Diversity Pro

mimovládna organizácia

Diversity Pro
Adresa

Trebišovská 17
821 01 Bratislava

https://diversitypro.eu/

Kontaktná osoba

Marek Novotný
Chairperson

marek.novotny@diversitypro.eu


Počet zamestnancov:

Počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: 5

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Našimi hlavnými prostriedkami sú vzdelávanie a komunikácia. Želáme si, aby boli pri rozhodovaní na pracovisku použité tie najvhodnejšie postupy v súlade s potrebami rozmanitých skupín. Našou úlohou je tiež rozvíjať líderske schopnosti jednotlivcov v rámci našej komunity, rozširovať ich sociálne siete a prehlbovať schopnosti vo svojom odbore.

Aktivity Diversity PRO zahŕňajú:

  • Členské podujatia v podobe siete LGBT Profesionálov
  • Konferencie a obchodné podujatia s členskými spoločnosťami a ďalšími členmi
  • Medzinárodné podujatia pre členov rôznych sociálnych sietí
  • Vytváranie vzdelávacích materiálov o rozmanitosti pre zamestnávateľov
  • Spoločenské a komunitné podujatia pre členov Diversity PRO

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Diversity Pro je organizácia, ktorá pomáha firmám zavádzať hodnoty diverzitného prostredia.

Diversity PRO je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku, podporuje zviditeľnenie tejto rozmanitosti a prehlbuje líderske schopnosti jednotlivcov. Zameriavame sa na LGBT (Lesby, Gayov, Bisexuálov, Transrodových ľudí) komunitu. Sme nepolitickou organizáciou, ktorá pomáha zamestnávateľom a zamestnancom vytvoriť inkluzívne prostredie.

Naším poslaním je dosiahnuť to, aby bolo so všetkými zamestnancami zaobchádzané rovnako, a aby sa tešili rovnakým príležitostiam bez ohľadu na ich pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu orientáciu, rodovú orientáciu, či postihnutie. Chceme, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku prejavili viac spôsobilosti voči rozmanitosti. Veríme, že dokážeme dosiahnuť vyšší štandard a pocit zodpovednosti v tejto oblasti k prospechu každej zúčastnenej strany formou maximalizácie talentu a potenciálu.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Ininiciujeme a vytvárame priestor pre dialóg s lokálnymi zamestnávateľmi a ďaľšími firmami na témy diverzity a boja proti diskriminácii na pracovisku.

Naše aktivity majú za cieľ povzbudiť LGBT profesionálov a ich podporovateľov, aby rozširovali svoje sociálne siete a zdieľali svoje poznatky a príležitosti. Zároveň rozvinúť profesionálne schopnosti LGBT komunity prostredníctvom seminárov a spoločenských podujatí.

Naša komunita LGBT profesionálov a ich priaznivcov, ako aj LGBT biznis fóra boli založené za účelom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg. Organizujeme pravidelné stretnutia na rôzne témy.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

n/a.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.

Diversity Pro v spolupráci s Out Now Consulting uskutočnila jedinečný prieskum s názvom LGBT 2030 Out Now. Prieskumu sa zúčastnilo vyše 500 respondentov zo slovenskej LGBT komunity, ktorí vyjadrili svoj názor na inklúziu a rozmanitosť vo firmách na Slovensku. Výsledky prieskumu sú dostupné na výžiadanie: info@diversitypro.eu.