Plzeňský Prazdroj Slovensko

firma

Plzeňský Prazdroj Slovensko
Adresa

Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

https://www.prazdroj.sk/

Kontaktná osoba

Slavomíra Molnárová
Public Affairs & CSR Specialist

slavomira.molnarova@asahibeer.sk


Počet zamestnancov:

650

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Akciová spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku s viac ako 650 zamestnancami a jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Do portfólia našich značiek, ktoré každoročne získavajú ocenenia na medzinárodných aj lokálnych súťažiach kvality, patrí Pilsner Urquell, Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Topvar, Smädný Mních, Excelent, nealkoholické pivo Birell, či cider Kingswood a Frisco. Spoločnosť patrí pod jednotku Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla po akvizícii piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností japonskou pivovarníckou spoločnosťou ASAHI.

 

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Sme presvedčení, že skutočné obchodné úspechy môžeme dosahovať len vďaka rešpektu k nášmu okoliu, v ktorom pracujeme a žijeme a v rovnováhe s ním. To zahŕňa aj úzke vzťahy s našimi partnermi a rešpekt k našim zamestnancom. Preto je diverzita prirodzenou súčasťou nášho podnikania.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Diverzita je súčasťou nášho programu trvalo udržateľného rozvoja a pravidelne sa diskutuje na úrovni najvyššieho vedenia. Diverzitu tiež chápeme ako súčasť nášho talent manažmentu a je súčasťou našej stratégie oblasti ľudských zdrojov. Usilujeme sa o zvyšovanie zastúpenia žien vo vedení a uvedomujeme si dôležitosť vekovo zmiešaných tímov. Diverzita je tiež súčasťou našej obchodnej a marketingovej stratégie.

Vďaka firemnej politike, ktorá sa už pri nábore zamestnancov a potom pri rozvoji sústreďuje na diverzitu, vzrástol napríklad počet žien zastúpených v manažmente spoločnosti. “Férové ​​odmeňovanie, rovnosť príležitostí mužov a žien, bezpečné, zdravé a antidiskriminačné pracovné prostredie sú v Topvare skutočnosťou,” uvádza Drahomíra Mandíková, členka predstavenstva a riaditeľka firemných vzťahov.

Pružná pracovná doba, možnosť práce z domu alebo 5 týždňov dovolenky, to je len časť z mnohých benefitov, ktoré ponúka spoločnosť svojim zamestnancom. Od roku 2016 chceme matkám uľahčiť skorší návrat z materskej či rodičovskej dovolenke aj tým, že im poskytneme príspevok na starostlivosť o deti do troch rokov.

Nástroje zlaďovania  osobného a pracovného života:

 • Flexibilné formy práce
 • Možnosť čiastočných úväzkov
 • Prednostné plánovanie dovolenky v letných mesiacoch pre rodičov
 • Nárok na 1 deň neplateného voľna pri nástupe dieťaťa do škôlky/školy
 • Nárok na 2 dni voľna na vlastnú svadbu
 • Nárok na 1 deň voľna na svadbu dieťaťa
 • Program pre udržiavanie kontaktu s rodičmi na materskej/rodičovskej dovolenke
 • Darčekové poukážky podľa vlastného výberu
 • Brožúrka pre rodičov na rodičovskej dovolenke
 • Príručka pre zvláštne životné situácie a zvládnutie krízových situácií
 • Príspevok 250 EUR mesačne na predškolskú starostlivosť pri skoršom nástupe do práce

Hoci rešpektujeme kultúrne rozdiely, očakávame dodržiavanie princípu rovnosti šancí bez ohľadu na rasu, pohlavie, pôvod, sexuálnu orientáciu či náboženské a politické presvedčenie (Zásady etiky).

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Za rok 2015 sme získali 2. miesto v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

V rámci summitu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v septembri 2015 v New Yorku, vlády celého sveta ofciálne prijali súbor globálnych cieľov zameraných na riešenie chudoby, ochranu planéty, ale aj rodovú rovnosť. Pivovary Topvar cez svoju materskú spoločnosť Plzeňský Prazdroj vyjadrili svoj záväzok podporovať plnenie týchto cieľov, ktoré sa do veľkej miery prekrývajú s našimi prioritami trvalo udržateľného rozvoja.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.

Do pivovaru z rodičovskej dovolenky ľahšie – aj vďaka príspevku (Alebo Ani rodičia malých detí neprídu o miesto či možnosť rastu).

Mnoho rodičov starajúcich sa o deti by sa chcelo vrátiť do zamestnania skôr, ako ich dieťa dosiahne vek, kedy môže byť prijaté do štátnej škôlky. Nechcú na dlho prerušiť kariéru, ale súkromná predškolská starostlivosti je finančne náročná, čo im skorý návrat do práce komplikuje. Pivovary Topvar sa rozhodli svojich zamestnancov v snahe o skorý návrat z rodičovskej dovolenky podporiť. Okrem pružnej pracovnej doby, skrátených úväzkov alebo možnosti práce z domu im spoločnosť vypomáha aj príspevkom až 250 € mesačne na zabezpečenie primeranej starostlivosti o deti.