Matador Holding

firma

Matador Holding
Adresa

Streženická cesta 45
020 01 Púchov

http://www.matador-group.eu/domov/

Kontaktná osoba

Inge Murgašová
Personálny riaditeľ

inge.murgasova@matador-group.eu


Počet zamestnancov:

Za celú MATADOR Group to bolo do 2300 zamestnancov

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Holding je zastupujúca organizacia, ale činnosti za celú MATADOR group sú nasledovné:

  • výroba jednoúčelových strojov a zariadení
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • výroba lisovacích nástrojov
  • výroba lisovaných a zvarovaných dielov, zostáv pre automobilový a neautomobilový priemysel
  •  povrchové úpravy kovov(katoforéza)
  •  montáž komponentov pre automobilový priemysel bez typového schválenia

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

  • Dôveryhodnosť
  • Spolupráca a vzťahy

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Správame sa eticky a pristupujeme zodpovedne k partnerom, životnému prostrediu, komunite, k vytváraniu istoty pre našich pracovníkov a k zdravému životnému štýlu.

Spoluprácu podporujeme otvorenou a efektívnou komunikáciou. Zdieľame informácie. Poskytujeme spätnú väzbu konštruktívnym spôsobom. Podporujeme správanie, ktoré vytvára pozitívnu pracovnú klímu – a povzbudzujeme ostatných, aby robili to isté.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.