KPMG Slovensko

firma

KPMG Slovensko
Adresa

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

http://www.kpmg.sk

Kontaktná osoba

Jozef Melichar
Senior Data Analytik & CSR manager in charge

jmelichar@kpmg.sk


Počet zamestnancov:

314

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Poradenstvo

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Kultúra KPMG je zakorenená v hodnotách, ktoré vyznávame. Naša integrita a politika otvorenej a čestnej komunikácie je základom pre budovanie dôvery a spolupráce, zatiaľ čo naša flexibilita a diverzita vytvára prostredie, kde ľudia voľne zdieľajú vedomosti a prinášajú to najlepšie, čo v nich je. Keď sa opýtate klientov, prečo si ako poskytovateľa služieb vybrali niektorú z členských firiem KPMG, zväčša skloňujú prívlastky ako vysoká úroveň profesionálnej etiky, lojalita a prístupnosť.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Medzi zamestnancami dlhodobo podporujeme rozmanitosť, rodovú vyváženosť (47% žien), work-life balance (13 % čiastočných úväzkov).

Založili sme platformu našiludia.sk, kde zdieľame príbehy našich zamestnancov a oceňujeme ich prínos pre spoločnosť. Zároveň tak oslovujeme záujemcov, o prácu pričom zdôrazňujeme, že v KPMG nejde len o prácu, ale zdôrazňujeme ľudský, hodnotový a odborný rozmer budúcich kolegov.

Pravidelne dávame možnosť zamestnancom zúčastniť sa zamestnaneckého grantu, kde môžu podporiť projekty, ktoré sú im blízke a na ktorých sa podieľajú. Minulý rok sme tak pomohli organizáciám pracujúcim s deťmi, mladými dospelými na okraji spoločnosti, rómskou komunitou a iným.

Dlhodobo sa venujeme projektu Woman in Leadership, kde poskytujeme talentovaným kolegyniam odborné ale aj “soft-skill” vedomosti a schopnosti potrebné pre manažérske pozície.

 

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Založili sme platformu našiludia.sk, kde zdieľame príbehy našich zamestnancov a oceňujeme ich prínos pre spoločnosť. Zároveň tak oslovujeme záujemcov, o prácu pričom zdôrazňujeme, že v KPMG nejde len o prácu, ale zdôrazňujeme ľudský, hodnotový a odborný rozmer našich ľudí (www.nasiludia.sk)