Orange Slovensko

firma

Orange Slovensko
Adresa

Metodova 8
821 08 Bratislava

http://www.orange.sk

Kontaktná osoba

Kristína Franček
HR

kristina.francek@orange.com


Počet zamestnancov:

1200

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

IT/Telco

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Jednou z našich 4 hodnôt a spôsobov správania sa je : Rešpektovanie svojich kolegov. Rešpekt máme zakotvený každý zamestnanec vo svojich cieľoch. Každý polrok je zamestnanec hodnotený svojim nadriadeným akým spôsobom žije/napĺňa túto hodnotu.

Momentálne prebieha u nás program zameraný na zmenu kultúry a s tým súvisia aj nové hodnoty.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

rozvoj mladých talentov (máme zapojených zamestnancov do rôznych rozvojových a talentových programov, existujú u nás programy pre graduantov, trainees, gen Y talentov, mladých/middle manažérov, prepájame seniorných manažérov s mladými talentami v rámci mentoringového programu)
Multi-kulturálna skúsenosť– v našich KPIs máme zakotvené, aby každý manažér mal skúsenosť s inými kultúrami v rámci Orange skupiny, a to cez Campus program. Naši manažéri sú vysielaní na workshopy- rozvojové programy, pod názvom Orange Campus, počas niekoľkých dní majú workshop a diskusie s manažérmi z iných krajín- skupinka je vždy diverzitná.
diverzita v rámci rozvojových programov– či už lokálnych alebo korporátnych – hlavne talentové programy, rovnaké zastúpenie ženy-muži, rôznorodosť kultúr
– Celá benefitová ponuka je zaujímavá pre obe pohlavia, poskytujeme prácu z domu, čo podľa posledných čísel je najviac využívané ženami. Nový benefit zavedený v minulom roku: 5 dní extra voľna pri narodení dieťaťa pre otca.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Áno, získali sme GEEIS medzinárodný certifikát, vykonaný externým auditom. Takisto každý rok získavame ocenenie Top Employer, čoho súčasťou sú aj Gender equality& Diversity iniciatívy.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Sme členom združenia Business Leaders Forum.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

1. Girls day– každý rok usporiadavame Girls day v našich priestoroch, kde predstavíme dievčatám zo stredných škôl, ktoré majú záujem o IT/Telco, rôzne inšpiratívne prednášky a diskusie s našimi zamestnancami a manažérmi.

2. Aplikácia Ellomi – aplikácia dostupná pre všetkých zamestnancov, hravým spôsobom sa zamestnanci môžu dozvedieť o závažných chorobách, invalidite, rôznych postihnutiach – s čím ľudia zápasia a s akými problémami sa potýkajú, plus v aplikácii sa dozvedia aj o nezvyčajných chorobách, na prvé počutie neznámych. Cez túto aplikáciu chceme zvyšovať povedomie a vzájomný rešpekt.