Dell

firma

Dell
Adresa

Fazuľová 7
81107 Bratislava

http://dell.com

Kontaktná osoba

Andrej Vinš
Services Operations Director, Client support

Andrej_Vins@dell.com


Počet zamestnancov:

~2000

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Globálne obchodné centrum v oblasti IT so zameraním na finančné služby, marketing, technické služby a riešenia, starostlivosť o zákazníkov a predaj.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Najlepšie a najkomplexnejšie to pomenoval náš CEO Michael Dell:
“Rozmanitosť perspektív, zázemí a skúseností je katalyzátorom inovácie. Takto prinášame lepšie výsledky našim zákazníkom a členom nášho tímu. Pre nás je rôznorodá a inkluzívna kultúra konkurenčnou výhodou.”

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Spoločnosť Dell podporuje existenciu pracovných skupín zamestnancov (ERG). ERG sú spoločenstvá v rámci spoločnosti Dell, kde členovia tímu so spoločnými záujmami alebo zázemím spolupracujú s cieľom podnietiť inovácie, vytvárať podnikateľské príležitosti a rozvíjať inšpirujúcich vodcov.

Conexus – Podpora našich vzdialených a virtuálnych spoločenstiev
GenNext – Podporujúce mladých, začínajúcich profesionálov
Mosaic – Multikultúrna komunita
Planet – Podpora úsilia o udržateľnosť životného prostredia
Pride – Podpora našich LGBTQ komunít
True Ability – Podpora našich spoločenstiev so špeciálnymi potrebami
Women in Action – posilnenie postavenia žien na celom svete
+ komunita MARC (Muži, ktorí obhajujú skutočnú zmenu v pracovnom prostredí)

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Spoločnosť Dell bola ocenená spoločnosťou Ethisphere Institute, ktorá je globálnym lídrom v definovaní a rozširovaní noriem etických obchodných postupov, ako jedna z 20 najviac etických spoločností sveta. Je to piaty rok po sebe. Je jedným z troch vyznamenaní v technologickom priemysle, čím zdôrazňuje záväzok spoločnosti viesť integritu a uprednostňovať etické obchodné praktiky.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Áno.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá?

Dell má množstvo podnetných aktivít pod každou ERG, tu je niekoľko z nich:
Pre Women in Action (ženy v akcii) je takzvaný Mesiac na Inšpiráciu, mesiac plný povzbudivých a zaujímavých stretnutí zamenených na motiváciu členov tímu. Interní a externí rečníci zdieľajú svoje skúsenosti a myšlienky na rôzne témy, napr. Lekcie v leadershipu s vedúcimi pracovníkmi; vedúci predstavitelia zdieľajú svoje úspechy, ale hovoria aj o svojich najväčších profesionálnych neúspechoch počas neformálnej akcie Mess-up a poučení z tejto skúsenosti atď.
Pre True Ability (skutočnú schopnosť) je to Mesiac hrdinov, ktorý zvyčajne prináša do spoločnosti Dell externých rečníkov, ktorí zdieľajú skúsenosti ako môžeme zvýšiť naše duševné a fyzické zdravie, pozýva aj lekárov, zdravotne postihnutých, športovcov, ľudí pracujúcich s mimovládnymi organizáciami atď.
Pre Mosaic je hlavnou udalosťou “Medzinárodný týždeň kultúry” – cieľom ktorého je priblížiť kultúrnu rozmanitosť v Bratislave a poskytnúť našim zamestnancom príležitosť zoznámiť sa s miestom, ktoré ich kolegovia volajú domov.