Jobintegra, n.o.

mimovládna organizácia

Jobintegra, n.o.
Adresa

Račianska 72
831 02 Bratislava

http://www.jobintegra.sk

Kontaktná osoba

Veronika Vašinová
štatutár

vasinova@jobintegra.sk


Počet zamestnancov:

2

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Verejno prospešné práce, ľudské zdroje a marketing

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Zamestnávame predovšetkým zdravotne znevýhodnených ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vedia konkurovať aj štandardným firmám, spoločnostiam. Organizácia podporuje hlavne podnikateľské prostredie v ľudských zdrojoch, marketingu a administratívnej podpore aj cez náhradné plnenie. Pričom nezabúdame na osvetu zamestnávania hendikepovaných ľudí. V rámci hodnôt, atribútov, princípov sa usilujeme o slušnosť, korektnosť, serióznosť, rovnocennosť, solidaritu v rámci interného prostredia organizácie i vo vzťahu k partnerom organizácie.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Zamestnávanie hendikepovaných ľudí s cieľom plnohodnotného začlenenia do spoločnosti – v minulosti už u nás pracovali nepočujúci grafici, osoba liečená psychiatricky – sociálna fóbia a depresie. V súčasnosti sú to hlavne zdravotne postihnutí – telesne.
Počas obchodných stretnutí sa venujeme aj téme strach zamestnať hendikepovaných ľudí, ponúkame bezplatné konzultácie, kde hľadať konkrétnych potenciálnych zamestnancov, ako postupovať so zvyšným kolektívom aby nebol diskriminovaný, ako prispôsobiť pracovné prostredie potrebám ľudí s postihnutím, administratívna podpora.
Riešili sme konkrétny problém v spoločnosti Rajo, kedy zamestnanec dostal porážku a už nevedel vykonávať konkrétne zamestnanie – nová pozícia, motivovať zamestnanca sa opäť začleniť do pracovného procesu a prispôsobenie pracovného prostredia.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Úsilie poskytovať “sofistikované” služby (v rámci činností chránených dielní) – ktoré sú plnohodnotne, profesionálne realizované Jobintegrou, n. o. na rovnakej odbornej úrovni ako pri konkurenčných, ale štandardných spoločnostiach,
organizáciách, so zameraním na komplené rieenie ľudských zdrojov.