O2 Slovakia

firma

O2 Slovakia
Adresa

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

https://www.o2.sk/

Kontaktná osoba

Andrea Baloghová
External Communication Specialist

andrea.baloghova@o2.sk


Počet zamestnancov:

636

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

O2 prišlo na trh vo februári 2007 ako tretí operátor. Od začiatku svojho pôsobenia prinášame revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov sa snažíme systematicky meniť pravidlá mobilnej komunikácie. Hodnoty férovosti, jednoduchosti a transparentnosti sú hodnotami, ktoré by podľa nášho názoru mali presahovať aj oblasť podnikania, a preto sa ich snažíme presadzovať aj celospoločensky. Patríme medzi najobľúbenejších zamestnávateľov a angažujeme sa prostredníctvom Férovej Nadácie aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Pravidelne získavame ocenenie Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Sme nositeľom certifikátu kvality QMS podľa normy ISO 9001, čo zaručuje vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb a ich neustále zlepšovanie.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Vzťahy v našej firme sú veľmi priateľské a otvorené, vládne pohoda a minimum konfliktných situácií, pričom si v komunikácii vzájomne všetci tykáme, dokonca aj s generálnym riaditeľom.
Podľa zamestnaneckého prieskumu je 86% zamestnancov spokojných s atmosférou na pracovisku a viac ako 92% zamestnancov hodnotí, že komunikácia s členmi v rámci ich tímu je dobrá.
Podporujeme racionálne riešenie problémov, nie emotívne. Firma podporuje rodovú rovnosť kolektívu a každý má možnosť prejaviť seba, svoju povahu a štýl. Diverzitu a rodovú rovnosť u nás podporujeme a rešpektujeme sa navzájom vo všetkých aspektoch.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V našej firme vládne tolerantná a priateľská atmosféra, v ktorej sa nerobia rozdiely na základe pohlavia, rasy, náboženstva, či veku. Snažíme sa o to, aby naši zamestnanci zdieľali firemné hodnoty, medzi ktoré patrí aj férovosť, vzájomný rešpekt a tolerancia k názorom iných. Vyznačujeme sa flat organizačnou štruktúrou, pričom podporujeme pôsobenie žien vo vedení a na manažérskych pozíciách a je pre nás prioritou, aby naši zamestnanci našli rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Na tento účel slúži napríklad aj náš benefit O2 Prázdniny, neobmedzené voľno po vyčerpaní zákonnej dovolenky, ktoré naši zamestnanci s obľubou využívajú. Všetky naše benefity sú založené na vzájomnej dôvere, ktorá tvorí základ vzťahu s našimi zamestnancami. Rovnako podporujeme aj to, aby zamestnanci rozvíjali svoje nápady a projekty, napríklad v rámci iniciatívy Mindpark, ktorý je akýmsi startupovým inkubátorom vo vnútri firmy.
Podporujeme kariérny rast zamestnancov, ale aj rotáciu na jednotlivých pozíciách. Je pre nás dôležitá sloboda jednotlivca, preto ho podporuje v samostatnom rozhodovaní a preberaní zodpovednosti. Z tohto dôvodu podporujeme aj prácu z homeoffice, pretože veríme, že dodanie výsledku je dôležitejšie ako fyzická prítomnosť zamestnanca.
Zaujíma nás zamestnanec ako celok, pričom dôraz kladieme na jeho duševné zdravie a chceme mu byť partnerom aj pri riešení životných situácií. Aj preto je jedným z našich benefitov možnosť poradiť sa s odborníkmi v rôznych oblastiach, či už ide o financie, právne záležitosti alebo duševné zdravie prostredníctvom telefonickej linky.
Je pre nás dôležitá možnosť vyjadriť sa, ktorú dávame každému zamestnancovi bez rozdielu. Platí u nás politika otvorených dverí, čím podporujeme zamestnancov, aby hovorili o problémoch, prípadne ich eskalovali až na vedenie.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie, ale naša spoločnosť viackrát získala ocenenie Najlepší zamestnávateľ v štúdii Best Employers Slovensko spoločnosti Aon Hewitt, ktoré posudzuje firmy ako zamestnávateľov komplexne. Rovnako nás tešia pravidelné výborné výsledky, ktoré dosahujeme v našom zamestnaneckom prieskume.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

17. november: náš unikátny projekt smerovaný na edukáciu celej verejnosti, predovšetkým mladej generácie. Hlavne mladí ľudia si totiž už dnes nevedia predstaviť, ako vyzeral život pred rokom 1989. Často nevedia ani, čo si presne 17.11. pripomíname. Rozhodli sme sa preto ľuďom našimi aktivitami počas tohto pamätného dňa pripomenúť, že sloboda nie je samozrejmosť a naši predkovia o ňu museli tvrdo bojovať. Chceme mladej generácii pripomenúť, že hodnoty slobody a demokracie si musia vážiť, pretože nie sú automatické. Naším cieľom je okrem podpory demokratických hodnôt aj formovanie kritického myslenia mladej generácie.