ING Business Shared Services

firma

ING Business Shared Services
Adresa

Plynárenská 7/B
82109 Bratislava

https://www.ing.jobs/Slovakia/Home.htm

Kontaktná osoba

Tatiana Lehocká
Senior HR Manager GSO

tatiana.lehocka@ing.com


Počet zamestnancov:

470+

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Global Services & Operations (GSO) v Bratislave je jedným zo štyroch center zdieľaných služieb skupiny ING Business Shared Services (Bratislava, Manila, Bukurešť, Katovice). Hlavná úloha zdieľaného centra v Bratislave je spolupracovať s ostatnými pobočkami ING Banky, zabezpečovať optimalizáciu a harmonizáciu bankových procesov a služieb celosvetovo na globálnej úrovni.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?
ING si kladie za cieľ vytvárať také zloženie pracovnej sily, ktorá odráža rozmanitosť samotných bankových klientov a podporovať tak inkluzívnu kultúru. Je pre nás dôležité, aby sa zamestnanci cítili sami sebou bez ohľadu na to, kto sú, v čo veria alebo odkiaľ pochádzajú. ING sa zaviazala urýchliť rozvíjanie rozmanitosti vrátane pohlavia, veku, zázemia, sexuálnej orientácie, fyzických schopností a náboženských presvedčení. Taktiež podporujeme rovnaké pracovné príležitosti a zaviedli sme politiku na zabezpečenie toho, aby bolo jasné, že diskriminácia u nás nie je tolerovaná. Tieto hodnoty sú v súlade s našim ´Orange Code´ kódexom a sú vysvetlené a zahrnuté v tomto manifeste.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

ING definovala hlavné zásady a stratégiu globálnej rozmanitosti a inklúzie pre roky 2017/2018. Tá zahŕňa niekoľko iniciatív zameraných na rozmanitosť a inklúziu, ako napríklad Rodové ciele (Gender targets), Dúhové rodiny (Rainbow families), Sebadefinovanie (Self-indentification), Nevedomé stereotypy (Unconscious bias). Na globálnej úrovni majú zamestnanci možnosť participovať v množstve interných komunít, ktoré podporujú rozmanitosť:

Crossing – komunita sústredená na kultúrnu diverzitu
Lioness – komunita združujúca ženy v ING, podporujúca ich talent s cieľom naplnenia ich ambícií
Gala – komunita zameraná na LGBT inklúziu na pracovisku
Ring – networking komunita zameraná pre mladých ING zamestnancov do 36. roku veku
Experience – komunita podporujúca senior zamestnancov

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Mnohé ING pobočky získali ocenenia za najlepších zamestnávateľov s vysokou prioritou angažovanosti v oblasti rozmanitosti a inklúzie na pracovisku. Nedávny príklad je ING-DiBa v Nemecku, kde sme obdŕžali titul “Skvelé miesto na prácu” už po jedenásty raz za sebou v roku 2017 a osobitnú cenu za “rozmanitosť” v roku 2015.

 

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Áno. ING je od roku 2004 lídrom v presadzovaní LGBT rovnosti na pracovisku v Holandsku a je prvou spoločnosťou, ktorá podpísala Amsterdamskú deklaráciu (Declaration of Amsterdam), v ktorej sa zaväzuje vytvárať takú firemnú kultúru, kde LGBT kolegovia sú cenení a podporovaní, aby boli sami sebou a využili tak svoj plný potenciál. V súčasnosti pracujeme na podpísaní normy OSN (naplánované na 26.1.2018). Podporujeme globálnu neziskovú organizáciu ´Catalyst´, ktorá pomáha vybudovať pracoviská podporujúce ženy v biznise.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V auguste 2017 sa Daniël Edelenbosch-Groot, ING zamestnanec, stal prvýkrát otcom. Ako homosexuál v Holandsku jeho cesta k rodičovstvu nebola jednoduchá. Aj vďaka projektu ING Rainbow families, ktorý sa snaží odstrániť akékoľvek medzery v politike rovnosti v ING, bol celý proces rodičovstva o trošku príjemnejší.

Pred piatimi rokmi sa Daniël a jeho manžel Giel rozhodli založiť si rodinu. Bohužiaľ, v Holandsku je pre homosexuálny pár toto jednoduchšie povedať, ako uskutočniť. Po dôkladnom preskúmaní všetkých dostupných možností bola trpezlivosť páru nakoniec odmenená, keď sa stali rodičmi krásneho malého chlapca Tobiasa.

Získanie voľna na odchod do Spojených štátov, kde sa im dieťatko narodilo (vynosené náhradnou matkou), sa ukázalo byť výzvou. O tom, že sa stane otcom za takýchto podmienok neexistuje jasná smernica, ktorá by sa vzťahovala na jeho situáciu. Po preskúmaní možností rodičovskej dovolenky a diskusii o situácii s oddelením ľudských zdrojov mu zamestnávateľ ponúkol osem týždňov platenej dovolenky, to isté platí aj pre adoptívnych rodičov.

Keď hovoríme o zavedení projektu Rainbow Families, ktorý sa snaží poskytnúť rovnaký prístup k príležitostiam a výhodám, Daniel povedal, že ING je na veľmi dobrej ceste, pokiaľ ide o zlepšenie rovnosti medzi mužmi, ženami a rôznymi rodinnými jednotkami vrátane LGBT.

Pre úplný Daniëlov príbeh kliknite na link: https://www.ing.com/Newsroom/All-news/Double-the-pride-for-Daniel.htm