Nadácia Pontis

mimovládna organizácia

Nadácia Pontis
Adresa

Zelinárska 2
821 08 Bratislava

http://www.nadaciapontis.sk/

Kontaktná osoba

Ivana Kompasová
programová koordinátorka

ivana.kompasova@nadaciapontis.sk


Počet zamestnancov:

40

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Podporujeme zodpovedné podnikanie, dobrovoľníctvo orientované na vedomosti a Pro Bono:

 • Ocenenie Via Bona Slovakia
 • Business Leaders Forum
 • CEE CSR Summit
 • Školenia v oblasti zodpovedného podnikania pre firmy a mimovládne organizácie
 • Dobrovoľníctvo orientované na skúsenosti, Pro Bono
 • Naše mesto

Spravujeme firemné fondy a podporujeme efektívnu filantropiu:

 • Spravovanie firemných fondov
 • Fórum o firemnej filantropii
 • Fond pre transparentné Slovensko
 • Generácia 3.0

Odovzdávame svoje skúsenosti do zahraničia:

 • Poskytujeme konzultácie a know-how
 • Advokačné školenia
 • Medzisektorová spolupráca
 • Riadenie projektov a financií, dohľad a hodnotenie
 • Získavanie finančných prostriedkov, predkladanie ponúk a komunikácia
 • Konferencia Rozvoj a demokracia

Sociálne inovácie (podpora vzdelávania a vytváranie priaznivého prostredia):

 • Mapovanie sociálnych inovácií

Rozširovanie individuálnej filantropie:

 • Portál pre online spravovanie grantov
 • Portál pre charitatívny crowdfunding
 • Index udržateľnosti mimovládnych organizácií

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

V Nadácii Pontis sme sa nikdy nebáli myslieť vo veľkom a dávať si ambiciózne plány. Našou výzvou sa preto stalo zmeniť Slovensko na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a  zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a  život okolo seba. Chceme krajinu, ktorá prosperuje, ale funguje i  trvalo udržateľne a  je dobrým „globálny občanom“. Chceme krajinu, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a  dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis. Chceme krajinu, kde sa dobre a  férovo podniká, kde sa darí múdrym, poctivým, tvorivým a  pracovitým ľuďom, a  nie oligarchom a  korupcii. Chceme prívetivé prostredie pre slabších, chorých či znevýhodnených, ktorí sa tu cítia prijatí. Chceme spoločnosť, ktorá je tolerantná voči menšinám a podporuje diverzitu.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

 • vážime si každého pracovníka i dobrovoľníka pracujúceho pre nadáciu, rešpektujeme ich a nediskriminujeme nikoho;
 • vytvárame otvorené, príjemné a bezpečné pracovisko s rodinnou a priateľskou atmosférou;
 • dodržiavame vzájomné zmluvne dohodnuté záväzky i termíny platieb;
 • s každým pracovníkom osobitne riešime jeho ohodnotenie, popis práce, ciele, výzvy i príp. výhrady k jeho výkonu;
 • sme ústretoví k osobným potrebám pracovníkov, umožňujeme im (v rámci dohodnutých podmienok) využívať flexibilný pracovný čas, podporovať osobné vzdelávanie a rozvoj, umožňujeme prácu z domu a pod.;
 • dbáme na ochranu informácií o osobných údajoch pracovníkov, výške odmeny a pod.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

 • Naša organizácia zastrešuje združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Chartu diverzity Slovensko

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.