Pixel Federation, s.r.o.

firma

Pixel Federation, s.r.o.
Adresa

Einsteinova 19
85101 Bratislava

https://portal.pixelfederation.com/sk/

Kontaktná osoba

Martina Gallovičová
People Partner

mgallovicova@pixelfederation.com


Počet zamestnancov:

210

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Game developer and publisher.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

V rámci Pixel Federation vytvárame inkluzívne prostredie pre vývojárov, umelcov, analytikov, marketérov. Celkovo patríme medzi herné firmy s vysokým percentom zamestnaných žien (41, z toho 5 sú matky a ďalšie 4 sú aktuálne na materskej dovolenke). V rámci C-level pozícii je žena, matka 3 detí. Zamestnanci majú možnosť podľa potreby si dohodnúť flexibilne pracovnú dobu, dĺžku pracovného pomeru, home office.
Všetky naše postupy, procesy, používané frameworky sú inkluzívne, rešpektujúce a založené na otvorenej komunikácii, neznevýhodňujú žiadnu konkrétnu skupinu.
Rešpektujeme individuálne potreby v prípade návratu po materskej. Materskú dovolenku si čerpali aj viacerí muži.
Tvoríme a neustále sa snažíme zlepšovať pracovné podmienky pre ľudí s vášňou pre tvorbu počítačových hier ako najväčšie herné štúdio, ktoré sa snaží o dlhodobo udržateľný business model.
Naše kľúčové hodnoty sú založené na transparentnosti a otvorenosti – v rámci komunikácie majú naši zamestnanci možnosť nahliadnuť do aktuálneho finančného stavu jednotlivých produktov, do rámcov finančného hodnotenia cez skill-based systém rozvoja a rastu, dbáme na dodržiavanie work-life balansu.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Rešpektujeme individuálne potreby v prípade návratu po materskej. Materskú dovolenku si čerpali aj viacerí muži.
Aktívne sme participovali na projekte Divé Maky, podporujeme mnohé vzdelávacie projekty, ktoré budujú a dopĺňajú zručnosti potrebné v 21. storočí.
Spolu s hubhub, Sygic a Leaf sme vytvorili projekt digitálneho vzdelávania Butterfly Effect, ktorý sa aktuálne snažíme integrovať do štandardného vzdelávacieho systému.
Centrom nášho systému rozvoja a rastu sú tvrdé a mäkké zručnosti, ktoré sme zadefinovali s našimi top odborníkmi a manažérmi a ktoré neustále upravujeme podľa potrieb firmy a trhu, aby ľudia vedeli, na aké zručnosti sa zamerať. Centrom je learning mindset.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Postupný, udržateľný rast založený na kaizen prístupe vybudovaný z nuly. Skill-based systém rozvoj a rastu.
Neustála inovácia systému s citom pre špecifickú kultúru.
Integrovaný systém hodnôt.