Lidl Slovenská republika, v.o.s.

firma

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Adresa

Ružinovská 1E
82102 Bratislava

https://www.lidl.sk/sk/index.htm

Kontaktná osoba

Zuzana Sobotová
Vedúca oddelenia CSR koordinácie

zuzana.sobotova@lidl.sk


Počet zamestnancov:

4760

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je maloobchodný predaj potravín a spotrebného tovaru prostredníctvom siete predajní Lidl. V súčasnosti prevádzkujeme na území Slovenska 135 predajní, ktoré sú zásobované 3 logistickými centrami.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosť Lidl ako TOP EMPLOYER 2019 presadzuje vo svojej filozofii i v každodennom biznise rovnosť príležitostí. Všetkým zamestnancom chceme poskytnúť rovnaké podmienky a férové zaobchádzanie bez ohľadu na ich pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, etnickú príslušnosť či náboženské vyznanie.

Zákaz diskriminácie, férovosť a rešpekt ku rozdielnosti a rozmanitosti kultúr sú zakorenené v našich firemných zásadách i v etickom kódexe pre dodávateľov (musí ho podpísať každý náš dodávateľ, inak s ním nejednáme). Rešpekt a podpora rozmanitosti sa odrážajú aj v našom koncepte vedenia a diverzitu podporuje náš najvyšší manažment.

V našej spoločnosti máme zavedený koncept vedenia ľudí „High Five“. V praxi to znamená, že v Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. High Five znamená, že žijeme zodpovedne a zároveň sme vzorom, budujeme si dôveru a jednáme férovo, zostávame dynamickí a orientovaní na výsledok, rozvíjame zamestnancov a navzájom komunikujeme. V DNA každej spoločnosti sú zakotvené jej hodnoty, ktorými žije, a ktoré vyznáva. My v Lidli sme si ich zadefinovali spolu s našimi zamestnancami. Sú nimi dynamika, stabilita, osobný rozvoj a orientácia na výsledky.

Lidl je tiež zastúpený vo všetkých regiónoch Slovenska – snažíme sa byť dobrým zamestnávateľom i dobrým susedom všade, kde pôsobíme. Túto filozofiu aplikujeme v rámci našich predajní, zamestnaneckých akcií i CSR projektov, ktoré fungujú celoslovensky.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V našej spoločnosti platí rovné odmeňovanie mužov a žien na všetkých manažérskych úrovniach. Náš vrcholový manažment je z 2/5 tvorený zahraničnými konateľmi. Sme otvorení zapracovávaniu budúcich regionálnych manažérov zo zahraničia, čím ich pripravujeme na výkon tejto práce v novej Lidl-krajine. V minulosti to boli kolegovia zo Srbska, v súčasnosti sú to kolegovia z Estónska a Lotyšska, ktorých naši zákazníci môžu stretávať priamo na predajniach. V našej pracovnej sile je zastúpených 15 národností (údaj za FY 2017). Diverzitu chápeme ako zdroj inovácií a nových nápadov.

V rámci našej zamestnaneckej rozmanitosti podporujeme zastúpenie rôznych vekových kategórií (<=30 – 29,29 %, 31 – 50 – 61,73 %, => 51 = 8.98 %). Pre študentov stredných škôl máme zavedené Duálne štúdium, študenti vysokých škôl u nás môžu absolvovať platenú stáž na odbornom oddelení, na Ekonomickej univerzite v Bratislave vedieme predmet „Retail Academy“, pomocou ktorého učíme študentov spájať teóriu s praxou a pre absolventov stredných a vysokých škôl máme program Trainee, počas ktorého sa stávajú expertom vo svojom odbore.

Dbáme o osobný rozvoj každého zamestnanca, ktorému sa venuje celé oddelenie Rozvoja a vzdelávania. Máme zavedený systém Talent Management, na základe ktorého poskytujeme každému zamestnancovi bez rozdielu pravidelnú spätnú väzbu a na mieru mu tak nastavíme jeho rozvojový program. V rámci vzdelávania si naši zamestnanci môžu vybrať napríklad aj workshop „Diverzita ako princíp úspešnej spolupráce“.

Ďalším veľkým záväzkom našej spoločnosti je work-life balance našich zamestnancov, ktorý podporujeme napr. formou Multisport karty, pravidelnými smalltalkami na túto tému, zdravými raňajkami, pre rodiny organizujeme každoročne Family Day a tábor pre deti a zamestnancom vychádzame v ústrety pri riešení ich súkromných záležitostí. Rodičovské benefity ponúkame bez rozdielu matkám i otcom. Samozrejmosťou je ochrana osobných údajov našich zamestnancov spolu s pravidelným revidovaním mzdy.

Férový prístup sa nesie celou našou firmou. Ak by však zamestnanci mali podozrenie na porušenie etických štandardov, môžu ich nahlásiť interne svojmu vedúcemu, personálnemu dôverníkovi (1 na centrále, 3 na skladoch), osobe zodpovednej za Compliance alebo môžu využiť našu anonymnú etickú linku. Všetky podnety sú vždy prešetrené.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Sme členom Business Leaders Forum.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Veľkým prínosom je náš program Global Mobility, na základe ktorého vieme zabezpečiť kvalitné vyškolenie kolegov zo zahraničia a pripraviť ich tak na výkon pozície, ktorú budú vykonávať v novej Lidl-krajine. Zároveň tak podporujeme diverzitu názorov a kultúr a zdieľanie skúseností z iných krajín v našej pracovnej sile. Príkladom tejto aktivity je aktuálne zapracovanie zahraničných kolegov z Estónska a Lotyšska. Títo budúci regionálni manažéri pred ich zapracovaním najskôr absolvovali trojmesačný jazykový kurz slovenčiny a v súčasnosti si postupne spolu s našimi kolegami prechádzajú na predajniach rôznymi pozíciami od predavača/pokladníka až po regionálneho manažéra. Celé zapracovanie trvá 18 mesiacov a pripravuje zahraničných kolegov na otváranie predajní v nových Lidl krajinách.

Na Slovensku sú niektorí z týchto budúcich manažérov aj s rodinou. Dokonca si popri náročnom zapracovaní nájdu čas aj na spoznávanie našej krajiny.