GA Drilling, a. s.

firma

GA Drilling, a. s.
Adresa

Vápenka 4
84107 Bratislava

https://www.gadrilling.com/

Kontaktná osoba

Zuzana Kačánová
sr. marketing and communication specialist

zuzana.kacanova@gadrilling.com


Počet zamestnancov:

126

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

výskum a vývoj bezkontaktnej technológie pre vŕtanie a frézovanie

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Vytvárame prostredie pre rešpektovanie princípov rovnosti generačnej, rodovej, etnickej i náboženskej.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Máme otvorené pracovné pozície pre kvalitných odborníkov a odborníčky bez rozdielu príslušnosti k rôznym skupinám.Pravidlá sme zahrnuli do našich interných dokumentov a do pracovného poriadku. Pracovné pozície otvárame pre kvalitných odborníkov a odborníčky bez rozdielu príslušnosti k rôznym skupinám. Pri projektoch cielene vytvárame diverzifikované pracovné skupiny pre dosiahnutie čo najkvalitnejšieho výsledku. V internej komunikácii využívame viaceré nástroje spätnej väzby pre vyjadrenie názoru zamestnancov (osobne aj elektronicky).

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Preferujeme prepájanie generácií pri rozvíjaní know-how a pri budovaní našej technológie, intenzívne obohacujeme tímy o medzinárodných expertov z rôznych oblastí sveta, rôznej etnicity, rodu, pôvodu. Uľahčujeme a zapájame zamestnancov a materskej a rodičovskej dovolenke do aktívneho pracovného života firmy. Podporujeme rast mladej generácie a prepájame ich s expertmi.