Microsoft Slovakia s.r.o.

firma

Microsoft Slovakia s.r.o.
Adresa

Prievozská 4D
821 09 Bratislava

https://www.microsoft.com/sk-sk/mic/

Kontaktná osoba

Ján Adamec
Public Sector and Site Lead Slovakia

jan.adamec@microsoft.com


Počet zamestnancov:

70

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

IT priemysel

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Misiou Microsoftu je umožniť každému človeku a každej organizácii na svete dokázať viac. Veríme, že zodpovednosť začína vytváraním príležitostí pre všetkých, čo platí i pre našich zamestnancov. Diverzita a inkluzívny prístup je jedným zo základných hodnôt spoločnosti.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Microsoft podporuje diverzitu celou radou projektov, z ktorých môžeme najmä vymenovať:

– program MACH pre čerstvých absolventov vysokých škôl
– Exchange 4U – platforma pre výmenu znalostí a skúseností medzi ženami z rôznych firiem
– Nový svet práce, ktorý pomáha lepšie skĺbiť osobný a pracovný život (nielen ženám, ktoré sa vracajú po materskej dovolenke, ale napríklad i zamestnancom zo vzdialenejších lokalít)
– DigiGirlz a ďalšie projekty zamerané na dievčatá a to predovšetkým na študentky pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia, ktorým tieto akcie otvárajú dvere do sveta vedy a technológií
– Mentoring, v ktorom sa vzájomne obohacujú zástupcovia rôznych generácií (skúsení zamestnanci pomáhajú mladším zorientovať sa vo firme a splniť si svoje kariérne ciele, mladší učia starších kolegov schopnosti typické pre generáciu Y, napr. využitie sociálnych sietí)
– Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu pre našich zamestnancov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca
– Benefity pre zamestnancov na rodičovskej dovolenke, PN alebo starajúcich sa o chorého člena rodiny

 

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Hlavné ocenenia boli získané v zahraničí:
2007 – 1st Employer of Choice, National Society of Black Engineers,
2013 – Diversity Inc. Top 50 Companies
2014 – Freat Place to Work Institute – Best Multicultural Workplace in Europe – za posledných 7 rokov
2015 – 1 on Corporate Responsibility Magazine’s 100, Best Corporate Citizens
2016 – 4 on Woman Engineer Magazine’s ‘Top 50 Employers’ list

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Pravidelne usporiadavame inšpiratívne stretnutia pre dievčatá a mladé ženy, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s prostredím firmy, preniknúť do tajov programovania a v neposlednom rade dostávajú možnosť stretnúť sa a nadviazať kontakt s úspešnými ženami, ktoré sa v IT sektore dokázali presadiť. Akcie organizujeme v rámci Slovenska samostatne pod hlavičkou projektu DigiGirlz alebo v Čechách v rámci projektu Akadémia programovania spoločne s neziskovou organizáciou Czechitas.