj znevýhodnené skupiny a menšiny, ako napríklad rómske menšiny.
Rovnocenný prístup k všetkým zamestnancom so vzájomnou úctou a rešpektom nehľadiac na pôvod a funkciu.
Zákaz diskriminácie. Rovnosť šancí.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

  • Snaha integrácie zamestnancov.
  • Organizovanie spoločných firemných aktivít, ako je family day, kde sa môžu zúčastniť celé rodiny aj s deťmi.
  • Poskytovanie ubytovania, ktoré prevažne slúžia rómskym menšinám, nakoľko našim záujmom je podpora menšín. Poskytujeme bezplatne ubytovacie kontajnery s rozdelím na viac izieb, kde je možnosť bývania aj celej rodiny.
  • Netolerujeme detskú prácu, alebo akúkoľvek formu nútenej práce.
  • Šikanovanie je zakázané. Každý zamestnanec je na rovnakej úrovni, kedy sa dodržiava systém sme si všetci rovní a komunikujeme ako rovný s rovným.
  • Podpora profesijného napredovania našich zamestnancov.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Interný recruiting: odporúčania zamestnancov, kedy náš zamestnanec má možnosť prednostne odporučiť nového zamestanca a dostane zaňho finančnú odmenu. Týmto spôsobom zamestnávania cez odporúčania dávame možnosťfinančnej podpory aj pre celé rodiny. Tým cieľavedome ideme za spoľahlivými zamestnancami.
Sme rodinne založená spoločnosť.
Interný kariérny rast: Každý zamestnanec v našej spoločnosti má možnosť prednostne nastúpiť na inú pracovnú pozíciu podľa svojich schopností a tým kariérne rásť.