Holandská obchodná komora v SR

mimovládna organizácia

Holandská obchodná komora v SR
Adresa

Moskovská 13
81108 Bratislava

http://netherlandschamber.sk/

Kontaktná osoba

Mirka Michalková
Executive Director

director@netherlandschamber.sk


Počet zamestnancov:

1

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Komora poskytuje viacero služieb predovšetkým holandským firmám pôsobiacim na Slovensku. Zameriava sa na pomoc členom získavať nové obchodné príležitosti, identifikovať nových potenciálnych partnerov a pomáha spoločnostiam zapojiť sa do kampaní v oblasti zodpovedného podnikania.

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
– je organizácia s 20 rokmi úspešného fungovania
– poskytuje priestor pre inovatívne stretnutia firiem, ktoré chcú obchodovať s holandskými a slovenskými spoločnosťami
– ponúka rozsiahlu podporu komerčných a iných vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom
– pomáha členom pri networkingu
– zameriava sa na podporu holandských a slovenských podnikov, predovšetkým tých, ktoré sú členmi našej Komory
– podporuje výmenu informácií, know-how a skúseností medzi členmi
– podporuje investície a obchod medzi Holandskom a Slovenskom
– chráni spoločné záujmy členov.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naša Komora má momentálne 67 aktívnych členov, spomedzi ktorých už niekoľko podpísalo Chartu diverzity. Konkrétne sa jedná o našich významných členov Heineken Slovensko a ING Business Shared Services. Signatárom je aj Holandské veľvyslanectvo na Slovensku, ktoré nás spolu s našimi členmi inšpirovalo k tomu, aby sme sa aj my prihlásili k Charte diverzity a podporili ju. Veríme, že takýmto krokom vieme inšpirovať aj našich ďalších členov.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

N/A, nakoľko nemáme zamestnancov

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Holandská obchodná komora každoročne organizuje Annual Charity Gala Dinner, uskutočnila už 14 ročníkov. Výťažkom z týchto podujatí podporuje znevýhodnené skupiny . Počas svojej histórie dokázala sumou 212 000 Eur podporiť projekty na celom území Slovenska, ktoré boli zamerané na deti, seniorov, handicapované deti, bezdomovcov. V tomto roku napríklad podporila sumou 10 000 Eur organizáciu Depaul.