L´OREAL Slovensko s.r.o.

firma

L´OREAL Slovensko s.r.o.
Adresa

Nám.1.mája 18
811 06 Bratislava

http://www.loreal.sk

Kontaktná osoba

Beata Chovancová
Administration and Payroll Manager

beata.chovancova@loreal.com


Počet zamestnancov:

47

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Distribúcia kozmetických značiek

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Vzhľadom k tomu, že je skupina L’Oréal svetovým lídrom v kozmetickom priemysle, cíti sa povinná byť príkladom pre ostatných. Jej ambíciou a cieľom je teda byť príkladnou spoločnosťou tým, že bude sama zakladať a podporovať štandardy pre rodovú rovnosť, inklúziu zamestnancov so zdravotným postihnutím a poskytovať príležitosti zamestnancom najrôznejšieho pôvodu vo všetkých 130 krajinách sveta, kde je činná.

L’Oréal je hrdým držiteľom historicky prvých Gender Diversity Awards v kategórii CAC 40 a tiež v kategórii Consumer Goods and Services, ktoré v Paríži udeľoval na konci januára Institut du Capitalism Responsable (Institute for Responsible Capitalism). Vo svetovom meradle pôsobí teraz v L’oréali približne 70% žien, pričom ženy tvoria 46% členov predstavenstva a riadi 58% značiek (údaje k 31.12.2016).

Problematika genderu však v sebe nezahŕňa len vyváženosť pohlavia, ale aj nemenej podstatné hľadisko rovnosti mužov a žien, čo je pre spoločnosť kľúčové. Tento rok sa dokonca skupina L’Oréal dočkala ocenenia neziskovej organizácie Equileap ako celosvetovo číslo 1 z viac ako troch tisíc spoločností v otázke rodovej rovnosti. Nesmierne si rovnako vážime štandardov GEEIS (Gender Equality European and International Standard) a EDGE (The Global Business Certification Standard for Gender Equality), ktoré hodnotia okrem iného kritériá ako rovnakú odmenu, nábor a propagáciu, tréning a mentoring, flexibilné pracovné podmienky či firemnú kultúru.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Základom je vzdelávanie a povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti L’Oréal v oblasti rozmanitosti. Preto každý zamestnanec absolvuje jednodňový tréning na tému diverzita, kde sa táto téma podrobne rozoberá so skúseným trénerom, ktorý bol vyškolený centrálou v Paríži, aby sa zabezpečilo, že všetky pobočky dostanú rovnakú kvalitu školenia a podobné informácie, ktoré sú pre spoločnosť dôležité odovzdať.

Rozhodli sme sa lokálne zamerať na niekoľko skupín, ktoré sú pre našu pobočku najrelevantnejšie. Ide o rodovú rovnováhu a rovnosť, podporu matky počas materskej dovolenky a po nej, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.

Podpora materstva a harmonického skĺbenia pracovného a súkromného života v súvislosti so založením rodiny pozostáva z opatrení / benefitov uplatňovaných na niekoľkých úrovniach. Spoločnosť L’Oréal dorovnáva 14 týždňov platu počas materskej dovolenky, a to až do 100% výšky zmluvnej základnej hrubej mzdy (vrátane príspevku od štátu v materstve). Životné poistenie a poistenie trvalej invalidity sú zachované po dobu materskej i rodičovskej dovolenky, príspevok na dôchodkové pripoistenie potom počas materskej dovolenky. Štyrikrát do roka môže žena na materskej dovolenke využívať aj objednávky výrobkov spoločnosti L’Oréal za zľavnenú cenu.
Po skončení materskej a rodičovskej dovolenky má žena nárok na návrat na svoje pôvodné pracovné miesto alebo, na základe dohody, na podobnú pozíciu, pokiaľ ide o druh práce a mzdu. Po návrate z materskej dovolenky sa navyše jej platové ohodnotenie navyšuje o priemerný ročný nárast mzdy všetkých zamestnancov v krajine. V priebehu mesiaca pred dátumom nástupu je pre ňu tiež zorganizovaná schôdzka s manažérmi, ktorá jej má pomôcť sa prispôsobiť novému pracovnému prostrediu a zmenám, ktoré nastali po dobu jej neprítomnosti. Keďže je pre matky, vracajúce sa po materskej dovolenke, veľkou prioritou flexibilita, ponúka im L’Oréal možnosť nastúpiť na svoje pôvodné miesto postupne, teda najprv na čiastočný úväzok, pracovať čiastočne z domova, a podobne, ak to dovoľuje ich konkrétna funkcia. Výhody dvoch dní práce z domova za mesiac môžu byť použité štandardne všetkými zamestnancami. L’Oréal tiež poskytuje formou finančného príspevku na starostlivosť o dieťa pre matky, ktoré majú deti staré 6 mesiacov až 3 roky. Príspevok sa vypláca maximálne po dobu 2 rokov a žena musí pracovať minimálne 80% pracovného času.

Pravidelne sa zúčastňujeme auditu diverzity GEEIS, kedy sme pri poslednom audite získali stupeň 3, čo bol v tej dobe najvyšší možný dosiahnuteľný stupeň. Tento rok budeme mať ďalší audit.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Pre spoločnosť L’Oréal Česká republika, Slovensko a Maďarsko sme získali certifikát GEEIS s najvyšším možným stupňom 3. L’Oréal je tiež hrdým držiteľom historicky prvých ocenení Gender Diversity v kategórii CAC 40 a tiež v kategórii Spotrebný tovar a služby, ktorá bola udelená v Institut du Capitalisme Responsible (Institut du Responsabilité Capitalism) v Paríži. V tomto roku získala spoločnosť L’Oréal aj ocenenie neziskovej organizácie Equileap ako celosvetovo číslo jedna z viac ako troch tisíc spoločností v otázke rodovej rovnosti.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

V Českej republike sme členom Byznys pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá rôznorodosťou.
Na medzinárodnej úrovni sme podpísali dôležité dokumenty, ako sú „Women empowerment principals“ Spojených národov a „Business Charter for Disability“ Medzinárodnej organizácie práce. Sme stálym členom riadiaceho výboru ILO Disability Network, ktorá hovorí o rozmanitosti a začleňovaní so zameraním na zdravotne postihnutých.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Ide o projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý sa v tomto roku prezentuje aj na Slovensku.
Pôvodný program bol založený v Paríži v roku 1998 na podporu vedeckých pracovníčok.
Cieľom programu je rozpoznať výsledky už existujúcich vedcov a vplyv ich profesionálnych aktivít na súčasnú spoločnosť, ako aj poskytnúť podporu mladým vedcom na začiatku ich kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a prilákal viac ako 2 000 žien z 108 krajín.
V Slovenskej republike budú udelené finančné ocenenia dvom nádejným vedkyniam vo vekových kategóriach do 35 rokov a od 36 rokov do 45 rokov, ktoré na základe predložených vedeckých projektov vyberie odborná porota. Do súťaže sa prihlásilo 58 ženských vedcov a v septembri budú oznámené víťazky v oboch kategóriách. Každá z nich dostane 5.000,- EUR na výskum v Slovenskej republike. Viac informácií o projekte nájdete na
http://www.prezenyvovede.sk/cs-CZ/uvod.html