Profesia, spol. s r.o.

firma

Profesia, spol. s r.o.
Adresa

Pribinova 19
811 09 Bratislava

https://www.profesia.sk/

Kontaktná osoba

Anna Podlesná
Corporate Social Responsibility Manager

podlesna@profesia.sk


Počet zamestnancov:

80

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Už 21 rokov sprevádzame ľudí na ceste k novej práci. Naším poslaním je prinášať odpovede na všetky otázky o práci. Prevádzkujeme najnavštevovanejší pracovný portál na Slovensku Profesia.sk a do nášho portfólia patria aj ďalšie produkty zamerané na skvalitňovanie pracovného prostredia ako Platy.sk s informáciami o platoch a benefitoch, Edujobs.sk s pracovnými ponukami v školstve či Domelia.sk s inzerciou prác v domácnosti. Každý rok sa s nami môžete stretnúť na Profesia days a ďalších podujatiach, ktoré organizujeme. Viac o nás nájdete na našej firemnej stránke www.profesia.sk. Okrem Slovenska pôsobíme na českom aj maďarskom trhu a od roku 2012 sme súčasťou fínskej mediálnej skupiny Alma Media.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naše hodnoty zohľadňujú inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity v prístupe ku všetkým, s ktorými ako firma prichádzame do kontaktu: zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, akcionárom a ďalším. Pracujeme tímovo, s úctou a rešpektom voči všetkým, komunikujeme otvorene, podporujeme zvedavosť a inovatívnosť.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V septembri 2018 sme zrealizovali interný prieskum zameraný na postoje zamestnancov voči inakostiam na pracovisku. Naše analytické oddelenie posúdilo výsledky aj v kontexte dát, ktoré sme získali na národnej úrovni (2441 respondentov). A tu je ich záver:
Spoločnosť Profesia možno považovať za firmu, ktorá významným spôsobom podporuje diverzitu na pracovisku. Zamestnanecká skúsenosť je s rôznorodosťou pracovného kolektívu oproti slovenskému priemeru vysoká. Aktuálne firma zamestnáva takmer rovnaký počet žien a mužov.

ZAMESTNANECKÁ SKÚSENOSŤ
Silnou stránkou je najmä zamestnávanie ľudí s príslušnosťou k národnostným menšinám a pracovné príležitosti pre matky s malými deťmi. Tu je koncentrácia reálnej pracovnej skúsenosti na pracovisku až trojnásobne vyššia, ako je bežné u iných zamestnancov. Do veľkej miery to súvisí s obchodnými aktivitami firmy aj na okolitých trhoch – najmä v Maďarsku, čím firma vytvára pracovné príležitosti pre príslušníkov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. Vysoko nadpriemerná sa dá považovať aj osobná zamestnanecká skúsenosť s ľuďmi z LGBT komunity.

AKCEPTÁCIA INAKOSTI
V Profesii vládne veľmi vysoká podpora akceptácie inakosti zo strany zamestnancov. Celková klíma tolerancie a akceptácie je nadpriemerná a vysoko pozitívna. Neporovnateľne vyššie percento zamestnancov ako je slovenský štandard vyslovilo vysoko pozitívny prejav k prijatiu a prítomnosti jednotlivých sledovaných skupín na pracovisku („som rád/a, ak tú takí zamestnanci sú/boli by“).

DISKRIMINÁCIA A ZNEVÝHODŇOVANIE
Drvivá väčšina zamestnancov (96 %) vníma zamestnanecké prostredie ako nediskriminačné a nemá so znevýhodňovaním osobnú skúsenosť.
Až 53 percent zamestnancov vníma, že firma Profesia proaktívne pristupuje k otázke podpory diverzity na pracovisku, pričom 25 percent zamestnancov vníma aktivity firmy ako komplexné vytváranie podmienok pre prácu pre všetky monitorované skupiny zamestnancov.

Zásadný vplyv na toto vnímanie majú konkrétne CSR aktivity firmy (podpora pracovných príležitostí pre zdravotne znevýhodnených), flexibilná forma práce (vrátane práce z domu) pre rodičov s malými deťmi a často spomínaná je aj OTVORENOSŤ – otvorená komunikácia vo firme a presvedčenie, že zamestnanci sú hodnotení a aj vyberaní podľa odbornosti/pracovných výkonov/skúseností a nie podľa príslušnosti k rôznym menšinám a skupinám. Teda podpora diverzity je prirodzená a nie je vytvorená formou „pozitívnej diskriminácie“.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

S Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR sme spolupracovali na službe pre občanov so zdravotným postihnutím, za čo sme získali cenu Dar roka 2006.
Rovnako Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR bola ocenená za túto spoluprácu s nami počas Francúzskeho predsedníctva EU v II. polroku 2008, plaketou ministra prace a solidarity a diplomom ministra vzdelávania Francúzskej republiky.

Za zvyšovanie transparentnosti cez vytvorený portál www.edujobs.sk sme získali ocenenie Via Bona Slovakia 2013. Portál www.edujobs.sk vznikol ako iniciatíva za zjednodušenie výberových procesov v školstve. Školám a školským zariadeniam umožňuje bezplatne inzerovať akékoľvek voľné pracovné pozície.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Smerom dovnútra sme hrdí na to, že u nás má rovnaké príležitosti každý zamestnanec nezávisle od veku, pohlavia, národnostnej a náboženskej príslušnosti, o čom svedčí napr. rovnaké zastúpenie oboch pohlaví aj v manažmente. Aktívne sa venujeme rodičom malých detí. Ich pracovný návrat uľahčujeme tým, že môžu napr. pracovať na skrátený úväzok, vo firme sme v spolupráci s chránenou dielňou zaviedli žehliareň. Zároveň môžu využívať aj pomoc s upratovaním v domácnosti. V prípade materskej/rodičovskej dovolenky ich pravidelne zapájame do všetkých firemných aktivít a sme s nimi v kontakte. Zároveň je však pre nás dôležitý aj celkový postoj našich zamestnancov ku inakostiam a preto aktívne prinášame rôzne dobrovoľnícke príležitosti – napr. výlet loďou pre našich zamestnancov s rodinami a rodiny s deťmi s Downovým syndrómom.

Citlivo vnímame aj spoločenské problémy, najmä tie, ktoré súvisia s trhom práce. Ako nadstavbu Edujobs.sk sme tento rok spustili vzdelávaciu Akadémiu pre riaditeľov ZŠ a SŠ, zameranú na starostlivosť o ľudské zdroje v školstve. Hľadáme zlepšenia a riešenia pre zamestnávanie zdravotne znevýhodnených, s týmto cieľom napr. prevádzkujeme www.dielne.sk či pilotný projekt Výpomoc so srdcom.