Francúzsko – slovenská obchodná komora

mimovládna organizácia

Francúzsko – slovenská obchodná komora
Adresa

Klariská 14
811 03 Bratislava

http://www.fsok.sk/sk

Kontaktná osoba

Zuzana Desvergnes
Výkonná riaditeľka

desvergnes@fsok.sk


Počet zamestnancov:

4

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

FSOK má za cieľ rozvíjať obchodnú spoluprácu medzi Francúzskom a Slovenskou republikou, napomáhať rozvoju dvojstranných obchodných vzťahov a narastaniu objemu francúzskych investícií na Slovensku. Snahou FSOK je tiež prispieť k oživeniu francúzsko-slovenskej obchodnej komunity prostredníctvom rôznych akcií, ako sú okrúhle stoly, pracovné raňajky, konferencie a pod.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Rovnako ako naša materská organizácia, ktorou je CCIFI, pracujeme už 25 rokov od založenia v súlade s princípmi zodpovedného podnikania.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Pri poskytovaní našich služieb nerobíme rozdiely medzi vyššie uvedenými skupinami, vždy sa snažíme brať ohľad na individuálne potreby klienta a vyhovieť mu (pokiaľ je to samozrejme možné). FSOK nikdy nepodporovala aktivity či organizácie, ktoré by boli akokoľvek namierené proti jednotlivým skupinám, naopak sa snažíme zapájať do aktivít, ktoré v pozitívnom zmysle slova upozorňujú na problematiku: napr. spoluorganizácia podujatí ako Business Ladies Day (deň venovaný ženám a ich rozvoju), diskusia Muži vs. Ženy – Odlišná cesta k úspechu, Ping pong bez bariér (športové podujatie s telesne znevýhodnenými) a mnohé iné.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Jednou z hlavných činností FSOK je organizácia podujatí, z ktorých ako veríme, si každý odnesie inšpiráciu v inej oblasti. Týmto smerom sa plánujeme uberať aj do budúcna, napr. tento rok plánujeme v spolupráci so sieťou francúzskych komôr po celom svete globálne koordinovanú aktivitu v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov, aby sme tak lokálnym aktivitám dali oveľa väčší a významnejší rozmer. Ak sa tento pilotný projekt podarí, určíte bude pre nás inšpiráciou aj do budúcna.