IBM ISC

firma

IBM ISC
Adresa

Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

https://www.ibm.com/sk-sk/web

Kontaktná osoba

Denisa Bendová
Diversity Council Leader

denisa_bendova@sk.ibm.com


Počet zamestnancov:

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

 • centrum zdieľaných služieb

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

IBM ISC je najväčší zamestnávateľ v sektore zdieľaných služieb na Slovensku, s priemerným vekom 31 rokov a viac ako 50% podielom žien. Pre našu firmu je dôležité, aby naši zamestnanci cítili podporu od strany zamestnávateľa a aby dostali možnosť uplatnenia sa naspäť v práci za podmienok, ktoré umožňujú skĺbiť prácu so súkromným životom. Jedným z dôležitých pilierov v tejto oblasti zohráva okrem personálneho oddelenia aj tzv. Diversity Council (Rada pre rôznorodosť), ktorej predsedá výkonný riaditeľ IBM ISC a vedie Diversity Council Leader. Council oficiálne zastrešuje podporu rôznorodosti a rovnosti príležitostí našich zamestnancov. Diversity Council podporuje hlavne 5 okruhov aktivít zameraných na diversitu a inkluzívny prístup k zamestnancom – 1. Ženy v IBM, 2. Rodičia a podpora ich working-life balancu, 3. Ľudia zo zdravotným postihom alebo znevýhodnením, 4. Multikulturálna skupinka spájajúca rôzne národnosti a 5. LGBT skupinka so zameraním na rôznu sexuálnu orientáciu.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

 1. Pre ženy
  Usporadúvame interné a externé stretnutia s úspešnými ženami, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností ako zladiť rodinu s kariérou. Organizujeme workshopy pre mamičky (a oteckov), ktorí idú na materskú dovolenku a stretnutia s mamičkami, ktoré plánujú návrat do práce. V rámci workshopov pripravujeme aktuálne a zaujímavé prednášky z oblasti psychológie resp. výchovy dietaťa (napr. bilinguálna výchova dietaťa). Poskytujeme brožúrku o materstve s najdôležitejšími informáciami pred, počas a po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky. Máme špeciálny internetový portál pre našich zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke, kde nájdu všetky relevantné informácie s možnosťou prístupu z akéhokoľvek počítača. Zároveň dávame možnosť využívania IBM benefitov po dobu jedného roka od nastúpenia na materskú a finančný bonus po návrate z materskej dovolenky.
 2. Pre rodičov – Club rodičov v IBM
  V spolupráci so škôlkou nachádzajucou sa v bezprostrednej blízkosti našej spoločnosti majú naši zamestnanci možnosť využiť prioritné miesta pre umiestnenie svojich detí za zvýhodnenú cenu – zvýhodnené ceny poskytujeme pre zamestnancov v ďalších dvoch škôlkach. Okrem dotovanej ceny máme dohodnuté zľavy aj v ďalších škôlkach a túto sieť neustále rozširujeme. Ponúkame workshopy pre rodičov a budúcich rodičov v spolupráci so psychologičkou na tému rodina, deti, výchova. V spolupráci s externým partnerom ponúkame rodičom možnosť využiť zvýhodnené ceny letných detských táborov. Organizujeme podujatia pre rodiny s deťmi ako napr. “Take your child to work” (deti majú možnosť oboznámiť sa s pracoviskom svojich rodičov hravou formou), MDD alebo mikulášske oslavy. V zladení s businessom sa snažíme vyhovieť možnostiam práce z domu, práci na čiastočný úväzok a flexibilnému pracovnému času.
 3. Pre zdravotne postihnutých zamestnancov:
  Vytvárame vyhovujúce pracovné prostredie, máme vyhradenú oddychovú miestnosť pre zdravotne postihnutých zamestnancov, zlepšené prístupy do budov a veľmi aktívnu diverzitnú skupinu, ktorej cieľom je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre túto skupinu zamestnancov, aby boli vypočuté ich potreby a komenty a cítili sa v práci dobre. V IBM priestoroch v Bratislave máme taktiež otvorené 2 kafetérie, ktoré sú prevádzkované chránenou dielňou a zamestnávajú 11 zdravotne postihnutých ľudí. Spolupracujeme so študentmi so zdravotným postihnutím – zorganizujeme pravidelné stretnutia so žiakmi a študentmi so zdravotným postihnutím, kde sa predstavuje spoločnosť, ale aj možnosti pre kandidátov so zdravotným postihnutím.
 4. Pre LBGT zamestnancov:
  Prostredníctvom LGBT skupiny dávame našim zamestnancom – gejom, lesbičkám, bisexuálom, transexuálom – priestor na to, aby sa stretávali, diskutovali, zdieľali aktivity a tak sa ľahšie vedeli integrovať do pracovného kolektívu. Organizujeme diskusné workshopy, športové aktivity a výlety, kde sa ľudia stretávajú počas pracovnej doby ako aj mimo nej. Skupinka organizuje stretnutia pre team leadrov a team koordinátorov, ktorí sú najbližšie všetkým zamestnancom, aby vedeli ako vytvorit bezpečné prostredie pre každého jedného zamestnanca, ktorý sa rozhodne otvorene priznat k svojej orientacií na pracovisku. Vytvorenie vhodného pracovného prostredia prispieva nielen k pocitu bezpečia zamestnanca ale v konečnom dôsledku aj k samotnej výkonnosti a spokojnosti zamestnanca ako aj zníženia fluktuácie.
 5. Pre spájanie národností:
  Diverzitná skupina BABEL založená prevažne cudzincami, ktorí prišli na Slovensko za prácou, pravidelne každý mesiac organizuje festival, kde sa predstavujú špecifiká krajín, z ktorých pochádzajú. Okrem prvotnej snahy priblížit sa navzájom vytvorením jednej komunity a rozpoznat kultúrne rozdiely je hlavnym cieľom viesť ľudí k vzájomnému rešpektovaniu ako v súkromnom tak aj v pracovnom svete. Poznanie a následne zohľadnovanie daných kultúrnych a náboženských odlišností pomáha aj v samotnej komunikácii pri riešení pracovných úloh.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Áno, Naša aktívna podporuja žien na vysokých pozíciách a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života bola v roku 2016 ocenená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyhlásilo IBM ISC ako víťaza súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, v kategórii vyvážené zastúpenie žien v manažmente.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Na globálnej úrovni IBM sa vždy hlásilo ku aktivitám zameraným na podporu diversity a inkluzívneho prostredia. Lokálne na Slovenksu IBM iniciovalo vznik Diverzitnej Charty na Slovensku, v spolupráci s Diversity Pro, Pontisom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj ďalšími medzinárodnými spoločnosťami.